BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzała Milda Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi
Synchronization of Business Cycles for Districts with Nationwide Cycles
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 207-216, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Syntetyczny miernik, Analiza statystyczna
Business cycles, Synthetic meter, Statistical analysis
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych województw Polski z cyklami ogólnokrajowymi. Miernikiem aktywności gospodarczej były rejestrowane miesięcznie od stycznia 1999 do grudnia 2008 indeksy produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oczyszczone z wahań sezonowych i przypadkowych. Analizę dominujących cykli koniunkturalnych przeprowadzono z wykorzystaniem analizy spektralnej. Do oceny synchronizacji cykli wykorzystano charakterystyki analizy kospektralnej: współczynnik koherencji, wzmocnienie amplitudy oraz przesunięcie fazowe. W podsumowaniu artykułu podjęto próbę budowy miernika syntetycznego, który był podstawą przypisania rang poszczególnym województwom ze względu na stopień synchronizacji cyklu koniunkturalnego. (abstrakt oryginalny)

In the article was made an attempt to assess the level of synchronization of business cycles for Polish districts with nationwide business cycles. The measure of economic activity was a monthly registered, from January 1999 to December 2008, index for aggregate sold production, cleared from seasonal and random fluctuations. The analysis of dominant business cycles was made with using spectral analysis. To assess synchronization of cycles were used characteristics of cospectral analysis: coherency rate, amplitude intensification and phase difference. In the summary of the article was made an attempt to build a synthetic indicator, which was a base to ascribe ranks to particular districts, taking into consideration the level of business cycle synchronization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E., Dudek, S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty Badawcze, cz.1, NPB, Warszawa.
  2. Skrzypczyński, P. (2006), Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, "Materiały i Studia NBP", zeszyt 210, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa.
  3. Skrzypczyński, P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i Studia NBP", zeszyt 227, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa.
  4. Talaga, L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
  5. Zeliaś, A. (1988), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu