BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Izabella (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Dowodzenie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych - wady i zalety nowej regulacji
Evidence in Separate Proceedings in Commercial Cases - Assessment of the New Legal Regulation
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 33-47, bibliogr. 29 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Sądownictwo w sprawach gospodarczych, Regulacje prawne, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo cywilne
Judiciary in economic matters, Legal regulations, Code of Civil Procedure, Civil law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Przedmiotem analizy są nowe regulacje prawne, dotyczące prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, które zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Cel badawczy: ocena skutków regulacji prawnych wprowadzonych w celu uzyskania odpowiedniej ochrony prawnoprocesowej w odniesieniu do spraw gospodarczych. Metoda badawcza: analiza tekstu prawnego i porównanie z istniejącymi regulacjami prawnymi. Wyniki: przeprowadzone analizy treści znowelizowanych (zmienionych) przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm., dalej w skrócie określana jako k.p.c.) prowadzą do wniosku, że nowe instrumenty prawne (takie jak umowa dowodowa) oraz wprowadzone ograniczenia dowodowe, mające zastosowanie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, wpłyną na ekonomikę postępowania, ale mogą doprowadzić do wydawania orzeczeń niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Analiza przepisów o umowach dowodowych prowadzi do wniosku, że nawet w przypadku, gdy danego rodzaju umowa wyłącza dowód z przesłuchania stron, to sąd będzie mógł przeprowadzić ten dowód, a wprowadzenie takiego wyłączenia należałoby uznać za nieważne.(abstrakt oryginalny)

Background: Analysis of new legal regulations related to the conduct of evidentiary activities in separate proceedings in commercial cases, which were introduced by the Act of 4 July 2019 amending the Act on the Code of Civil Procedure and other acts. Research purpose: Assessing the effects of introduced legal regulations on obtaining appropriate legal protection in relation to commercial matters. Methods: Analysis of legal text and comparison with existing legal regulations. Conclusions: The analyses of the amended provisions lead to the conclusion that new legal instruments (such as the evidence agreement) as well as new evidence limitations applicable to separate proceedings in commercial cases will affect the economics of proceedings, but may lead to the issuance of decisions that are inconsistent with the actual state of affairs, based on evidence offered by the parties. The analysis of the provisions on evidence contracts leads to the conclusion that even if a given type of contract excludes evidence from the parties' hearing, the court will be able to take that evidence and the introduction of such an exemption should be considered void.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460).
 2. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.737).
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505).
 4. Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52).
 5. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 785).
 6. Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 573).
 7. Ustawa z dnia ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw w uchylonym (Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381).
 8. Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.1311).
 9. Ustawa z 22 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 770).
 10. Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771).
 11. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469).
 12. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978.
 13. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984.
 14. Błaszczak Ł., w: Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 15. Borys A., Umowy dowodowe i ich praktyczne wykorzystanie w perspektywie projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, w: G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019.
 16. Gil I., Gil P., Dowodzenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2019.
 17. Klich-Rump J., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977.
 18. Kmiecik R., w: R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005.
 19. Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985.
 20. Resich Z., Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1956.
 21. Rudkowska-Ząbczyk E., w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum. Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.
 22. Waligórski M., Proces cywilny. Dynamika procesu (postępowanie), Warszawa 1947.
 23. Waligórski M., Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947.
 24. Zieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.
 25. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2004 r., III CZP 115/03, OSNC 2004/5, poz. 77.
 26. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2015 r., III CZP 26/05, OSNC 2006/4, poz. 63.
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2004 r., I CK 413/04, LEX nr 358785.
 28. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 27.03.2008 r. III SK 26/07, Legalis, Nr 161731.
 29. https://sjp.pwn.pl/slowniki/dowodzenie.html; stan na 9.10.2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu