BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Organization-Employee Exchange as the Basis for Shaping Organization-Employee Relationships
Wymiana pracownik-organizacja jako podstawa kształtowania relacji między pracownikiem a organizacją
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 51-70, bibliogr. 60 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Pracownicy w organizacji, Zachowania organizacyjne, Relacje pracodawca-pracownik
Employees in the organization, Organisational behaviour, Employer-employee relationships
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M5, J24
summ., streszcz.
Abstrakt
Relacje wymiany są powszechne w życiu społecznym, a identyfikacja zasad wymian zasobów dokonywanych przez pracowników z organizacjami, przełożonym i współpracownikami może służyć zrozumieniu szeregu zachowań organizacyjnych i trafnemu przewidywaniu ich skutków. Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania teorii wymiany do identyfikacji przyczyn zachowań organizacyjnych oraz modyfikacji tych zachowań poprzez działania zarządcze. Dla zrealizowania tego celu omówiono klasyczne teorie wymiany: Behawioralną wersję teorii wymiany G. Homansa i Strukturalną teorię wymiany P. Blaua. Możliwości wykorzystania założeń tych teorii dla potrzeb kształtowania relacji pracownik - organizacja w ramach zarządzania zasobami ludzkimi zilustrowano wynikami badań dotyczącymi postrzeganego wsparcia organizacyjnego, zaangażowania w pracę, motywów podejmowania zachowań obywatelskich i zachowań kontrproduktywnych. (abstrakt oryginalny)

Exchange relationships are ubiquitous in social life and the identification of principles governing the exchange of resources between employees and their organizations, superiors and coworkers may contribute to a better understanding of a variety of organizational behaviors and the more accurate predicting of their consequences. The aim of the article is to consider the correlations between the theory of exchange and the ways in which employee-organization relationships are shaped. To this end, classical theories of exchange are evoked: H. Homans's behavioral theory of exchange and P. Blau's structural theory of exchange. The viability of employing the premise of the two theories in the context of shaping employee-organization relations is corroborated by a presentation of published research results pertaining to perceived organizational support, work commitment, motivation for engaging in civic activities, and counterproductive behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aselage J. and Eisenberger R. (2003), Perceived Organizational Support and Psychological Contracts: A Theoretical Integration, Journal of Organizational Behavior, 24, pp. 491-509.
 2. Baran B. E., Shanock L. R., and Miller L. R. (2012), Advancing Organizational Support Theory into the Twenty-First Century World of Work, Journal of Business and Psychology, 27(2), pp. 123-147.
 3. Bishop J. W., Scott K. D., Goldsby M. G., and Cropanzano R. (2005), A Construct Validity Study of Commitment and Perceived Support Variables: A Multi-Foci Approach Across Different Team Environments, Group and Organization Management, 30, pp. 153-180.
 4. Bishop J. W. and Scott K. D. (2000), An Examination of Organizational and Team Commitment in a Self-Directed Team Environment, Journal of Applied Psychology, 85, pp. 439-450.
 5. Blau P. (1992), Wymiana jako podstawowa siła życia społecznego [Exchange as a basic force of social life], in M. Kempny and J. Szmatka (Editors), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów [Modern theories of social exchange: A collection of texts], Warsaw, PWN Scientific Publishers.
 6. Blau P. M. (1986), Exchange and Power in Social Life, New Brunswick, Transaction Publishers.
 7. Bowen D. E. and Ostroff C. (2004), Understanding HRM-Firm Performance Linkages: The Role of the "Strength" of the HRM System, Academy of Management Review, 29(2), pp. 203-221.
 8. Buch R., Kuvaas B., Dysvik A., and Schyns B. (2014), If and When Social and Economic Leader Member Exchange Relationships Predict Follower Work Effort, Leadership & Organization Development Journal, 35(8), pp. 725-739, < http://dx.doi.org/10.1108/LODJ-09-2012-0121 >.
 9. Chen C., Mao H., Hsieh A. T., Liu L. and Yen C. (2013), The Relationship among Interactive Justice, Leader-Member Exchange, and Workplace Friendship, The Social Science Journal, no. 50, pp. 89-95.
 10. Cropanzano R. and Mitchell M. S. (2005), Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review, Journal of Management, 31(6), pp. 874-900.
 11. Cropanzano R., Anthony E., Daniels S., and Hall A. (2017), Social Exchange Theory: A Critical Review with Theoretical Remedies, The Academy of Management Annals, 11, pp. 1-38, < https://www.researchgate.net/publication/311427396_Social_Exchange_Theory_A_Critical_Review_with_Theoretical_Remedies?enrichId=rgreq-b9732100a31734391e7fd8d8cbade406-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlO-zMxMTQyNzM5NjtBUzo0MzYwNDI0NzkyMTQ1OTJAMTQ4MDk3MjAzN-jE1OQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf >.
 12. Cropanzano R., Bowen D. E., and Gilliland W. (2007), The Management of Organizational Justice, Academy of Management Perspectives, November, no. 21(4), pp. 34-47.
 13. DeConinck J. B. (2011), The Effects of Leader-Member Exchange and Organizational Identification and Turnover Among Salespeople, Journal of Personal Selling & Sales Management, 31, pp. 21-34.
 14. Dirks K. T. and Ferrin D. L. (2001), The Role of Trust in Organizational Settings, Organization Science, 12(4), pp. 450-467.
 15. Eisenberger R., Armeli S., Rexwinkel B., Lynch P. D., and Rhoades L. (2001), Reciprocation of Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 8, pp. 42-51.
 16. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., and Sowa D. (1986), Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 71, pp. 500-507.
 17. Erdogan B., Liden R. C., and Kraimer M. L. (2006), Justice and Leader Member Exchange: The Moderating Role of Organizational Culture, Academy of Management, 49(2), pp. 395-406.
 18. Fox S., Spector P. E., and Miles D. (2001), Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions, Journal of Vocational Behavior, 59, pp. 291-309, in Macko M. (2009), Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników [A sense of organizational justice and employee behavior], Poznań, Adam Mickiewicz University Press.
 19. Glińska-Neweś A. (2017), Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu [Positive interpersonal relationships in management], Toruń, Mikołaj Kopernik University Press.
 20. Gojny M. (2013), Studia nad relacją postrzegane wsparcie społeczne - zachowania obywatelskie w organizacji. Perspektywa społecznej teorii wymiany [Effects of perceived organizational support (POS) on organizational citizenship behavior (OSB): A social exchange perspective], Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomic, 282, pp. 97-106.
 21. Gojny-Zbierowska M. (2016), Postrzegane wsparcie organizacyjne (POS) a kontrakt psychologiczny [Perceived organizational support and the psychological contract], pp. 145-159, in A. Andrzejczak and J. Furmańczyk (Editors), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [Shaping employee engagement and attitudes in the public and non-profit sector], Cracow, edu-Libri Press.
 22. Gouldner A. (1960), The Norm of Reciprocity, American Sociology Review, no. 25(2), pp. 161-178.
 23. Graen G. B. and Uhl-Bien M. (1995), Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective, The Leadership Quarterly, 6(2), pp. 219-247.
 24. Greenberg J. (1987), Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends? Journal of Applied Psychology, 72, pp. 55-61.
 25. Hau Y., Kim B., Lee H., and Young-Gul K. (2013), The Effects of Individual Motivations and Social Capital on Employee's Tacit and Explicit Knowledge Sharing Intentions, International Journal of Information Management, 33, pp. 356-366.
 26. Homans G. (1975), Zachowania społeczne jako wymiana dóbr [Social behavior as an exchange of goods], in W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, and J. Szacki (Editors), Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, (wybór) [Elements of sociological theories: Materials for the history of modern Western sociology - A selection], Warsaw, PWN Scientific Publishers.
 27. Kim K. Y., Eisenberger R., and Baik K. (2016), Perceived Organizational Support and Affective Organizational Commitment: Moderating Influence of Perceived Organizational Competence, Journal of Organizational Behavior, 37, pp. 558-583.
 28. Kulikowski K. (2015), Relacje interpersonalne z współpracownikami a zaangażowanie w pracę - analiza w ramach teorii wymagań i zasobów pracy [Interpersonal relations with coworkers and commitment to work: Analysis within the framework of requirements and work resources theory], Wokół kultury. Kwartalnik naukowy [About Culture: Scientific Quarterly], 4(24), < http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2015-4-10Kulikowski.pdf >.
 29. Macko M. (2009), Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników [A sense of organizational justice and employee behavior], Poznań, Adam Mickiewicz University Press.
 30. Meyer J. P., Allen N. J., and Gellatly I. R. (1990), Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations, Journal of Applied Psychology, 75, pp. 710-720.
 31. Michael D. (2011), Supportive Supervisor Communication as an Intervening Influence in the Relationship Between LMX and Employee Job Satisfaction, Turnover Intentions, and Performance, Journal of Behavioral Studies in Business, 4, pp. 1-28.
 32. Mitchell M. S., Cropanzano R., and Quisenberry D. (2012), Social Exchange Theory, Exchange Resources and Interpersonal Relationships: A Modest Resolution of Theoretical Difficulties, in K. Tornblom and A. Kazemi (Editors), Handbook of Social Resource Theory: Theoretical Xtensions, Empirical Insights, and Social Applications, New York, New York, Springer, pp. 99-118, in Cropanzano R., Anthony E., Daniels S., and Hall A. (2017), Social Exchange Theory: A Critical Review with Theoretical Remedies, The Academy of Management Annals, 11, pp. 1-38, < https://www.researchgate.net/publication/311427396_Social_Exchange_Theory_A_Critical_Review_with_Theoretical_Remedies?enrichId=rgreq-b9732100a31734391-e7fd8d8cbade406-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTQyNzM5Njt-BUzo0MzYwNDI0NzkyMTQ1OTJAMTQ4MDk3MjAzNjE1OQ%3D%3D&e-l=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf >.
 33. Molm L. D. (2003), Theoretical Comparisons of Forms of Exchange, Sociological Theory, 21, pp. 1-17.
 34. Molm L. D. (1994), Dependence and Risk: Transforming the Structure of Social Exchange, Social Psychology Quarterly, 57, pp. 163-176.
 35. Owor J. J. (2016), Human Resource Management Practices, Employee Engagement and Organizational Citizenship Behaviours (OCB) in Selected Firms in Uganda, African Journal of Business Management, 10(1), pp. 1-12.
 36. Pocztowski A. (2018), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi [Around the paradigm of human resource management], in M. Budzanowska-Drzewiecka and K. Czernek (Editors), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu [Directions of evolution in management science], Cracow, Jagiellonian University Publishing House.
 37. Rich B. L., LePine J. A., and Crawford E. R. (2010), Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, Academy of Management Journal, 53, pp. 617-635.
 38. Rogozińska-Pawełczyk A. (2017), Percepcja zachodzących relacji w organizacji - perspektywa kontraktu psychologicznego [The perception of relations within organizations in the context of the psychological contract], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1(114), pp. 87-105.
 39. Sackett P. (2002), The Structure of Counterproductive Work Behaviours, International Journal of Selection and Assessment, 10, pp. 5-11, in Macko M. (2009), Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników [A sense of organizational justice and employee behavior], Poznan, Adam Mickiewicz University Press.
 40. Saks A. M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, 21(7), pp. 600-619.
 41. Shore L. M. and Coyle-Shapiro J. A. M. (2003), New Developments in the Employee-Organization Relationship, Journal of Organizational Behavior, 24, pp. 443-450.
 42. Shore L. M., Tetrick L. E., Lynch P., and Barksdale K. (2006), Social and Economic Exchange: Construct Development and Validation, Journal of Applied Social Psychology, 36, pp. 837-867.
 43. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją [Motivation as an exchange: Models of relations between an employee and an organization], Warsaw, Difin.
 44. Song L. J., Tsui A. S., and Law K. S. (2009), Unpacking Employee Responses to Organizational Exchange Mechanisms: The Role of Social and Economic Exchange Perceptions, Journal of Management, 35, pp. 56-93.
 45. Sparrowe R. T. and Liden R. C. (1997), Process and structure in leader-member exchange, Academy of Management Review, 22, pp. 522-552, in Kulikowski K. (2015), Relacje interpersonalne z współpracownikami a zaangażowanie w pracę - analiza w ramach teorii wymagań i zasobów pracy [Interpersonal relations with coworkers and work engagement: Analysis within the framework of work requirement and resource theory], Wokół kultury. Kwartalnik naukowy [About Culture: Scientific Quarterly], 4 (24), < http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2015-4-10Kulikowski.pdf >.
 46. Stankiewicz J. and Moczulska M. (2016), Interakcje społeczne prowadzące do koopetycji w organizacji w świetle teorii wymiany [Social interactions leading to coopetition within the organization in the light of the theory of exchange], Journal of Management and Finance, 14(2), pp. 387-399.
 47. Strużyna J. (2008), Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim - ciągły czy nieciągły charakter zmiany w zarządzaniu? [Toward human capital management: Continuous or discontinuous character of change in management?], Organization and Management, 2(132), pp. 37-54.
 48. Sułkowski Ł. (2011), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy krytycznych studiów zarządzania [Human resource management practice from the perspective of critical management studies], in Z. Janowska (Editor), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi [Dysfunctions and pathologies in human resource management], University of Łódź Publishing House, pp. 62-69, < http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/11412/05%20Sulkowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y >.
 49. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology: Analysis of society], Cracow, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (Publishers).
 50. Tepper B. J. and Taylor E. C. (2003), Relationships among Supervisors' and Subordinates' Procedural Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behaviors, Academy of Management Journal, 46, pp. 97-105.
 51. Uhl-Bien M., Graen G., and Scandura L. (2000), Indicators of Leader-Member Exchange (LMX) for Strategic Human Resource Management Systems, Research in Personnel and Human Resources Management, 18, pp. 137-185.
 52. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji [Managing human resource diversity in the organization], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, pp. 63-78.
 53. Van der Bank L., Engelbrecht A., and Stumpher J. (2010), Perceived Fairness of Disciplinary Procedures in the Public Sector: An Exploratory Study, South African Journal of Human Resource Management, 6(2), pp. 1-8.
 54. Van Knippenberg D. and Sleebos E. (2006), Organizational Identification versus Organizational Commitment, Journal of Organizational Behavior, 27, pp. 571-584.
 55. Wang D., Tsui A. S., Zhang Y., and Ma L. (2003), Employment Relationships and Firm Performance: Evidence from an Emerging Economy, Journal of Organizational Behavior, 24, pp. 511-534.
 56. Wayne S. J., Shore L. M., and Liden R. C. (1997), Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective, Academy of Management Journal, 40(1), pp. 82-111.
 57. Wnuk M. (2017), Model chęci odejścia z organizacji. Kluczowa rola współpracy przełożony-pracownik [A model of the desire to leave the organization: Key role of supervisor-employee cooperation], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1, pp. 45-67.
 58. Wnuk M. (2018), Rola sprawiedliwości organizacyjnej oraz wsparcia menadżerów i organizacji w kształtowaniu satysfakcji z pracy pracowników. Weryfikacja modelu. [The role of organizational justice and support for managers and organizations in shaping job satisfaction: Model verification], Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa [Enterprise Economics and Organization], 822(9), pp. 92-106.
 59. Wołowska A. (2013), Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny [Commitment to the organization and the psychological contract], Toruń, Mikołaj Kopernik University Press.
 60. Wu J. B., Hom P. W., Tetrick L. E., Shore L. M., Jia L., and Li C. (2006), The Norm of Reciprocity: Scale Development and Validation in the Chinese Context, Management and Organization Review, 2(3), p. 377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5839
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu