BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobylińska Urszula (Białystok University of Technology)
Tytuł
The Relational Context of Academic Entrepreneurship
Kontekst relacyjny przedsiębiorczości akademickiej
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 109-127, tab., bibliogr. 50 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Wspieranie przedsiębiorczości, Wywiad pogłębiony
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship support, In-depth interview
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A11, L21, l22
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opinii osób zaangażowanych w proces przedsiębiorczości akademickiej na temat czynników kształtujących jakość relacji jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi interesariuszami procesu wsparcia. Wnioskowanie oparto na przeprowadzonych badań jakościowych - wywiadach ustrukturalizowanych (IDI) z 10 respondentami w 3 miastach Polski Wschodniej: Kielcach, Olsztynie oraz Lublinie. Respondentami były osoby zaangażowane w proces przedsiębiorczości akademickiej (przedstawiciele uczelni, parków n-t, centrów transferu technologii, biur karier oraz przedsiębiorcy akademiccy). Wyniki badań stanowią wyrywkowy obraz sytuacji w obszarze relacji międzyorganizacyjnych jakie występują w ekosystemie wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify key factors shaping the quality of relationships in the process of supporting academic entrepreneurship. The conclusion is based on qualitative research: structured interviews (IDI) with ten respondents from three cities in Eastern Poland-Kielce, Olsztyn, and Lublin. The respondents were people involved in the process of academic entrepreneurship-representatives of universities, science and technology parks, technology transfer centers, career offices, and academic entrepreneurs. The results of the research provide a random picture of the situation in the area of inter-organizational relationships that occur in the ecosystem supporting academic entrepreneurship in eastern Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abreu M. and. Grinevich V. (2013), The Nature of Academic Entrepreneurship in the UK: Widening the Focus on Entrepreneurial Activities, Research Policy, vol. 42, Issue 2, March 2013, pp. 408-422.
 2. Ankrah S. N., Burgess T. F., Grimshaw P., and Shaw N. E. (2013), Asking both University and Industry Actors about Their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-Group Studies of Motives Omit, Technovation, 33 (2-3), pp. 50-65.
 3. Ashnai B., Smirnova M., Kouchtch S., Yu Q., Barnes B.R., and Naudé P. (2009), Assessing Relationship Quality in Four Business to Business Markets, Marketing Intelligence & Planning, vol. 27 (1), pp. 86-102.
 4. Audretsch D. B., Obschonka M., Gosling S., and Potter J. (2017), A New Perspective on Entrepreneurial Regions: Linking Cultural Identity with Latent and Manifest Entrepreneurship, Small Business Economics, 48, pp. 681-697.
 5. Balcerzak A. and Moszyński M. (2011), Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu [Spin off and spin out as an instrument for building academic entrepreneurship and stimulating innovation in the region], PTE in Toruń.
 6. Banaszak S. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych strategii rozwoju polskich uczelni publicznych [Human resource management in light of selected development strategies of Polish public universities], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2 (109).
 7. Bagdoniene L. and Zilione R. (2009), Business to Business Relationships: The Variables in the Context of Success, Social Sciences, 4 (66).
 8. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., and Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania [Academic entrepreneurship: Research report], PARP Publishing House, Warsaw.
 9. Bąkowski A. (2005), Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej przez projekty Unii Europejskiej [Support for academic entrepreneurship through European Union projects], in J. Guliński and K. Zasiadły (Editors), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia [Innovative academic entrepreneurship: World experience], PARP, Warsaw, pp. 37-53.
 10. Barry J. M. and Doney P. M. (2011), Cross-Cultural Examination on Relationship Quality, Journal of Global Marketing, vol. 24 (4), pp. 305-323.
 11. Botes L. (2005), Beyond@ivory.tower: From Traditional University to Engaged University, Proceedings of United Nations Conference on Engaging Communities.
 12. Bozeman B., Fay D., and Slade C. P. (2013), Research Collaboration in Universities and Academic Entrepreneurship: The State-of-the-Art, Journal of Technology Transfer, no. 38, pp. 1-67.
 13. Cantaragiu R. (2012), Towards a Conceptual Delimitation of Academic Entrepreneurship, Management and Marketing, vol. 7 (4), pp. 683-700.
 14. Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa [The essence of the company's network relations], Przegląd Organizacji [Organizational Overview], no. 9.
 15. Daniluk A. (2016), Conditions of Cooperation between Enterprises and Business Environment Institutions Using the Podlasie Region as an Example, Economics and Management, 8 (4).
 16. Danik L. (2017), Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw [The influence of culture on the quality of relations in international business cooperation], SGH Warsaw School of Economics Press, Warsaw.
 17. Djokovic D. and Souitaris V. (2008), Spinouts from Academic Institutions: A Literature Review with Suggestions for Further Research, Journal of Technology Transfer, 33 (3), pp. 225-247.
 18. Etzkowitz H. (2016), The Entrepreneurial University: Vision and Metrics, Industry and Higher Education, 30 (2), pp. 83-97.
 19. Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_&_D_expenditure.
 20. Faulkner W. and Senker J. (1994), Making Sense of Diversity: Public-Private Sector Research Linkage in Three Technologies, Research Policy, vol. 23, no. 6, pp. 673-695.
 21. Guerrero M., Urbano D., Fayolle A., Klofsten M., and Mian S. (2016), Entrepreneurial Universities: Emerging Models in the New Social and Economic Landscape, Small Business Economics, 47 (3), pp. 551-563.
 22. Guliński J. and Zasiadły K. (2005), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników [Academic entrepreneurship incubator: A manual for organizers and employees], Poznań.
 23. Hennig-Thurau T., Gwinner K. P., and Gremler D. D. (2002), Understanding Relationship Marketing Outcomes: An Integration of Relational Benefits and Relationship Quality, Journal of Service Research, vol. 4, pp. 230-247.
 24. Huang M. H. and Lin C. S. (2010), International Collaboration and Counting Inflation in the Assessment of National Research Productivity, Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47 (1), pp. 1-4.
 25. Kingma B. R., Editor (2011), Academic Entrepreneurship and Community Engagement: Scholarship in Action and the Syracuse Miracle, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom and Northampton, Massachusetts.
 26. Klofsten M. and Jones-Evans D. (2000), Comparing Academic Entrepreneurship in Europe: The Case of Sweden and Ireland, Small Business Economics, 14 (4), pp. 299-309.
 27. Kobylińska U. (2018), Kulturowe uwarunkowania jakości relacji we wsparciu przedsiębiorczości akademickiej [Cultural determinants of the quality of relations in support of academic entrepreneurship], Katowice University of Economics Studies, no. 378.
 28. Kobylińska U. and Widelska U. (2020), Relacyjne aspekty przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy podmiotów zaangażowanych we współpracę na linii uczelnia-biznes [Relational aspects of academic entrepreneurship from the perspective of entities involved in university-business cooperation], Marketing i Rynek [Marketing and Market], no. 8, pp. 3-11.
 29. Lee S. and Bozeman B. (2005), The Impact of Research Collaboration on Scientific Productivity, Social Studies of Science, 35 (5), p. 673.
 30. Lisiecka-Biełanowicz M. (2016), Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia [Relationship quality management in health care organizations], Warsaw, Difin Publishers.
 31. Nyeko K. and Sing N. (2015), Academic Entrepreneurs and Entrepreneurial Academics: Are They the Same, International Journal of Social Science and Humanity, vol. 5, no. 12, pp. 1050-1055.
 32. Nowacka U. (2011), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej [Prospects for the development of academic entrepreneurship], Research Papers, Jan Długosz University in Częstochowa, tome VI, pp. 171-184.
 33. Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A., D'Este P., and Krabel S. (2013), Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University-Industry Relations, Research Policy, 42 (2), pp. 423-442.
 34. Phan P. H. and Siegel D. (2011), The Effectiveness of University Technology Transfer: Lessons Learned, Managerial and Policy Implications, and the Road Forward.
 35. Plawgo B., Editor (2011), Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki [Academic entrepreneurship: Good practices], Łomża State University of Applied Sciences.
 36. Poznańska K. (2014), Przedsiębiorczość akademicka. Cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej [Academic entrepreneurship: Features and importance in the world and Polish economy], Economic Studies, no. 183, Katowice University of Economics.
 37. Radosevich R. (2005), A Model for Entrepreneurial Spin-Offs from Public Technology Sources, International Journal of Technology Management, vol. 10, pp. 879-893.
 38. Rothaermel F. T., Agung S. D., and Jiang L. (2007), University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature, Industrial and Corporate Change, 16 (4), pp. 691-791.
 39. Santarek K., Editor (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu [University to business technology transfer], PARP, Warsaw.
 40. Stańczyk-Hugiet E. and Stańczyk E. (2013), Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych [Cultural context of inter-organizational relations], Scientific Papers, WSB University in Poznań, vol. 49, no. 4.
 41. Shane S. A. (2004), Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 42. Siegel D. S., Waldman D., and Link A. (2003), Assessing the Impact of Organizational Practices on the Relative Productivity of University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study, Research Policy, vol. 32, pp. 27-48.
 43. Szara K. and Pierścieniak A. (2011), Przedsiębiorczość akademicka [Academic entrepreneurship], Rzeszów, University of Rzeszów Press.
 44. Thursby J. G. and Thursby M. C. (2001), Industry Perspectives on Licensing University Technologies: Sources and Problems, Industry and Higher Education, vol. 15, no. 4, pp. 289-294.
 45. Tijssen J. W. (2006), Universities and Industrially Relevant Science: Toward Measurement Models and Indicators of Entrepreneurial Orientation, Research Policy, vol. 35, no. 10, pp. 1569-1585.
 46. Tokarski M. (2010), Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce [Barriers to the development of academic entrepreneurship in Poland], Ekonomiczne Problemy Usług [Economic questions on services], no. 50, pp. 375-383.
 47. Tomaszuk A. (2017), Cooperation of Businesses with Business Environment Institutions (Using Polish and Belorussian Businesses as a Case Study), in the 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development: "Building Resilient Society" - Book of Proceedings, V. Potocan, P. Kalinic, and A. Vuletic (Editors).
 48. Urbano D. and Guerrero M. (2013), Entrepreneurial Universities: Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region, vol. 27, issue 1, pp. 40-55.
 49. Wasiluk A. and Tomaszuk A. (2020), Organizacja w sieci relacji [The organization in a relationship network], Białystok, Białystok University of Technology Press.
 50. Xesha D., Chux G. I., and Slabbert A. (2014), Business Relationships as a Driver of Success for Small, Medium, and Micro Enterprises (SMMEs) in South Africa, Journal of Economics, 5 (1), pp. 37-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5842
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu