BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostecka-Jurczyk Daria (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Obowiązek notyfikacji zamiaru utworzenia wspólnego przedsiębiorcy
Obligation to Notify the Creation of a Joint Venture
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 65-79, bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Prawo konkurencji, Regulacje prawne, Koncentracja, Przedsiębiorca
Competition law, Legal regulations, Concentration, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Obowiązek notyfikacji zamiaru utworzenia wspólnego przedsiębiorcy Prezesowi UOKiK w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, których nie można rozwiązać poprzez analogię do zasady przyjętej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004. Oba rozwiązania istotnie się różnią zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Cel badawczy: Celem opracowania jest zbadanie konstrukcji prawnej i przesłanek obowiązku notyfikacji zamiaru utworzenia wspólnego przedsiębiorcy funkcjonującego w obu reżimach prawnych i ocena zasadności rozwiązań przyjętych w prawie polskim. W artykule przyjęto hipotezę, że obowiązek zgłoszeniowy w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokk) został sformułowany zbyt szeroko. Art. 13 ust. 2 pkt 3 uokk wymusza bowiem konieczność zgłoszenia wspólnych przedsiębiorców niestanowiących formy koncentracji i jest oderwany od obowiązującej w prawie unijnym zasady wspólnej kontroli wspólnego przedsiębiorcy, którego utworzenie stanowi stan faktyczny koncentracji. Metoda badawcza: W celu weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej zastosowano metodę analizy aktów prawnych oraz decyzji Komisji Europejskiej i Prezesa UOKiK. Do analizy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 oraz przepisów uokk wykorzystano także metodę formalno-dogmatyczną, a także metodę prawno-porównawczą. Wyniki: W artykule wykazano, że funkcjonujący w prawie polskim obowiązek zgłoszeniowy jest sformułowany zbyt szeroko, gdyż obejmuje wspólnych przedsiębiorców, których utworzenie de facto nie spełnia przesłanek koncentracji.(abstrakt oryginalny)

Background: The obligation to notify the creation of a joint venture to the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in the light of the provisions of the Act on Competition and Consumer Protection raises numerous interpretation doubts that cannot be resolved by analogy with the principle adopted in Council Regulation (EC) No 139/2004. Both solutions differ significantly. Research purpose: The study analyzes the obligation to notify in both legal regimes and assess the legitimacy of the solutions adopted in Polish national law. The hypothesis is that the obligation to notify in the light of Polish Act on Competition and Consumer Protection was formulated too broadly. Article 13 para. 2 point 3 of the Act enforces the need to notify about joint undertakings that are not a form of (economic) concentration and is detached from the principle of joint control established in the EU law, which is the necessary condition for determining concentration. Methods: In order to verify the adopted research hypothesis, an analysis of legal acts, decisions of the European Commission, and the President of UOKiK was conducted. In order to analyse the Council Regulation (EC) No 139/2004 and the Act on Competition and Consumer Protection both formal-dogmatic method of as well as a comparative legal analysis. Conclusions: It is concluded that the obligation to notify joint venture in Polish Competition Act is formulated too broadly, as it includes joint entrepreneurs whose creation does not in fact meet the conditions for concentration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20.01.2004 nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. 2004, L 24, s. 1).
 2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. WE z 2000 r., nr 122, poz. 1319 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm. - dalej jako: uokk).
 4. Dudzik S., Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, iKAR 2015/2 (4).
 5. Gronowski S., Uokk. Komentarz, drugie wydanie, Warszawa 1999.
 6. Gronowski S., Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1996.
 7. Joint Ventures. Antitrust Analysis of Collaboration Among Competitors, Second Edition 2014, ABA Section of Antitrust Law, ABA Publishing, Chicago 2014.
 8. Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 9. Kokkoris J., Shelansky H., EU Merger Control. A Legal and Economic Analysis, Oxford University Press 2014.
 10. Kostecka-Jurczyk D., Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 11. Kostecka-Jurczyk D., Kontrola koncentracji a nabywanie pakietów mniejszościowych, PPH 2015/12.
 12. Kostecka-Jurczyk D., Kryterium pełnego zakresu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016/82 (4).
 13. Lenart J., Kaczyńska T., Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji, iKAR 2016/1 (5).
 14. Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 15. Skoczny T., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 16. Stankiewicz R., Joint ventures w prawie antymonopolowym, PPH 2007/8.
 17. Stankiewicz R., Nadzór administracyjnoprawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, Studia Iuridica 2006/XLV.
 18. Wenz A., Der Begriff der Kontrolle im europäischen und deutschen Fusionsrecht, Marburg 2007.
 19. Decyzja Komisji z dnia 3.10.2008 w sprawie COMP/M.5241 - American Express/Fortis/Alpha Card, pkt 1, 16.
 20. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.08.2002 nr RKT-41/2002 w sprawie Gmina Dąbrowa Górnicza, "Nemo-Investment" Sp. z o.o. w Czeladzi i "NEMO-WODNY ŚWIAT Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
 21. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30.10.2003 nr DDF-37/2003 w sprawie Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie i Consulting Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (utworzenie wspólnego przedsiębiorcy: Conbis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 22. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.09.2004, DOK-91/2004 w sprawie Schneider Toshiba Inverter SAS z siedzibą w Pacy sur Eure, Francja i VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH & Co. z siedzibą w Wiedniu (utworzenie wspólnego przedsiębiorcy: STI ELIN Inverters GmbH z siedzibą w Wiedniu).
 23. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.05.2007 Nr RKR-44/2007 w sprawie APIA Real Estate S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu i Atrium Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 24. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 22.06.2018 nr DKK-102/2018 Faurecia Exhaust International S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja, RTA GmbH z siedzibą w St. Aegyd am Neuwalde, Austria.
 25. Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. 2008, Nr C 95, s. 1, pkt 95 i 98 (dalej jako: obwieszczenie jurysdykcyjne).
 26. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji Prezesowi UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2015, https://uokik.gov.pl/download. php?id=1269; stan na 28.09.2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu