BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan Krzysztof (Społeczna Akademia Nauk), Waliszewski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej
Financial Security in Extended Family
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 86-104, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Budżet rodzinny, Socjologia rodziny, Relacje międzypokoleniowe, Rodzina, Płynność finansowa, Zdolność kredytowa
Financial security, Family budget, Sociology of the family, Intergenerational relations, Family, Financial liquidity, Credit capacity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz dłuższa oczekiwana długość życia w warunkach niskich stóp procentowych rodzi nowe wyzwania wobec bezpieczeństwa finansowego rodzin rozszerzonych. Trwa spór czy opieka nad seniorami jest zadaniem państwa czy rodziny naturalnej? Spór ten można rozstrzygnąć jedynie na gruncie racjonalności adaptacyjnej. Jej jądrem jest przekonanie, że zdolność do przetrwania jest miarą racjonalności decydentów. W perspektywie pełnego cyklu życia kluczowe stają się transfery wewnątrz i międzygeneracyjne. Zasadnicza ich część jest związana z domem jako nieruchomością mieszkalną oraz darami czasu i pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego państwa. Warunkiem trwałej poprawy bezpieczeństwa finansowego kraju jest uznanie babć i dziadków za element własnej rodziny. W praktyce oznacza to zerwanie z szeregiem nawyków: "dzieciocentryzmu", życia rodzinnego, "gniazdowania" oraz "ojcowizny". (abstrakt oryginalny)

The increasing life expectancy atlow interest rates raises new challenges to the financial security of extended families. Is the dispute ongoing, is caring for seniors a task for the state or a natural family?This dispute can only be resolved on the basis of adaptive rationality. Its core is the belief that the ability to survive is a measure of the rationality of decision-makers. In a full life cycle perspective, intra and intergenerational transfers become key. The main part is related to the house as a residential property and gifts of time and money.The financial security of an extended family is the basis for the financial security of the state. A condition for permanently improving the country's financial security is recognizing grandmothers and grandparents as part of their own family. In practice, this means breaking with a number of habits: "child-centeredness" of family life, "nesting" and "patrimony". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin 2008
 2. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 3. Carvalho L.,Olafssopn A.,Silverman D.,Misfortune and Mistake: The Financial Conditions and decision-making ability of high-cost loan borrowers,NBER Working Paper 26328/2019.
 4. Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Red. Szyszka M., Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
 5. Mayer K.U., Whose Lives? How History, Societies, and Institutions Definie and Sharpe Life Courses, Research in Human Development 3/2004 . s. 161-187
 6. Kuryś K., System rodzinny wobec zmian rozwojowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Psychologia i Pedagogika nr 169/2011
 7. March G.,Simon A.,Teoria organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964
 8. Masiukiewicz P., Racjonalność ekonomiczna a brzytwa Ockhama, Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP, Numer 2/2015
 9. Orszulak-Dudkowska K., Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 10. Potocki T., Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Studia i prace kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 160/ 2018
 11. Potocki T., Opolski K., Dualizm decyzyjny w podejmowaniu decyzji ryzykownych ,"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10(177), s. 3-18, 2014
 12. Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 13. Rutledge M.S., Zulkarnain A., King S.E., How much does motherhood cost women in social security benefits? Center for Retirement Research at Boston College Working Paper 14/2017
 14. Sacha M., Sacha J., Wieczorowska-Tobis K., Zespół kruchości, zdrowe starzenie się, zapobieganie utracie samodzielności z perspektywy krajów frankońskich, Geriatria nr12/2018, s. 156-161
 15. Sikorska I., Opuszczanie domu rodzinnego z powodu związku w Polsce. Uwarunkowania procesu i znaczenie małżeństwa, SGH, autoreferat pracy doktorskiej 2013
 16. Solarz J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 17. Stanisz A., Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16/2013
 18. Śleboda P., Gerd Gigerenzer, Decyzje nr 31/ 2019
 19. Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin Warszawa 2009
 20. Taleb N. The Black Sawan. The Impact of Highly Improbable, Random House, New York 2010
 21. Taleb N.N.,Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu", Zysk i s-ka Wydawnictwo, Warszawa 2019
 22. Wood J.,Clarke S.,House of the rising son (or daughter). The impact of parental wealth on their children's homeownership, Resoultion Fudation, London 2018
 23. Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania 2016 r. NBP , Warszawa 2017
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu