BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żywicka Agnieszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Prywatyzacja zadań publicznych w metrologii - na przykładzie zadań administracji miar
Privatization of Public Tasks in Metrology - the Example of Measures Administration Tasks
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 135-153, bibliogr. 38 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Prywatyzacja usług publicznych, Metrologia, System oceny zgodności
Privatisation, Privatization of public services, Metrology, Conformity assessment system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Artykuł dotyczy prywatyzacji zadań publicznych, która nastąpiła w sferze metrologii prawnej, poprzez wprowadzenie systemu oceny zgodności przyrządów pomiarowych. Cel badań: Celem artykułu jest analiza procesu prywatyzacji zadań publicznych w sferze metrologii z perspektywy kompetencji administracji miar. Autorka dokonuje oceny sposobu, w jaki wprowadzenie oceny zgodności przyrządów pomiarowych wpłynęło na status prawny administracji jako podmiotu zarządzającego oraz na zakres jej zadań. Metoda badawcza: W artykule została wykorzystana metoda prawno-dogmatyczna, oparta na całościowej i wszechstronnej ocenie materiału normatywnego i jego wykładni oraz metoda teoretyczno-prawna. Wyniki: Autorka pozytywnie ocenia koncepcję prywatyzacji zadań publicznych w sferze prawnej kontroli metrologicznej, która nastąpiła w wyniku wprowadzenia oceny zgodności. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze metrologii stanowi przejaw dostosowywania form realizacji zadań publicznych do potrzeb obrotu gospodarczego poprzez wprowadzanie elementów prywatnoprawnych (umów cywilnoprawnych), które zapewniają szybszą i sprawniejszą realizację tych zadań. Wprowadzenie tego instrumentu spowodowało wykształcenie nowego typu podmiotu administrującego - jednostek notyfikowanych, którymi są zarówno podmioty publiczne (jednostki administracji miar), jak i podmioty prywatne. Zwiększyła się elastyczność działań administracji miar, która w realizacji usług z zakresu oceny zgodności posługuje się formami działania właściwymi prawu prywatnemu. Wprowadzenie oceny zgodności wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę poprzez poszerzenie liczby podmiotów (jednostek notyfikowanych) wykonujących ocenę zgodności przyrządów pomiarowych, a tym samym zwiększenie dostępności dla przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Background: The article concerns the privatization of public tasks that took place in the field of legal metrology, by introducing a system for assessing the conformity of measuring instruments. The aim of the article is to analyze the privatization process of public tasks in the sphere of metrology from the perspective of the competence of measure administration. The author assesses how the introduction of conformity assessment of measuring instruments has affected the legal status of the public administration as an administrative entity and the scope of its tasks. Research purpose: This article analyzes the privatization process of public tasks in the field of metrology from the perspective of the competence of measure administration. The author assesses how the introduction of conformity assessment of measuring instruments has affected the legal status of the administration as an administrative entity and the scope of its tasks. Methods: The article uses a legal and dogmatic method based on a comprehensive assessment of normative material and its interpretation, as well as a theoretical and legal method. Conclusions: The Author positively assesses the concept of privatization of public tasks in the sphere of legal metrological control, which took place due to the introduction of conformity assessment. The privatization of public tasks in the sphere of metrology is a manifestation of adapting the forms of public tasks to the needs of business transactions by introducing private law elements (civil law contracts) that ensure faster and more efficient implementation of these tasks. The introduction of this instrument resulted in the development of a new type of administrative entity - notified bodies, which are both public entities (units of administration of measures) and private entities. The flexibility of the means for administering measurements has increased, which in the implementation of services in the field of conformity assessment uses forms of action appropriate to private law. The introduction of conformity assessment has a positive impact on the economy by expanding the number of entities (notified bodies) performing the assessment of measuring instrument dignity and thus increasing accessibility for entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE. L 218/82 z dnia 13 sierpnia 2008 r.).
 2. Dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz. Urz. WE L 202 z dnia 6 września 1971 r.).
 3. Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) (Dz. Urz. UE L135, z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
 4. Dyrektywa 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (NAVI) (Dz. Urz. WE L 122 z dnia 16 maja 2009 r.).
 5. Dyrektywa 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnosząca się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAVI) (Dz. Urz. UE L 96/107 z dnia 29 marca 2014 r.).
 6. Dyrektywa 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID) (Dz. Urz. UE L 96/149 z dnia 29 marca 2014 r.).
 7. Rozporządzenie (WE) 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z dnia 13 sierpnia 2008 r.).
 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 541).
 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 547).
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2335).
 11. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 544).
 12. Bandarzewski K., Prywatyzacja zadań publicznych, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 331-345.
 13. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 14. Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 15. Curyło B., Integracja w dezintegracji i dezintegracja w integracji: determinanty mechanizmów integracyjnych w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 2017/3 (45), s. 10-37.
 16. Fleszar D., Umowne powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako forma prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, Samorząd Terytorialny 2012/7, s. 25-41.
 17. Gorywoda Ł., Instytucjonalne ramy akredytacji w Unii Europejskiej, w: M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 65-76.
 18. Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące - kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 203-222.
 19. Kieres L., Prywatyzacja - zagadnienia prawa publicznego, prawa prywatnego i polityki gospodarczej, w: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012, s. 61-87.
 20. Knill Ch., The Europeization of National Administrations. Patterns of Institutional Change and Persistence, Cambridge 2001.
 21. McCormic J., Understanding the European Union: A Concise Introduction, London 2017.
 22. Miedzińska I., Nowe podejście do harmonizacji technicznej w Unii Europejskiej a swoboda przepływu towarów, Przegląd Europejski 2016/3 (45), s. 70-87.
 23. Niedźwiedź M., Administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 121-180.
 24. Nowak-Far A., Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 25. Nugent N., The Government and Politics of the European Union, London 2017.
 26. Schepel H., The New Approach to the New Approach: The Juridification of Harmonized Standards in EU Law, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013/4, http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_04_ 0521.pdf; stan na 7.06.2019 r.
 27. Stahl M., Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak- -Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 293-298.
 28. Stahl M., Niepubliczne podmioty administrujące, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 529-551.
 29. Szczerba-Zawada A., Wartości czy interesy? Przyczynek do rozważań o istocie procesów integracji w ramach Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 2017/3 (45), s. 96-115.
 30. Zacharko L., Prywatyzacja sektora publicznego a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji, w: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012, s. 89-98.
 31. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy: Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 32. Zawicki M., New public management i public governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego, w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 70-81.
 33. Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 34. Żywicka A., Ochrona interesów jednostki notyfikowanej w systemie oceny zgodności, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XVII/1/2019, ISSN: 1731-8297, DOI: 10.25167/osap.
 35. Żywicka A., Prawna kontrola metrologiczna jako szczególny instrument oddziaływania państwa na gospodarkę, w: A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 666-677.
 36. Żywicka A., Sistiema ocienki sootwietstwia izdielij w kaciestwie instrumienta ekonomicieskoj biezopastnostii - asnownyje normatiwnyje priedłożenia na primierie Polszy, Globalization, the State and the Individual 2017/2 (14), Lublin-Varna, s. 147-156.
 37. http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_ id=616; stan na 10.09.2019 r.
 38. http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_04_ 0521.pdf; stan na 20.05.2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu