BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnuk Marcin (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Tytuł
Trust in the Supervisor as a Mediator between Perceived Supervisor Support and Attitude Toward the Organization
Rola zaufania do przełożonego oraz otrzymywanego od niego wsparcia dla kształtowania pozytywnej postawy wobec organizacji
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 35-50, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zaufanie organizacyjne, Lojalność, Relacje kierownik-podwładny
Trust, Organizational trust, Loyalty, Manager-subordinate relationships
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J28; J63; M12
summ., streszcz.
Abstrakt
Relacja między przełożonym a podwładnym, która jest oparta na zaufaniu ma kluczowe znaczenie dla wymiany społecznej dokonującej się między nimi. Istotnym elementem dla tej wymiany jest postawa przełożonego wobec pracownika, która zgodnie z regułą wzajemności przekłada się na jego postawę względem organizacji. Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie, czy zaufanie do przełożonego jest mediatorem w relacji pomiędzy postrzeganym przez pracowników wsparciem otrzymywanym od przełożonego (Perceived Supervisor Support) - PSS a wdzięcznością i lojalnością wobec organizacji. W badaniu wzięło udział 804 pracowników z różnych organizacji. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Postrzeganego Wsparcia Przełożonego, Skalę Zaufania do Przełożonego, Skalę Wdzięczności wobec Organizacji, Skalę Lojalności Organizacyjnej. Zgodnie z otrzymanymi rezultatami zaufanie do przełożonego pośredniczyło pomiędzy PSS a wdzięcznością i lojalnością wobec organizacji, co oznacza, że relacja między PSS a wdzięcznością i lojalnością wobec organizacji ma pośredni charakter poprzez zaufanie do przełożonego. Otrzymane wyniki niosą za sobą liczne implikacje dla teoretyków i praktyków z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi wskazując na istotną rolę zaufania w relacji między pracownikiem i przełożonym dla wymiany społecznej dokonującej się między nimi, w której przełożony jest utożsamiany z organizacją, a której końcowym efektem jest pozytywna postawa pracowników wobec organizacji. (abstrakt oryginalny)

The trust-based relationship between a supervisor and subordinate is crucial for social exchange. An important element in such an exchange is the supervisor's attitude with respect to the employee. This, in line with the reciprocity norm, has an impact on the employee's attitude toward the organization. The aim of the study was verification of whether, according to the theory of social exchange, the positive attitude of the supervisor toward employees as expressed by them in perceived supervisor support (PSS), through increased trust in the person of the supervisor, improves their gratitude and loyalty to the organization. A total of 804 employees from various organizations participated in the study. The following tools were used: the Perceived Supervisor Support Scale, Trust in Supervisor Scale, Gratitude toward Organization Scale, and Organizational Loyalty Scale. Results show that trust in the supervisor mediated between PSS and gratitude and loyalty to the organization. This means that the relationship between PSS and gratitude and loyalty to the organization is indirect through trust in the supervisor. It shows the significant role of trust in the relationship between the employee and the supervisor for the social exchange taking place between them, where the supervisor is perceived as a personification of the organization and the ultimate effect is a positive attitude on the part of employees toward the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akram A. and Kamran M. (2018), The Impact of Supervisory Justice and Perceived Supervisor Support on Organizational Citizenship, Cogent Business & Management, no. 5 (14).
 2. Argyris C. (1964), Integrating the Individual and the Organization, New York, John Wiley & Sons, Inc.
 3. Aryee S., Budhwar P. S., and Chen Z. X. (2002), Trust as a Mediator of the Relationship between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a Social Exchange Model, Journal of Organizational Behavior, no. 23 (3).
 4. Blau P. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York, Wiley.
 5. Bobbio A., Bellan M., and Manganelli A. M. (2012), Empowering Leadership, Perceived Organizational Support, Trust, and Job Burnout for Nurses: A Study in an Italian General Hospital, Health Care Management Review, no. 37 (1).
 6. Byrne B. M. (1994), Structural Equation Modeling with EQS and EQS/Windows, Thousand Oaks, California, Sage Publications, C. H. Beck.
 7. Camerman J., Cropanzano R., and Vandenberghe C. (2007), The Benefits of Justice for Temporary Workers, Group Organization Management, no. 32 (2).
 8. Chiles T. H. and McMackin J. F. (1996), Integrating Variable Risk Preferences, Trust, and Transaction Cost Economics, Academy of Management Review, no. 21 (1).
 9. Chirkowska-Smolak T. and Wnuk M. (2018), Lojalność pracowników wobec organizacji - operacjonalizacja pojęcia oraz weryfikacja psychometryczna Skali Lojalności Wobec Organizacji - badania pilotażowe [Employee loyalty to the organization: Operational concepts and psychometric verification of the Organizational Loyalty Scale, a pilot study], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], no. 183 (4).
 10. Clark M. C. and Payne R. L. (1997), The Nature and Structure of Workers' Trust in Management, Journal of Organisational Behavior, no. 18.
 11. DeConinck J. B. (2010), The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees' Level of Trust, Journal of Business Research, no. 63.
 12. Dietz G. and Hartog D. N. (2006), Measuring Trust Inside Organisations, Personnel Review, no. 35.
 13. Dulebohn J. H., Bommer W. H., Liden R. C., Brouer R. L., and Ferris G. R. (2012), A Meta-Analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past with an Eye toward the Future, Journal of Management, no. 38 (6).
 14. Eisenberger R., Armeli S., Rexwinkel B., Lynch P. D., and Rhoades L. (2001), Reciprocation of Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, no. 86 (1).
 15. Eisenberger R., Hungtington R., Hutchison S., and Sowa D. (1986), Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, no. 71 (3).
 16. Ellonen R., Blomqvist K., and Puumalainen K. (2008), The Role of Trust in Organizational Innovativeness, European Journal of Innovation Management, no. 11 (2).
 17. Frazier M. L., Johnson P. D., Gavin M., Gooty J., and Snow B. D. (2010), Organizational Justice, Trustworthiness, and Trust: A Multifoci Examination, Group and Organization Management, no. 35 (1).
 18. Frost T., Stimpson D. V., and Maughan N. R. C. (1978), Some Correlates of Trust, Journal of Psychology, no. 99 (1).
 19. Gouldner A. W. (1960), The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement, American Sociological Review, no. 25 (2).
 20. Gurbuz S. (2009), Some Possible Antecedents of Military Personnel Organizational Citizenship Behavior, Military Psychology, 21 (2), 200-215.
 21. Henderson D. J., Liden R. C., Glibkowski B. C., and Chaudhry A. (2009), LMX Differentiation: A Multilevel Review of Its Antecedents and Outcomes, The Leadership Quarterly, no. 20 (4).
 22. Jurek P. (2019), Związek między zaufaniem do przełożonego a postawami pracowników wobec organizacji i milczeniem organizacyjnym [The relationship between trust with respect to the superior and employee attitudes with respect to the organization and organizational silence], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (127).
 23. Krot K. and Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej [Trust in the innovative organization], Warsaw, C. H. Beck.
 24. Larzelere R. E. and Huston T. L. (1980), The Dyadic Trust Scale: Toward Understanding Interpersonal Trust in Close Relationships, Journal of Marriage and the Family, no. 42 (3).
 25. Levinson H. (2001), Reciprocation: The relationship between Man and Organization, Administrative Science Quarterly, no. 9 (4).
 26. Lewicka D. and Krot K. (2015), The Model of HRM-Trust-Commitment Relationships, Industrial Management & Data Systems, no. 115 (8).
 27. Liden R. C. and Maslyn J. M. (1998), Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment through Scale Development, Journal of Management, no. 24.
 28. Liou K. T. (1995), Role Stress and Job Stress among Detention Care Workers, Criminal Justice and Behavior, no. 22 (4).
 29. Mayer R. C., Davis J. H., and Schoorman F. D. (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, Academy of Management Review, no. 20.
 30. Mulki J. P., Jaramillo F., and Locander W. B. (2006), Effects of Ethical Climate and Supervisory Trust on Salesperson's Job Attitudes and Intentions to Quit, Journal of Personal Selling & Sales Management, no. 26 (1).
 31. Mulki J. P., Jaramillo J. F., and Locander W. B. (2008), Effect of Ethical Climate on Turnover Intention: Linking Attitudinal- and Stress Theory, Journal of Business Ethics, no. 78 (4).
 32. Mulki J. P., Locander W. B., Marshall G. W., Harris E. G., and Hensel J. (2008), Workplace Isolation, Salesperson Commitment, and Job Performance, Journal of Personal Selling & Sales Management, no. 28 (1).
 33. Neves P. and Caetano A. (2006), Social Exchange Processes in Organizational Change: The Roles of Trust and Control, Journal of Change Management, no. 6 (4).
 34. Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., and Bachrach D. G. (2000), Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research, Journal of Management, no. 26.
 35. Rhoades L. and Eisenberger R. (2002), Perceived Organizational Support: A Review of the Literature, Journal of Applied Psychology, no. 87 (4).
 36. Rockstuhl T., Dulebohn J. H., Ang S., and Shore L. M. (2012), Leader-Member Exchange (LMX) and Culture: A Meta-Analysis of Correlates of LMX across 23 Countries, Journal of Applied Psychology, no. 97 (6).
 37. Rousseau D. M., Sitkin S. B., Burt R. S., and Camerer C. (1998), Not So Different after All: A Cross-Discipline View of Trust, Academy of Management Review, no. 23 (3).
 38. Shockley-Zalabak P., Ellis K., and Winograd G. (2000), Organizational Trust: What It Means, Why It Matters, Organizational Development Journal, no. 18 (4).
 39. Steiger J. H. (1990), Structural Model Evaluation and Modification: An Interval Estimation Approach, Multivariate Behavioural Research, no. 25.
 40. Stinglhamber F., De Cremer D., and Mercken L. (2006), Perceived Support as a Mediator of the Relationship between Justice and Trust: A Multiple Foci Approach, Group & Organization Management, no. 31 (4).
 41. Tan H. H., Tan C. S. F. (2000), Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, no. 126 (2).
 42. Thomsen M., Karsten S., and Oort F. J. (2014), Social Exchange in Dutch Schools for Vocational Education and Training: The Role of Teachers' Trust in Colleagues, the Supervisor and Higher Management, Educational Management Administration & Leadership, no. 43 (5).
 43. Wnuk M. (2017), Wdzięczność i lojalność wobec organizacji jako istotne elementy wymiany pracownik-organizacja [Gratitude and loyalty with respect to the organization as an important aspect of the employee-organization exchange], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Hyman Resource Management], no. 5 (118).
 44. Wnuk M. (2018), Spirituality and Job Satisfaction: Mediating Role of Stress, Gratitude Towards Organization and Trust in Supervisor - Moderating Role of Religious Practices, Modern Management Review, no. 23 (4).
 45. Wnuk M. (2019a), Spostrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników - weryfikacja modelu [Perceived support received from the superior as a significant factor in the work satisfaction of subordinate employees: Model verification], Medycyna Pracy [Occupational Medicine], no. 4 (70).
 46. Wnuk M. (2019b), Social Exchange as a Key Factor in Shaping Employees' Attitudes towards the Organization, Organization and Management, no. 3 (186).
 47. Wnuk M. (2020), Psychometric Evaluation of the Gratitude toward Organization Scale, Central European Management Journal, no. 28 (2).
 48. Wnuk M. (2020), Skala zaufania do przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów [The Trust in Supervisor Scale as a tool for measuring trust in managers], Humaniora. Czasopismo Internetowe [Humaniora: Internet magazine], no. 3 (31).
 49. Zand D. E. (1972), Trust and Managerial Problem Solving, Administrative Science Quarterly, no. 17 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5838
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu