BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewska Renata (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot egzekucji administracyjnej
Salary as an Object of Administrative Enforcement
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 81-96, bibliogr. 27 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Dług, Postępowanie egzekucyjne, Ochrona pracownika
Remuneration for work, Debt, Enforcement proceedings, Worker protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: W przypadku dochodzenia długów pieniężnych egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji należności pieniężnych. W związku z powyższym szczególne znaczenie ma ustalenie składników wynagrodzenia, które mogą stanowić przedmiot potrącenia, jak również zastosowanie właściwej metody potrąceń. Istotnym zatem wydaje się wskazanie właściwej relacji pomiędzy przepisami dotyczącymi egzekucji z wynagrodzenia za pracę a przepisami prawa pracy. Cel badawczy: Za oś rozważań przyjęto relację pomiędzy przepisami ustawy egzekucyjnej a przepisami prawa pracy. Ponadto w kręgu rozważań znajdzie się wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, które po zmianach stało się porównywalne do wynagrodzenia za pracę. Metoda badawcza: Aby zrealizować założony cel badawczy, autor posłużył się metodą dogmatyczną uwzględniającą analizę i wykładnię przepisów prawa polskiego, przy uwzględnieniu poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie. Wyniki: Uwagi de lege ferenda dotyczą dualizmu pojęcia wynagrodzenia za pracę, co skutkuje różnym definiowaniem pojęcia wynagrodzenia oraz jego składników w przepisach egzekucyjnych oraz przepisach prawa pracy. Wskazane jest ujednolicenie pojęcia wynagrodzenia za pracę. Ponadto zasadne wydaje się rozszerzenie katalogu zawartego w art. 8 u.p.e.a. o te składniki wynagrodzenia, które są formą rekompensaty dla pracownika oraz świadczenia socjalne, a także wprowadzenie do ustawy egzekucyjnej limitów potrąceń z umów zlecenia.(abstrakt oryginalny)

Background: When recovering monetary debts, enforcement of remuneration for work is one way of enforcing monetary claims. Thus, it is particularly important to determine the components of remuneration that may be the subject of the deduction, as well as to apply the appropriate deducting method. Therefore, it seems important to indicate the proper relationship between the provisions regarding enforcement of remuneration in work and labor law. Research purpose: The relation between the provisions of the enforcement act and the provisions of the labor law was assumed as the axis of consideration. In addition, the circle of considerations will include remuneration under the mandate contract, which after changes has become comparable to remuneration for work. Methods: To achieve the assumed research goal, the author used a dogmatic method considering the analysis and interpretation of Polish law, which takes into account the views expressed in doctrine and case law. Conclusions: The de lege ferenda remarks concern the dualism of the concept of remuneration for work, which results in different definitions of the concept of remuneration and its components in enforcement and labor law provisions. It is advisable to harmonize the concept of remuneration for work. In addition, it seems reasonable to extend the catalog contained in Article 8 of The Act on Administrative Enforcement Proceedings for those components of remuneration, which are a form of employee compensation and social benefits, as well as the introduction of limits on deductions from mandate contracts to the administrative execution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 645 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 1265 ze zm.
 7. Hauser R., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji - komentarz, Warszawa 2014.
 8. Hauser R., Skoczylas A., Olszanowski J., Piątek W., Sawczyn W., Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2017.
 9. Kosut A., Peredus W., Egzekucja administracyjna z wynagrodzenia za pracę, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.
 10. Liskowski M., Pojęcie wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy, Pracownik i Pracodawca 2016/2, wyd. UMK, Toruń.
 11. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2012.
 12. Łapiński K., Godziwe wynagrodzenie za pracę, Monitor Prawa Pracy 2011/12, http://czasopisma. beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/godziwe-wynagrodzenie-za-prace/; stan na 23.02.2020 r.
 13. Łuczaj W., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2010.
 14. Maciejewski S., Prawo pracy. Poradnik praktyczny z wzorami pism i umów, Lublin 2008.
 15. Maciejewski S., Relacja pomiędzy przepisami kpc w kwestii egzekucji z wynagrodzenia za pracę a przepisami prawa pracy, Studia Iuridica, tom 70, Między prawem cywilnym materialnym a procesowym, Warszawa 2017.
 16. Młynarska-Wełpa E., Potrącenia. Wynagrodzenia, zasiłki, umowy cywilnoprawne, Warszawa 2015.
 17. Samol S., Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, w: Z. Niedbała, D.E. Lach, M. Piotrowski, S. Samol, M. Skąpski, K. Ślebzak, Prawo pracy, Warszawa 2010.
 18. Skoczylas A., Przymusowe wykonanie obowiązków publicznoprawnych, w: K. Celińska- -Grzegorczyk, R. Hauser, W. Piątek, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013.
 19. Wratny J., Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, z. 10, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2013.
 20. Żołyński J., w: J. Żołyński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. ODDK, Gdańsk 2016.
 21. Uchwała SN z dnia 30 kwietnia 1986 r., sygn. Akt III PZP 42/86; OSNCP 1987/8, poz. 106.
 22. Uchwała SN z 1 dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. akt II PZP 4/12.
 23. Wyrok SN z dnia 14 listopada 1996 r., sygn. akt I PKN 3/96, OSNP 1997/11, poz. 193.
 24. Wyrok SN z dnia 14 października 1997 r., sygn. Akt I PKN 319/97, OSNP 1998/15, poz. 450.
 25. Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99, OSNP 2001/16, poz. 516.
 26. Wyrok SN z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03, OSNP 2004/24, poz. 419.
 27. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 113/05, LEX nr 211691.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu