BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibińska Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wybrane zagadnienia dotyczące umowy dowodowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych
Selected Issues on Evidence Contracts in Commercial Cases Proceedings
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 117-134, bibliogr. 28 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania cywilnego, Regulacje prawne, Postępowanie cywilne, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Umowa
Code of Civil Procedure, Legal regulations, Civil proceedings, Business strength, Contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest wprowadzona nowelizacją z dnia 4.07.2019 r. do Kodeksu postępowania cywilnego instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Cel badawczy: Celem artykułu jest nie tylko zbadanie zakresu zastosowania regulacji art. 4589 k.p.c. i dopuszczalnych wyłączeń w umowie dowodowej, ale także określenie skutków zawarcia umowy dowodowej oraz potencjalnych zalet i wad, jakie mogą się wiązać z zawarciem takiej umowy z perspektywy celu nowelizacji (jakim jest usprawnienie postępowania) oraz pewności obrotu gospodarczego. Metoda badawcza: W analizie wykorzystano metodę dogmatycznoprawną. Wyniki: Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że wprowadzenie umów dowodowych może pod pewnymi warunkami prowadzić do usprawnienia postępowania cywilnego. Jednakże w sytuacji konieczności badania skuteczności i ważności umowy dowodowej korzyść ta może być iluzoryczna. Regulacja ta może także skutkować nadużyciem pozycji ekonomicznej między dużymi a małymi przedsiębiorcami. (abstrakt oryginalny)

Background: The subject of this research is the institution of evidence contracts introduced by the amendment of 4.07.2019 to the Polish Code of Civil Procedure in commercial cases proceedings. Research purpose: The first purpose of the paper is to examine the scope of applying the provisions of Article 4589 and admissible exclusions in the evidence contract. However, the paper also determines the effects of concluding an evidence contract and their potential pros and cons from the perspective of the purpose of the amendment (i.e. speed of proceedings) and certainty in business transactions. Methods: The formal dogmatic approach was used in the analysis. Conclusions: The conducted research leads to the conclusion that the introduction of evidence contracts may under certain conditions increase civil justice efficiency. However, this benefit may be illusory in situations requiring examination of the effectiveness and validity of an evidence contract. Furthermore, this institution may also result in abuse of economic power between large entrepreneurs and small enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 października 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw cywilnych (Dz.U. z 1989 r., nr 33, poz. 175 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2011 r., nr 233, poz. 1381).
 5. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469).
 6. Błaszczak Ł., Problematyka umów dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego ad hoc, w: Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Presscom, Wrocław 2016, s. 15-46.
 7. Błaszczak Ł., Umowa dowodowa jako przykład nowej instytucji w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 4589 k.p.c.), Palestra 2019/11-12, s. 128-164.
 8. Błaszczak Ł., Markiewicz K. (red.), Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i procesowych, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 9. Borys A., Umowy dowodowe i ich praktyczne wykorzystanie w perspektywie projektowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego, w: G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 142-157.
 10. Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 11. Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis 2019.
 12. Gil I., Pojęcie sprawy gospodarczej i odrębności postępowania w sprawach gospodarczych według projektowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego, w: G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 296-310.
 13. Głodowski W., Odrębności w postępowaniu dowodowym w postępowaniu w sprawach gospodarczych, w: M. Skibińska (red.), Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, Acta Iuridica Lebusana, vol. 14, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020, s. 21-32.
 14. Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis 2019.
 15. Knoppek K., Recenzja książki "Dowody w postępowaniu cywilnym", Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), C.H. Beck, Warszawa 2010, s. XLIV + 672, PPC 2011/2, s. 158-175.
 16. Kulski R., Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, MoP 2019/21, s. 1166-1175.
 17. Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Zakamycze, Kraków 2006.
 18. Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym (rozważania prawnoporównawcze), w: I. Ratusińska (red.), Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005), Zakamycze, Warszawa 2006, s. 69-97.
 19. Mikuszewski M., Dopuszczalność umów regulujących sposób prowadzenia dowodów w procesie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1939/3, s. 226-242.
 20. Morek R., Szmit I., Uwagi o dopuszczalności i skuteczności umów dowodowych w postępowaniach cywilnych i arbitrażowych, w: J. Poczobut, A. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 212-223.
 21. Piasecki K., System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2010.
 22. Rzewuski M. (red.), Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 23. Skąpski A., Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym, PWN, Warszawa-Kraków 1981.
 24. Skibińska M., Dowód z zeznań świadka w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.01.2019 r., w: G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski (red.), Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 119-141.
 25. Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-50539, Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis 2019.
 26. Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w
 27. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2019 r., druk nr 3137.
 28. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, druk Sejmu VI Kadencji, druk nr 4332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu