BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Women's Social Capital and Its Role in Their Professional Careers
Kapitał społeczny kobiet i jego rola w ich karierze zawodowej
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 71-94, tab., bibliogr. 88 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Płeć, Kobieta, Kapitał społeczny, Kompetencje, Kariera zawodowa
Gender, Woman, Social capital, Competences, Professional career
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14, J15, J16
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój kariery menedżerskiej wymaga posiadania kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Jak wynika z badań zagranicznych kapitał ludzki kobiet i mężczyzn zajmujących podobne stanowiska jest zbliżony ale występują różnice w zakresie kapitału społecznego. Kobiety mają niższy kapitał społeczny co prowadzi do nierówności. W przypadku awansów na wyższy szczebel kierownicze potrzebny jest kapitał społeczny. Artykuł ma na celu identyfikację specyfiki kapitału społecznego kobiet i mężczyzn w oparciu o przegląd wyników badań zagranicznych oraz wskazanie kierunków badań na polskim gruncie. Zasadność takich badań tłumaczy niski udział kobiet w zarządzaniu oraz istniejąca luka badawcza. (abstrakt oryginalny)

The development of a professional career requires both human and social capital. As follows from the results of international studies, the human capital of both men and women holding similar positions is comparable, but considerable discrepancies in terms of social capital can be observed. Specifically, the social capital of women is lower, which leads to inequalities. When advancement to higher tiers of management is considered, social capital becomes paramount. The aim of the article is to identify the characteristics of women's social capital and recognize its role in the context of career development. The findings are based on a systematic review of research publications from the Web of Science database published between 1985 and 2020. Data show that women have lower social capital than men-a significant barrier in their careers-and use different strategies to achieve success. This problem has not been studied widely in Poland. A closer look should be taken at this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amon, M. J. (2017), Looking through the Glass Ceiling: A Qualitative Study of STEM Women's Career Narratives, Frontiers In Psychology, no. 8.
 2. Aten K., DiRenzo M., and Shatnawi D. (2017), Gender and Professional e-Net-works: Implications of Gender Heterophily on Job Search Facilitation and Out-comes, Computers in Human Behavior, no. 72, pp. 470-478.
 3. Azam N. and Qureshi R. (2018), Khandan and Talluqat as Social Capital for Women's Career Advancement in Pakistan: A Study of NGO Sector in Islamabad, in International Conference on Gender Research, pp. 38-45, Academic Conferences International Limited.
 4. Babiak J., Bajcar B., and Borkowska A. (2017), Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich - wyolbrzymione, czy niedoszacowane różnice? [Women and men in managerial positions: Exaggerated or underestimated differences?], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1(114).
 5. Bartol K. M. and Zhang X. (2007), Networks and Leadership Development: Building Linkages for Capacity Acquisition and Capital Accrual, Human Resource Management Review, no. 17(4).
 6. Bevelander D. and Page M. J. (2011), Ms. Trust: Gender, Networks and Trust-Implications for Management and Education, Academy of Management Learning & Education, 10(4), pp. 623-642.
 7. Blanchard R. D., Kleppel R., and Bianchi D. W. (2019), The Impact of an Institutional Grant Program on the Economic, Social, and Cultural Capital of Women Researchers, Journal of Women's Health, 28(12), pp. 1698-1704.
 8. Blommaert L., Meuleman R., and Leenheer S. (2020), The Gender Gap in Job Authority: Do Social Network Resources Matter? Acta Sociologica, 63(4), pp. 381-399.
 9. Bohdanowicz L. (2011), Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: Polskie i światowe tendencje oraz wyzwania [Women on company supervisory and management boards: Polish and global trends and challenges], Organization and Management, no. 146(3).
 10. Bourdieu P. (1985), The Social Space and the Genesis of Groups, Theory and Society, 14(6), pp. 723-744.
 11. Burt R. S. (1998), The Gender of Social Capital, Rationality and Society, 10(1).
 12. Burzynska K. and Contreras G. (2020), Affirmative Action Programs and Network Benefits in the Number of Board Positions, accessed on September 1, 2020 https://osf.io/preprints/socarxiv/zc8r5/.
 13. Carpiano R. M. and Fitterer L. (2014), Questions of Trust in Health Research on Social Capital: What Aspects of Personal Network Social Capital Do They Measure? Social Science and Medicine, no. 116.
 14. Choi S. (2019), Breaking through the Glass Ceiling: Social Capital Matters for Women's Career Success? International Public Management Journal, no. 22(2), pp. 295-320.
 15. Clarke M. (2011), Advancing Women's Careers through Leadership Development Programs, Employee Relations, 33(5).
 16. Coleman J. S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, no. 94.
 17. Cross M., Lee S., Bridgman H., Kaji D., Cleary M., and Kornhaber R. (2019), Benefits, Barriers and Enablers of Mentoring Female Health Academics: An Integrative Review, published April 18, 2019, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215319.
 18. Davis K. S. (2001), "Peripheral and Subversive": Women Making Connections and Challenging the Boundaries of the Science Community, Science Education, 85(4), pp. 368-409.
 19. De Klerk S. and Verreynne M. L. (2017), The Networking Practices of Women Managers in an Emerging Economy Setting: Negotiating Institutional and Social Barriers, Human Resource Management Journal, 27(3), pp. 477-501.
 20. Derks B., Van Laar C., and Ellemers N. (2016), The Queen Bee Phenomenon: Why Women Leaders Distance Themselves from Junior Women, The Leadership Quarterly, no. 27(3).
 21. Duberley J. and Cohen L. (2010), Gendering Career Capital: An Investigation of Scientific Careers, Journal of Vocational Behavior, 76(2), pp. 187-197.
 22. Dzwonkowska-Godula K. (2016), Podejście genderowe w analizie kapitału społecznego [A gender approach to the analysis of social capital], Rocznik Lubuski [Lubusz Yearbook], no. 42(1).
 23. Dyduch W. and Bratnicka K. (2014), Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji [A new look at the social capital of the organization], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], no. 1(A).
 24. Ibarra H. (1997), Paving an Alternative Route: Gender Differences in Managerial Networks, Social Psychology Quarterly, no. 60.
 25. Faniko K., Ellemers N., Derks B., and Lorenzi-Cioldi F. (2017), Nothing Changes, Really: Why Women Who Break through the Glass Ceiling End Up Reinforcing It, Personality and Social Psychology Bulletin, no. 43(5).
 26. Fryczyńska M. (2017), Zachowania sieciowe a rozwój kariery pracowników. Pomiar i zależność [Networking behaviors and employee career development: Measurement and dependencies], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], no. 177(3).
 27. Fryczyńska M. and Fierla J. (2015), Zachowania sieciowe pracowników w sektorze publicznym i prywatnym [The networking behaviors of employees in the public and private sectors], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 28. Fryczyńska M. and Ciecierski C. (2018), Pojęcie kompetencji sieciowej pracowników i walidacja jej skali pomiarowej [The concept of employee network competence and validation of its measurement scale], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], no. 19(6), part 2.
 29. Fryczyńska M. and Ivanova A. (2019), The Impact of Networking Behaviours and Individual Social Capital Related to Work on Perceived Career Satisfaction and Its Prospects: The Case of Poland, Journal of East European Management Studies, no. 24(2).
 30. Gander M. (2019), Let the right one in: A Bourdieusian Analysis of Gender Inequality in Universities' Senior Management, Gender, Work & Organization, no. 26(2), pp. 107-123.
 31. Glinka B. and Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość [Entrepreneurship], Warsaw, Wolters Kluwer.
 32. Glińska-Neweś A. (2014), Rola kapitału społecznego organizacji w kształtowaniu jej kapitału intelektualnego [The role of an organization's social capital in shaping its intellectual capital], Research Papers of the Wroclaw University of Economics, no. 340.
 33. Gray D., Deborah M., Hicks N., and Rundels J. (2020), Getting in the Game: Putting Golf at the Forefront of Your Networking Toolbox, Business Horizons, Forthcoming, accessed on May 15, 2020, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-w-zarzadach-raport.html.
 34. Greguletz E., Diehl M., and Kreutzer K. (2019), Why Women Build Less Effective Networks than Men: The Role of Structural Exclusion and Personal Hesitation, Human Relations, no. 72(7).
 35. Heffernan T. (2020), Academic Networks and Career Trajectory: "There's No Career in Academia without Networks," Higher Education Research & Development, pp. 1-14.
 36. Hennekam S., Bennett D., Macarthur S., Hope C., and Goh T. (2019), An International Perspective on Managing a Career as a Woman Composer, International Journal of Arts Management, 21(3).
 37. Hozer-Koćmiel M. and Misiak-Kwit S. (2016), Współpraca biznesowa kobiet na przykładzie modelu WCR i metody BST [Business cooperation of women: The example of the WCR model and the BST method], Studia Ekonomiczne [Economic Studies], no. 254.
 38. Huang J. and Aaltio I. (2014), Guanxi and Social Capital: Networking among Women Managers in China and Finland, International Journal of Intercultural Relations, 39, pp. 22-39.
 39. Hydzik W. and Lewicka D. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji z wykorzystaniem metody analizy sieci społecznych [Human capital management in an organization applying the social network analysis method], in Listwan T. and Stor M., Sukcesy w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim [Successes in human resource management: Flexibility in managing human capital], 1.
 40. Ibarra H. (1995), Race, Opportunity, and Diversity of Social Circles in Managerial Networks, Academy of Management Journal, 38(3), pp. 673-703.
 41. Jungbauer-Gans M. and Gross C. (2013), Determinants of Success in University Careers: Findings from the German Academic Labor Market/Erfolgsfaktoren in der Wissenschaft-Ergebnisse aus einer Habilitiertenbefragung an deutschen Universitäten, Zeitschrift für Soziologie, 42(1), pp. 74-92.
 42. Kay F. M. and Wallace J. E. (2009), Mentors as Social Capital: Gender, Mentors, and Career Rewards in Law Practice, Sociological inquiry, 79(4), pp. 418-452.
 43. Kholis N. (2018), Gender Role on the Effects of Human Capital and Social Capital on Academic Career Success, in Educational Administration Innovation for Sustainable Development: Proceedings of the International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2017), October 17, 2017, Bandung, Indonesia, p. 157, CRC Press.
 44. Kim K. Y., Atwater L., Jolly P. M., Kim M., and Baik K. (2020), The Vicious Cycle of Work Life: Work Effort Versus Career Development Effort, Group & Organization Management, 45(3), pp. 351-385.
 45. Klimas P. (2013), Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci [The interpersonal relations of managers as a factor in network efficiency], Organization and Management, no. 156.
 46. Krause E. (2019), Kariera naukowa kobiet [The scientific careers of women], Edukacja ustawiczna dorosłych [Adult lifelong learning], no. 1(104).
 47. Kumra S. and Vinnicombe S. (2010), Gender Work and Organization, 17(5), pp. 521-546.
 48. Leeman R. J. (2010), Discourse-Studies, The Cultural Politics of Education, 31(5), pp. 609-625.
 49. Lin N. (2001), Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge, Cambridge University Press.
 50. Lutter M. (2015), Do Women Suffer from Network Closure? The Moderating Effect of Social Capital on Gender Inequality in a Project-Based Labor Market, 1929 to 2010, American Sociological Review, 80(2), pp. 329-358.
 51. Lutter M. and Schröder M. (2016), Who Becomes a Tenured Professor, and Why? Panel Data Evidence from German Sociology, 1980-2013, Research Policy, 45(5), pp. 999-1013.
 52. Long Z., Buzzanell P. M., Kokini K., Wilson R. F., Batra J. C., and Anderson L. B. (2013), Exploring Women Engineering Faculty's Mentoring Networks, in the 120th ASEE Annual Conference and Exposition, Atlanta, Georgia.
 53. Ludwiczyński A. and Szmidt C. (2019), Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej [The situation of women on the labor market in Poland and the European Union: Directions of change], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 127(2).
 54. Maguire D. (2016), The Influence of Online Social Capital on Women's Career Change, Advancing Women in Leadership Journal, no. 36.
 55. Majcher A. (2007), Płeć w "grze o awans". Kariery akademickie kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech [Gender in the "promotion game": The academic careers of women and men in Poland and Germany], Nauka i Szkolnictwo Wyższe [Science and Higher Education], no. 1(29).
 56. McBrier D. B. (2003), Gender and Career Dynamics within a Segmented Professional Labor Market: The Case of Law Academia, Social Forces, 81(4), pp. 1201-126.
 57. McDonald S. and Mair C. A. (2010), Social Capital Across the Life Course: Age and Gendered Patterns of Network Resources, Sociological Forum, 25(2).
 58. Metz I. and Tharenou P. (2001), Women's Career Advancement: The Relative Contribution of Human and Social Capital, Group & Organization Management, 26(3), pp. 312-342.
 59. Mengel F. (2020), Gender Differences in Networking, The Economic Journal, 130 (630).
 60. Moczydłowska J. M. (2017), Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci [Perception of the characteristics and behavior of people in managerial positions through the lens of their gender], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 61. Nielsen M. W. (2017), Reasons for Leaving the Academy: A Case Study on the "Opt Out" Phenomenon Among Younger Female Researchers, Gender, Work & Organization, 24(2), pp. 134-155.
 62. O'Neill R. M. (2012), Gender and Race in Mentoring Relationships: A Review of the Literature, in Ragins B. R., Clutterbuck D., and Matthewman L., Mentoring and Diversity. International Perspective, London, Routledge.
 63. Parks-Yancy R., DiTomaso N., and Post C. (2006), The Social Capital Resources of Gender and Class Groups, C, Sociological Spectrum, 26(1) pp. 85-113.
 64. Patulny R. V. and Svendsen G. L. H. (2007), Exploring the Social Capital Grid: Bonding, Bridging, Qualitative, Quantitative, International Journal of Sociology and Social Policy, no. 27(1/2).
 65. Paustian-Underdahl S. C., Walker L. S., and Woehr D. J. (2014), Gender and Perceptions of Leadership Effectiveness: A Meta-Analysis of Contextual Moderators, Journal of Applied Psychology, no. 99(6).
 66. Pecherskaya E. P., Piskunov V. A., Mihailovna T., Tarasova L. V. P., and Karaseva E. A. (2018), Career Strategies for Russian Women, in ICGR 2018 International Conference on Gender Research, p. 316, Academic Conferences and Publishing Limited.
 67. Putnam R. (2001), Social Capital: Measurement and Consequences, Canadian Journal of Policy Research, no. 2(1).
 68. Ragins B. R. and Cotton J. L. (1999), Mentor functions and outcomes: A Comparison of Men and Women in Formal and Informal Mentoring Relationships, Journal of Applied Psychology, no. 84(4).
 69. Rakowska A. (2018), Zadowolenie z pracy, wsparcie i możliwości rozwoju w opiniach kierowników kobiet i mężczyzn [Job satisfaction, support, and development opportunities in the opinion of female and male managers], Organizacja i Zarządzanie [Organization and Management], no. 30.
 70. Raport: Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna. Deloitte. Listopad 2019 [Women on boards: Global perspective report, Deloitte, November 2019], accessed November 5, 2019, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-w-zarzadach-raport.html.
 71. Roebken H. (2009), Career Paths of German Business Administration Academics, Zeitschrift Fur Personalforschung, 23(3), pp. 219-236.
 72. Roelofsen M. and Peters K. (2017), Doing Femininity and Respectability: Social Networks and Social Capital among Female Members of Dutch Student Organisations, Leisure Studies, 36(3), pp. 341-356.
 73. Seraj S. B., Tsouroufli M., and Branine M. (2015), Gender, Mentoring and Social Capital in the National Health Service (NHS) in Scotland, UK, in Gender, Careers and Inequalities in Medicine and Medical Education: International Perspectives, Emerald Group Publishing Limited.
 74. Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy [Social capital: Defining, measuring, and types], Studia Ekonomiczne [Economic Studies], no. 1.
 75. Sisjord M. K., Fasting K., and Sand T. S. (2020), Gendered Pathways to Elite Coaching Reflecting the Accumulation of Capitals, Sport, Education and Society, pp. 1-13.
 76. Smoder A. and Mirosław J. (2016), Luka płacowa. Pojęcie, metody pomiaru, sposoby ograniczania [The wage gap: The concept, methods of measurement, and restriction devices], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. (3-4).
 77. Strużyna J. and Ingram T. (2010), Zarządzanie ludźmi w sieci. Wstęp do Network Based View [Managing people in the network: Introduction to the Network-Based View], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Research Papers], (115) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy [The manager in a knowledge-based economy], pp. 713-726.
 78. Timberlake S. (2005), Social Capital and Gender in the Workplace, Journal of Management Development, 24(1), pp. 34-44.
 79. Urbaniak B. (2013), Ocena sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy [An assessment of the situation of men and women on the labor market], in Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B. E., and Wiktorowicz J., Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy [A diagnosis of the present situation of 50+ men and women on the labor market in Poland: Final report], University of Łódź, pp. 65-108.
 80. Walczak-Duraj D. (2008), Potencjał i specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących w środowisku wiejskim [The potential and specifics of the social capital of women functioning in a rural environment], Przegląd Socjologiczny [Sociological Review], 57(1), pp. 105-134.
 81. Warszewska-Makuch M. (2019), Nierówności płci na rynku pracy: przegląd literatury [Gender-based inequalities on the labor market: Literature overview], Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i praktyka [Work Safety: Science and Practice], pp. 15-19.
 82. Worrall L. (2012), Organizational Cultures: Obstacles to Women in the UK Construction Industry, Journal of Psychological Issues in Organizational Culture, 2, pp. 6-21.
 83. Van der Gaag M. P. and Snijders T. A. (2004), Proposals for the Measurement of Individual Social Capital, in Creation and Returns of Social Capital, edited by Henk Flap and Beate Völker, New York, Routledge.
 84. Van Emmerik I. I. J. H. (2006), Gender Differences in the Creation of Different Types of Social Capital: A Multilevel Study, Social Networks, 28(1), pp. 24-27.
 85. Yang X. and Gao C. (2019), Missing Women in STEM in China: An Empirical Study from the Viewpoint of Achievement Motivation and Gender Socialization, Research in Science Education, pp. 1-19.
 86. Jayashree P., Lindsay V., and McCarthy G. (2020), Career Capital Development of Women in the Arab Middle East Context: Addressing the Pipeline Block, Personnel Review, https://doi.org/10.1108/PR-10-2018-0436.
 87. Uzzi B. (2019), Need Different Kinds of Networks to Succeed, February 25, Harvard Business Review.
 88. Zając C. (2011), Źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych jako ważnego elementu kapitału społecznego [The sources of personal bonds in capital groups as an important element of social capital], Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42(1), pp. 161-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5840
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu