BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanarek-Równicka Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Działalność nieewidencjonowana a działalność gospodarcza. Analiza nowej regulacji prawnej
Unrecorded Activities and Business Acivities. Analysis of the Legal Regulation
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 49-64, bibliogr. 35 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Regulacje prawne, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo cywilne
Business activity, Legal regulations, Code of Civil Procedure, Civil law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Artykuł dotyczy nowego rozwiązania, dającego możliwość prowadzenia niskoprzychodowej działalności, niepodlegającej rejestracji (działalności nieewidencjonowanej), które zostało wprowadzone ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Cel badawczy: Celem artykułu jest omówienie zasad podejmowania działalności nieewidencjonowanej, dokonanie analizy funkcjonowania tej działalności w kontekście przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, a następnie dokonanie oceny praktycznego zastosowania omawianej regulacji w obrocie gospodarczym. Metoda badawcza: Przy opracowaniu artykułu posłużono się metodą dogmatyczno-prawną. Wyniki: Artykuł zmierza do wykazania, iż przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja działalności nieewidencjonowanej stanowi formę uzyskiwania dochodu podobną do działalności gospodarczej. Pozwala bowiem na legalne posiadanie dodatkowego źródła przychodu, lecz warunki zezwalające na prowadzenie takiej działalności jednoznacznie wskazują, iż aktywność ta nie może zastępować głównego źródła dochodu. System ubezpieczeń społecznych przyjmuje za ustawą Prawo przedsiębiorców, iż działalność nieewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej, a tym samym osoba ją wykonująca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. ZUS wydał jednak interpretację indywidualną, w której uznał, iż skoro osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną nie są przedsiębiorcami, nie mogą też świadczyć w ramach tej działalności usług na rzecz przedsiębiorców. Prawo podatkowe z kolei zawiera swoje definicje działalności gospodarczej i nie przewiduje żadnych zwolnień podatkowych z tytułu prowadzenia aktywności nieewidencjonowanej. Intencję ustawodawcy należy pozytywnie ocenić, gdyż dążył on do rozwoju oraz usprawnienia obrotu gospodarczego. Wątpliwości, które pojawiły się na gruncie wydanej przez ZUS interpretacji przepisów, mogą prowadzić do wniosku, iż nie każda aktywność osoby wykonującej ją w ramach działalności nieewidencjonowanej będzie podlegała zwolnieniu z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Takie stanowisko ZUS może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność tej formy działalności. Wydaje się zasadnym, aby ustawodawca jednoznacznie określił, iż każda aktywność wykonywana w ramach działalności nieewidencjonowanej będzie zwolniona również z ubezpieczeń społecznych. (abstrakt oryginalny)

Background: The article concerns a new solution that gives the opportunity to conduct low-profit non-recorded activities (non-registered activities), which was introduced by the Act of March 6, 2018, Entrepreneurs' Law. Research purpose: The purpose of the article is to discuss the principles of undertaking unregistered activities, to analyse the functioning of these activities in the context of tax law and social security regulations, and then to evaluate the practical application of the discussed regulation in business transactions. Methods: The dogmatic and legal method was used to develop the article. Conclusions: The article indicates that the structure of unregistered activity adopted by the legislator is a form of obtaining income similar to economic activity. It allows for the legal possession of an additional source of income, but the conditions authorizing such activity clearly indicate that this activity cannot replace the main source of income. The social insurance system assumes that, under the Act on Entrepreneurs, unrecorded activities do not constitute an economic activity, and thus the person performing it is not subject to social insurance in this respect. However, the Social Insurance Institution issued an individual interpretation in which it considered that since persons engaged in unregistered activities are not entrepreneurs, they cannot also provide services to entrepreneurs under this activity. The tax law, in turn, contains definitions of economic activity and does not provide for any tax exemptions for unregistered activities. The legislator's intention should be positively assessed, as they sought to develop and improve business transactions. Doubts arising from the interpretation of regulations issued by the Social Insurance Institution may lead to the conclusion that not every activity of a person performing it as part of unregistered activities will be subject to exemption from compulsory social insurance. Such a position of ZUS may negatively affect the attractiveness of this form of activity. It seems reasonable for the legislator to unambiguously specify that any activity carried out as part of unregistered activities will also be exempt from social security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1794.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1778.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U., z 2019 r., poz. 1145.
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1387.
 5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 865.
 6. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 300.
 7. Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U., z 2018 r., poz. 2177.
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2017 r., poz. 2168.
 10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2019 r., poz. 1292.
 11. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Dz.U. z 2018 r., poz. 650.
 12. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców, druk Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji nr 2051 z 21 listopada 2017 roku.
 13. Komierzyńska-Orlińska E., w: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 14. Korycińska-Rządca P., Blaski i cienie tzw. "ulgi na start" wprowadzonej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 22, 2018/3/I, s. 293-303.
 15. Kotowicz B., Słaby M., Ułatwienia dla przedsiębiorców - próba oceny nowych rozwiązań prawnych, Monitor Prawniczy 2018/13 (dodatek), s. 40.
 16. Kruszewski A.K., w: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 17. Lewandowski P., O definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej po wejściu w życie ustawy - Prawo Przedsiębiorców, Palestra 2019/1-2, s. 100-101.
 18. Lubeńczuk G., w: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo Przedsiębiorców. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, https://sip.legalis.pl/document-view. seam?documentId=mjxw62zogi3damrsga3dcojoobqxalrugiztinrrg4zq; stan na 6.02.2020 r.
 19. Niedzielska K.A., Działalność gospodarcza nieewidencjonowana w systemie ubezpieczeń społecznych, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 22, 2018/3/II, s. 65-68.
 20. Piszcz A., w: G. Kozieł (red.), Prawo Przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, https://sip.legalis.pl/ document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrrge4temroobqxalrugiztinrrg4zq#ta bs-metrical-info; stan na 6.02.2020 r.
 21. Sieradzka M., Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy 2018/13 (dodatek), s. 36.
 22. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2019.
 23. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku nr 285 z dnia 24 lipca 2018 roku, znak DI/100000/43/822/2018.
 24. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 marca 2016 roku, IPTPB3/4511-390/15-3/KJ.
 25. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 19 stycznia 1998 r., II SA 1238/97, Lex nr 34045.
 26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2009 r., II FSK 549/08, Lex nr 524636.
 27. Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 9 kwietnia 2019 r., II W 831/18, LEX nr 2667194.
 28. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 r., I SA/Wr 483/16, Lex 2100254.
 29. https://bip.zus.pl/inne/interpretacje?p_auth=VPWpANjV&p_p_id=interpretationsportlet_WAR_ interpretationsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_ id=column-4&p_p_col_count=1&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_ cur=1&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_javax.portlet.action=search; stan na 8.10.2019 r.
 30. https://interpretacje-podatkowe.org/przychody-nalezne/iptpb3-4511-390-15-3-kj; stan na 25.09.2019 r.
 31. https://sip.lex.pl/#/commentary/587786415/583855/bielecki-leszek-i-in-komentarz-do-ustawy-prawo-przedsiebiorcow-w-konstytucja-biznesu-komentarz?cm=URELATIONS; stan na 25.09.2019 r.
 32. https://sjp.pwn.pl/sjp/nalezny;2486404.html; stan na 25.09.2019 r.
 33. https://www.gov.pl/web/rodzina/zasady-korzystania-z-tzw-ulgi-na-start; stan na 6.02.2020 r.
 34. https://www.gov.pl/web/rozwoj/zasady-korzystania-z-ulgi-na-start; stan na 6.02.2020 r.
 35. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulga-na-start-zawsze-bez-skladek/1826497; stan na 6.02.2020 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu