BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braun Jan (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
State Aid for Environmental Protection and Energy Objectives in Poland and Other Countries of the European Union
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 4(102), s. 69-78, tab., bibliogr. s. 77-78
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Ochrona środowiska
Public aid, Environmental protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F35, H20, H7
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Purpose - The purpose of the article is to present the development of horizontal aid for environ-mental protection and objectives related to green energy in Poland in comparison with other EU countries in 2009-2017. The above category of state aid in Poland has been characterised in detail, considering its sources, forms, entities providing support as well as the main beneficiaries of aid. Research method - The article utilises the analysis of existing data on horizontal aid for environmental protection and energy objectives in Poland and European Union countries. Results - During the period 2014-2017, as part of horizontal aid in Poland, the majority of aid was granted for environmental protection and energy objectives (in 2014 it accounted for 45% of the total horizontal aid). In the European Union, by comparison, a gradual increase in the share of the abovementioned category of assistance in the total state aid granted in the analysed period is noticeable. The largest share of the studied category in total state aid was recorded in Sweden, Austria and Germany, while the largest increase in the share of this aid in total state aid was seen in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia and Romania. Originality / value / implications / recommendations - As a result of the strategies implemented in the EU states, the aid for environmental protection and energy objectives is currently one of the most important categories of horizontal aid. This article offers a multifaceted analysis of the above assistance in Poland and a detailed comparison of the level of this support in the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dowgier R., 2015, Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i  stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.
 2. Jankowska A., 2005, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Korbutowicz T., 2018, Polityka pomocy publicznej UE w odniesieniu do energii, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2(2), s. 293-304.
 4. Podsiadło P., 2015, Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na ochronę środowiska - teoria zawodności rynku a polityka konkurencji Unii Europejskiej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 4(3), s. 157-172, DOI: 10.33119/ KKESSiP.2015.4.3.11.
 5. Podsiadło P., 2016, Finansowanie pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej - zagadnienia interpretacyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 348-359, DOI: 10.15611/pn.2016.437.34.
 6. Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, 2017, Kożuch M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Pomoc publiczna w ochronie środowiska, 2012, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 8. Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 9. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, 2008-2017, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 10. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, 2019, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie strategii "Europa 2020", 2012, Dz. Urz. C 188 E/09, z dn. 28.06.2012.
 12. Rutkiewicz K.A., 2008, Główne kierunki udzielania pomocy publicznej w Polsce i jej wpływ na konkurencję, "Equilibrium" nr 1-2(1), s. 161-170, DOI: 10.12775/EQUIL.2008. 011.
 13. Stoczkiewicz M., 2011, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, LEX Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 14. TFUE, 2012, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. UE, C 326/47, z dn. 26.10.2012.
 15. TWE, 2006, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE, C 321E, z dn. 29.12.2006.
 16. Woźniak B., 2012, Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 17. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, 2014, Dz. U. UE, C 200/1 z dn. 28.6.2014.
 18. www 1, Ekologiczna i bardziej zrównoważona Europa: https://europa.eu/european-union /topics/environment_pl [date of entry: 09.03.2020].
 19. www 2, DG Competition, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/ index_en.html [date of entry: 20.02.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu