BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajkiewicz Barbara (Institute of Labor and Social Studies)
Tytuł
Managing the Work Effectiveness of Innovators : a Research Report
Zarządzanie efektywnością pracy innowatorów - raport z badań
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 5 (136), s. 131-146, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Efektywność, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Stymulowanie innowacyjności, Opinia pracowników, Badanie przedsiębiorstw
Innovative character, Effectiveness, Human Resources Management (HRM), Stimulate innovations, Employees' opinion, Enterprises study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24 J28 O15
summ., streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie efektywnością pracy pracowników - potencjalnych innowatorów stanowi ważne wyzwanie dla polskich menedżerów. Innowacja jako efekt pracy stanowi tło przedstawionego artykułu. Celem opracowania jest wskazanie efektywnych sposobów pobudzania innowacyjności pracowniczej, które zidentyfikowano w wyniku badań przeprowadzonych w 186 przedsiębiorstwach. Konfrontacja podejścia pracodawców z firm innowacyjnych i nieinnowacyjnych oraz opinii 1005 pracowników pozwoliła zweryfikować efektywność proinnowacyjnych instrumentów zarządczych. Badania w szczególności nasunęły wniosek, że dla włączenia pracowników w procesy innowacji w firmie nie wystarczą instrumenty finansowe, chociaż są one informacją o preferencjach przedsiębiorstwa i są doceniane przez innowatorów. Ankieta pozwoliła zidentyfikować faktyczne powody podejmowania aktywności przez innowatorów. Okazuje się, że tylko nieco więcej niż połowa innowatorów uznaje nagrody finansowe za ważny powód swojej aktywności w tym kierunku. Większe niż przewidywane przez pracodawców jest znaczenie wyrazów uznania ze strony kierownictwa i współpracowników, ale jako najważniejszy czynnik zidentyfikowano satysfakcję z wymyślania i robienia czegoś nowego oraz dbałość o dobro firmy. Najbardziej efektywnym proinnowacyjnym działaniem firm okazuje się więc dbałość o kształtowanie zaangażowania pracowników w sprawy firmy. W badaniach pracowników potwierdza się obserwacja zachowań pracodawców - firmy innowacyjne (a szczególnie posiadające strategię proinnowacyjną) takie działania podejmują dość intensywnie. (abstrakt oryginalny)

Performance management in the case of employees-potential innovators, is an important challenge for Polish managers. Innovation as an effect of work serves as the background for the presented article. Its goal is to indicate effective ways of stimulating worker innovation that were identified as a result of research conducted among 186 companies. The confrontation of employers from innovative and non-innovative companies as well as the opinions of 1,005 employees makes possible the verification of the effectiveness of pro-innovation management instruments. A conclusion that particularly came to light was that financial instruments are not enough to engage workers in company innovative processes, although they do provide information about the preferences of the business and are appreciated by innovators. A survey questionnaire facilitated the uncovering of actual reasons for undertaking activity by innovators. The most effective pro-innovation activity on the part of the company turns out to be care over the shaping of employee engagement in company matters. Research among workers confirms observations of employer behavior. Innovative companies (especially those with pro-innovation strategies) undertake such efforts rather intensely. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson N., Potočnik K., and Zhou J. (2014), Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, Journal of Management, 40 (5), pp. 1297-1333.
 2. Baczko T. and Puchała-Krzywina E., Scientific Editors (2013), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 r. [Report on the innovativeness of the Polish economy in 2012], Warsaw, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences.
 3. Borkowska S., Editor (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności [The role of HRM in creating innovation], Warsaw, C. H. Beck.
 4. Borkowska S. (2009), Human Resources Management and Innovation in the Business Organization, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], vol. 67, no. 2, pp. 9-29.
 5. Borkowska S., Editor (2007), Systemy wysoce efektywnej pracy [High Performance Work Systems], Warsaw, Institute for Labor and Social Studies.
 6. Buchelt B. (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego [The concept of a system for the effective management of the work of medical personnel], Scientific Papers, A Special Series: Monographs, no. 254, Cracow, Cracow University of Economics Press.
 7. Dorenbosch L., Engen van M. L., and Verhagen M. (2005), On-the-Job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource Management through Production Ownership, Creativity and Innovation Management, vol. 14, no. 2, pp. 129-141.
 8. Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady [Innovation and entrepreneurship: Practice and principles], Warsaw, PWE Polish Economic Publishers.
 9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 [Innovative company activities over the years 2008-2010] (2012), Informacje i Opracowania Statystyczne [Statistical information and papers], Warsaw, GUS Statistics Poland, Office of Statistics in Szczecin.
 10. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 [Innovative company activities over the years 2016-2018] (2019), Informacje i Opracowania Statystyczne [Statistical information and papers], Warsaw, GUS Statistics Poland, Office of Statistics in Szczecin.
 11. Jawor-Joniewicz A. (2009), Information and Communication Systems in Pro-Innovation Companies, Human Resource Management, no. 2.
 12. OECD (2005), Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris, OECD.
 13. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody [Managing human resources: Strategies, processes, and methods], Warsaw, PWE Economic Publishers.
 14. Ramamoorthy N., Flood P. C., Slattery T., and Sardessai R. (2005), Determinants of Innovative Work Behaviour: Development and Test of an Integrated Model, Creativity and Innovation Management, vol. 14, no. 2, pp. 142-150.
 15. Sajkiewicz B. (2010), Motivating for Innovativeness, in Borkowska S. (Editor), Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management, pp. 110-122, Warsaw, Institute of Labor and Social Studies.
 16. Sajkiewicz B. and Woźniakowski A. (2009), Pro-Innovation Remuneration: Institute of Labor and Social Studies Research, Human Resource Management, no. 2, pp. 39-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4449
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu