BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołczuk Przemysław Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up
Intellectual Property Protection and its Practical Application in Polish Start-up Enterprises
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 116, s. 269-281, bibliogr. 11 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Własność intelektualna, Prawo autorskie, Patenty, Znaki towarowe, Tajemnica handlowa
Startup, Intellectual property, Copyright law, Patent, Trademarks, Trade secret
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K29
streszcz., summ.
Abstrakt
Abstrakt Przedmiot badań: Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest kwestia ochrony własności intelektualnej wśród twórców polskich start-upów. Problem ten jest o tyle istotny, że jakiekolwiek zaniedbania i zaniechania na tym obszarze mogą okazać się destrukcyjne dla nowo powstających przedsiębiorstw. Bez względu na to, którą z form ochrony danych start-up zamierza wybrać, istotne jest, aby nastąpiło to możliwie najszybciej, szczególnie gdy mowa o wnioskach patentowych. Opóźnienia przeważnie okazują się kosztowne, a nawet mogą skutkować utratą projektu lub wynalazku na rzecz innego podmiotu. Brak tradycji działań prewencyjnych powoduje, że start-upy stają się jedną z najsłabiej chronionych grup przedsiębiorstw działających na rynku. Cel badawczy: Celem badań było ustalenie, jaki poziom świadomości prezentują twórcy start--upów w kwestii wagi ochrony praw autorskich. Czy ich wiedza jest wystarczająca, aby ochronić przedsiębiorstwo przed ewentualnymi konsekwencjami, które wynikać mogą np. z braku ochrony patentowej. Wreszcie, należało również ustalić, czy twórcy start-upów korzystają z usług doradczych w zakresie ochrony praw autorskich. Metoda badawcza: W badaniu posłużono się ankietą telefoniczną, dobierając populację docelową według głównego kryterium, jakim było funkcjonowanie firmy na rynku nie dłużej niż 5 lat. Numery telefoniczne respondentów pozyskano z oficjalnych stron internetowych przedsiębiorstw. Uzyskane w ten sposób dane zostały opracowane i zinterpretowane, a samo badanie poprzedzone zostało analizą dostępnej dokumentacji przedsiębiorstw, których reprezentanci uczestniczyli w sondażu. Łącznie udział w badaniu wzięło 81 osób, a proces gromadzenia danych trwał pięć dni. Wyniki: Badanie przeprowadzone wśród twórców polskich start-upów pokazuje dość wyraźnie, że z różnych względów nie traktują oni problemu własności intelektualnej priorytetowo, a co za tym idzie - narażają swoje przedsiębiorstwa na zupełnie niepotrzebne ryzyko. Konieczne wydają się więc zatem działania mające na celu podniesienie poziomu świadomości przedsiębiorców. Oznacza to w praktyce między innymi konieczność większej aktywności doradców biznesowych biegłych również w kwestiach związanych z prawem autorskim. Rola usług doradczych na tym etapie rozwoju przedsiębiorstwa bywa bowiem nader często niedoceniana.(abstrakt oryginalny)

Background: The subject of research in this article is the issue of intellectual property protection among the creators of Polish start-ups. This problem is all the more important as any neglect and omission in this area may prove destructive to emerging enterprises. Regardless of which form of protection a given start-up intends to choose, it is important that it occurs as soon as possible, especially when it comes to patent applications. Delays usually turn out to be expensive and may even result in the loss of the design or invention to another entity. Lacking the tradition of preventive actions means that start-ups are one of the least protected groups of companies operating on the market. Research purpose: The research goal was to determine the level of awareness of start-up creators regarding the importance of copyright protection. Is their knowledge sufficient to protect the company against possible consequences, which may result, e.g. from the lack of patent protection. Finally, it was also necessary to determine whether the creators of start-ups use advisory services in the field of copyright protection. Methods: The study used a telephone survey and a precisely selected target population. The telephone numbers of the respondents were obtained from the official websites of enterprises. The data obtained in this way was developed and interpreted, and the study itself was preceded by an analysis of the available documentation of enterprises whose representatives participated in the survey. Conclusions: The study conducted among the creators of Polish start-ups demonstrates quite clearly that for various reasons they do not treat the problem as a priority, and thus expose their enterprises to completely unnecessary risk. Therefore, it seems necessary to take actions aimed at raising the level of entrepreneurs' awareness. In practice, this means, among other things, the need for greater activity of business advisors. The role of consulting services at this stage of business development is often underestimated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breschi S., Lassebie J., Menon C., A portrait of innovative start-ups across countries, OECD Publishing, Paris 2018.
 2. Cegielska E., Zawadzka D., Źródła finansowania start-upów w Polsce, Annales H - Oeconomia 2018/51 (6), s. 53-61.
 3. Cho Y., Kirkewoog S., Tugrul D., Managing strategic intellectual property assets in the fuzzy front end of new product development process, R&D Management 2018/48 (3), s. 354-374.
 4. Diagnoza ekosystemu start-upów w Polsce, Deloitte Polska, Rzeszów 2016.
 5. Echiksone W., Step aside Silicon Valley, there is a new tech hub in town, World Economic Forum, 2017, https://www.weforum.org/agenda/2017/04/step-aside-silicon-valley-there-is-a-new-tech-hub-intown?utm_content=buffer755ff&utm_medium=social&utm_ source=twitter. com&utm_campaign=buffer; stan na 11.07.2019 r.
 6. Holgersson M., Granstrand O., Bogers M., The evolution of intellectual property strategy in innovation ecosystems: Uncovering complementary and substitute appropriability regimes, Long Range Planning 2018/51 (2), s. 303-319.
 7. Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - zasady korzystania z wyników pracy intelektualnej wytworzonej w przedsiębiorstwie [Intellectual property management in an enterprise - rules of using the results of intellectualwork created in an nterprise], Jagiellonian University, Krakow, Poland 2008.
 8. Schultz M., Madigan K., The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem, Center for the Protection of Intellectual Property, Arlington, USA 2016.
 9. Start-up handbook. What start-ups should know about the law? Coalition for Polish Innovation, Start-up Poland, Warszawa 2015.
 10. Telephone Survey, https://explorable.com/telephone-survey; stan na 11.07.2019 r.
 11. World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2017, Geneva Switzerland 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/116/15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu