BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryś Jakub (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Sposoby kwantyfikacji inteligencji kulturowej (CQ) oraz jej znaczenie
Ways of Quantifying Cultural Intelligence (CQ) and Its Importance
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 105-128, rys., bibliogr. 39 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe, Komunikowanie międzykulturowe, Kontakty interkulturowe, Postawy społeczne, Adaptacja społeczno-zawodowa, Migracja ludności, Inteligencja kulturowa
Cultural differences, Cultural diversity, Intercultural communication, Intercultural contacts, Social attitudes, Socially-professional adaptation, Population migration, Cultural intelligence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka związana ze zróżnicowaniem kulturowym oraz przenikaniem się kultur w obecnym świecie staje się coraz ważniejsza. W związku z tym, pojawiają się kolejne teorie oraz próby ustandaryzowania bądź skodyfikowania tego płynnego zjawiska. Procesy globalizacyjne oraz wzajemny wpływ kultur ma również swoje odbicie w sferze biznesu. Rozrost skali przepływów gotówkowych, a co za tym idzie, wzrost znaczenia i wszechobecności międzynarodowych koncernów powoduje, że coraz częściej zacierają się granice między tym, co "nasze" i "obce". W związku z tym zmienia się również rynek pracy. Obecnie poza specjalistyczną wiedzą coraz ważniejsze stają się nowe kompetencje. Przykładem takiej kompetencji może być tak zwana przez część badaczy "Inteligencja kulturowa (CQ)". W związku z tym, celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, próba przeanalizowania, czym jest ten rodzaj inteligencji. Ponadto, zastanowienie się nad genezą tego terminu, jego znaczeniem we współczesnym świecie oraz porównanie go z innymi sposobami opisu kultury m.in. Hofstede czy Lewisa. Druga część, jest próbą oceny pewnych współcześnie zachodzących w Polsce zjawisk przez pryzmat poruszanych w części pierwszej koncepcji. Dodatkowo, przeanalizowane zostały skutki dla sfery biznesu i życia codziennego społeczeństwa, jakie może przynieść ich świadome wykorzystanie. (abstrakt oryginalny)

Issues related to cultural diversity and the ability to properly interpret culture in the current world is becoming increasingly important. Therefore, more theories and attempts to standardize or codify this liquid phenomenon appear. Globalization processes and influence of cultures are also reflected in the sphere of business. The increase in scale, cash flow, and thus the increase in significance and ubiquity of international corporations means that the boundaries between what is "our" and "foreign" are increasingly blurring. Therefore, the labour market is also changing. Currently, on the market apart from specialist knowledge, new competences are becoming vital. An example of such competence may be the so-called "Cultural Intelligence (CQ)". Therefore, the purpose of this article is, firstly to analyse what this type of intelligence is. Highlighting the genesis of the term, it's meaning in the modern world and comparison with other ways of describing culture, like Hofstede or Lewis theorem. The second part is devoted to some of the contemporary phenomena occurring in Poland through the prism of the concept discussed in the first part. Last part covers the consequences for the sphere of business and everyday life of society that conscious use of CQ can have. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcer, A. (2018). Metysaż kresowy. Nowa Europa Wschodnia(5), 31- 21.
 2. Bauman, Z. (2017). Szkice z teorii kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Białoskórski, R., Kiczma, Ł. i Sułek, M. (2019). POTĘGA PAŃSTW 2019. Rankingi potęgometryczne. Warszawa: Powermetric Research Network.
 4. Blasco, M., Feldt, L. E. i Jakobsem, M. (2012). If only cultural chameleons could fly too: A critical discussion of the concept of cultural intelligence. International Journal of Cross CulturalManagement, 12(2), strony 229-245. doi:10.1177/1470595812439872
 5. Błaszczak, A. (2018, Grudzień 9). Rynek Pracy. Pobrano z lokalizacji Rzeczpospolita: https://www.rp.pl/Rynek-pracy/310049964-Klopoty-na-rynku-pracy-Niemcy-zabiora-nam- Ukraincow.html
 6. Bryżko-Zapór, N. (2018). Nie czas na "post-Giedroycia". Nowa Europa Wschodnia, 5, 39-44.
 7. Business Insider Polska. (2018, Październik 29). Przegląd prasy. Pobrano z lokalizacji Business Insider Polska: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/niemcy-chca-otworzyc-rynek-pracy-ukraincy-wyjada-z-polski/hr3068p
 8. Chmielecki, M. i Sułkowski, Ł. (2017). Metody zarządzania międzykulturowego. W G. Ignatowski i Ł. Sułkowski, Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne (strony 37 - 53). Warszawa: Difin.
 9. Earley, P. C. i Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Stanford: Stanford Business Books.
 10. GLOBE Foundation. (2016). The GLOBE. Pobrano z lokalizacji https://globeproject.com/studies
 11. Goldschimdt, W. (1966). Comperative Functionalism: An Essay in Anthropological Theory. Berkeley: University of California Press.
 12. Hall, E. T. (1978). Ukryty wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 13. Hofstede Insights. (2018). Country Comparison Tool. Pobrano z lokalizacji Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
 14. Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje (wyd. Wydanie II zmienione). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Hofstede, G., Hofstede, G. J. i Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje (wyd. Wydanie III zmienione). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Ilczuk, D. i Krzysztofek, K. (2011). Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego Europy. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 17. In search of high CQ. (2010, Kwiecień 6). The Economist. Pobrano z lokalizacji https://www.economist.com/business/2010/04/06/in-search-of-high-cq
 18. Jaroszewicz, M. i Małynowska, O. (2018). Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen? Warszawa: Fundacja imienia Batorego.
 19. Jasina, Ł. (2018). Wszyscy jesteśmy Giedroycimi. Nowa Eurpa Wschodnia, 5, 28 - 32.
 20. Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 21. Lewis, R. D. (2006). When cultures collide: Leading across cultures. Boston: Nicholas Brealey International.
 22. Livermore, D. (brak daty). Cultrual Intelligence (CQ). Pobrano z lokalizacji David Livermore. Global thinker and author: http://davidlivermore.com/blog/cq/
 23. Malinowski, B. (1936). Kultura jako wyznacznik zachowania się., (strony 101 - 127). Cambridge.
 24. Malinowski, B. (1958). Szkice z teorii kultury. Warszawa: Książka i Wiedza.
 25. Matsumoto, D. i Hwang, H. C. (2013). Assessing Cross-Cultural Competence: A Review of Available Tests. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(6), strony 849 - 873. doi:10.1177/0022022113492891
 26. Minkov, M. i Hofstede, G. (2012). Hofstede's Fifth Dimension: New Evidence From the World Values Survey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, strony 3 - 14. doi:10.1177/0022022110388567
 27. NG, K., Van Dyne, L. i Ang, S. (2012). Cultural Intelligence:A Review, Reflections, and Recommendations for Future Research. Conducting multinational research: Applying organizational psychology in the workplace, strony 29 - 58.
 28. Olszański, T. A. (2018). Nie potrzebujemy doktryny, ale refleksji. Nowa Europa Wschodnia(5), 32 - 39.
 29. Samovar, L. A., Porter, R. E. i McDaniel, E. R. (2010). "Communication between cultures". Boston: Wadsworth Cengage Learning.
 30. Sapiro, H. L. (1956). Aspects of culture. New Brunswick: Rutgers University Press.
 31. Schaffer, M. A. i Miller, G. J. (2008). Cultural Intelligence: A key succes factor for expatriates. W S. Ang i L. Van Dyne, Handbook of Cultural Inteligence: Theory, Measurement, and Applications (strony 107 - 125). New York: M.E. Sharpe.
 32. Szpaderski, A. (2013). Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 33. Tok FM. (2018, Październik 29). Pobrano z lokalizacji Tok FM: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24104560,wyjazd-ukraincow-w-polski-spowoduje- inflacje-marzy-nie-da.html
 34. Trompenaars Hampden-Turner Consulting BV. . (brak daty). Fons Trompenaars Bio. Pobrano z lokalizacji THT Culture of Business: http://www2.thtconsulting.com/about/people/fons-trompenaars/
 35. Trompenaars, F. (2010). Kultura innowacji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 36. Trompenaars, F. i Hampden-Turner, C. (1998). Riding the waves of culture. London: Nicholas Brealey Publishing .
 37. TVN24 BiS. (2018, Wrzesień 27). Pobrano z lokalizacji TVN24 BiS: https://tvn24bis.pl/z- kraju,74/polska-coraz-mniej-atrakcyjna-dla-ukraincow-moga-wyjechac-do- niemiec,871549.html
 38. Urząd ds. Cudzoziemców. (2018). Mapy i dane statystyczne. Pobrano z lokalizacji MIGRACJE.GOV.PL: https://migracje.gov.pl/
 39. Ward, C., Wilson, J. i Fischer, R. (2011). Assessing the predictive validity of cultural intelligence over time. Personality and Individual Differences, 51(2), strony 138 - 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu