BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Askari Mohsen (Yazd University, Iran), Sadrabadi Alireza Nasser (Yazd University, Iran), Mirfakhredini Seyed Heydar (Yazd University, Iran), Sharifabadi Ali Morovati (Yazd University, Iran)
Tytuł
A Model for Corporate Social Responsibility Ranking on Iron Ore Mine Companies by Fuzzy Cognitive Mapping Method
Model ranking odpowiedzialności społecznej kopalni rud żelaza metodą kognitywnego rozmytego mapowania
Źródło
LogForum, 2021, vol. 17, nr 1, s. 113-130, rys., tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Mapy poznawcze
Corporate Social Responsibility (CSR), Cognitive maps
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Iran
Iran
Abstrakt
Wstęp: Ze względu na rosnące znaczenie globalnych współzależności, niektóre koncepcje typu odpowiedzialność społeczna firmy (CSR) ma istotne znaczenie w dynamicznym i rozwijających się sektorze składającym się z zakwaterowania, transportu, itp. Nawet małe decyzje czy działania pojawiające się w tych centrach, niezależnie od bezpośrednich efektów na określony obszar, mogą mieć też bezpośredni lub pośredni, jasny lub ukryty, materialny lub niematerialny wpływ na wszystkie obszary społeczności i w konsekwencji prowadzić do serii akcji i reakcji zwrotnych na nie we wszystkich obszarach i poziomach. Celem tej pracy jest wyjaśnienie oraz uszeregowanie czynników wpływających na odpowiedzialność społeczną firm (CSR) kopalni rud żelaza w prowincji Yazd, w Iranie. Dodatkowo, po raz pierwszy, metoda rozmyta FCM została użyta do stworzenia rankingu odpowiedzialności społecznej firm. Metody: Wskaźniki I wymiary CSR zostały wydzielone przy użyciu analizy treści wywiadów z grupami ekspertów z 9 kopalni rud żelaza, zlokalizowanych w prowincji Yazd, w Iranie. Następnie określono relacje pomiędzy tymi wskaźnikami przy użyciu rozmytej kognitywnej mapy. Kolejnym etapem było ich uszeregowanie przy pomocy narzędzia FC Mapper. W ostatnim etapie wyliczono intensywność wpływu wskaźników na pozostałe przy pomocy Mic Mac. Wyniki: Wymiary, uzyskane poprzez analizę treści, obejmowały bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, jak również były to wymiary prawne, etyczne, środowiskowe, charytatywne oraz ekonomiczne. Najwyżej w modelu znalazły się wskaźniki: "starający się zredukować szkodliwy wpływ na środowisko", "rozwijający i stymulujący kulturę i wiedzę społeczności", "dostarczający aktualnej informacji o pracy i jej wadach". Przez zastosowanie metody Mic Mac, określono intensywność wpływu poszczególnych wskaźników na siebie. Najbardziej wpływającymi na inne były: "dobrowolne wsparcie pracowników w działalności społecznej", "działania mające na celu redukcję gazów toksycznych i cieplarnianych" oraz "transparentność w kontaktach z partnerami". Wnioski: Wyniki uzyskane w tej pracy mogą wspomóc organy rządzące, naukowców oraz organizacje w zrozumieniu przez nich wskaźników odpowiedzialności społecznej firm w celu zintensyfikowania ich działań na rzecz społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Background: Due to the rising importance of our global interdependence, some concepts like corporate social responsibility (CSR) have a significant role in this dynamic and flourishing industry composed of lodging, transportation and so on. Accordingly; any small decisions or actions occurring in one of these centers, regardless of their direct effects on the desired sectors, can gradually have direct and indirect, hidden and obvious, as well as tangible and intangible impacts on all sectors in society and consequently lead to a series of actions and reactions in all levels and layers. Thus, the purpose of this study was to explain and rank factors affecting corporate social responsibility (CSR) of iron ore mining companies in Yazd Province, Iran. In addition, for the first time, the fuzzy FCM method has been used to rank corporate social responsibility Methods: CSR indicators and dimensions were extracted using Content Analysis of interviews with expert groups from a total number of 9 iron ore mining companies in Yazd Province, Iran. Then, relations between the indicators were determined via Fuzzy Cognitive Map, and subsequently, they were ranked through FC Mapper. In the end, the intensity of the impact of the indicators on each other was calculated through Mic Mac. Results: The obtained dimensions by Content Analaysis, included safety and health as well as legal, ethical, environmental, philanthropic, and economical. Indicators of "striving to reduce harm to the environment", "striving to reduce toxic and greenhouse gases", "increasing employee satisfaction and motivation", "developing and promoting community knowledge and culture" and "providing real-time information about The work and the disadvantages resulting from it" were ranked the highest in the ranking model. In the end, the intensity of the impact of the indicators on each other was calculated through Mic Mac that influential indicators were included "voluntary support of employees in social activities", "efforts to reduce toxic and greenhouse gases" and "transparency in contracts with contractors". Conclusions: This research can be beneficial to government, researchers and organizations in helping them to understand indicators based corporate social responsibility in order to persuade them to do their commitment about society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abd-RazakAhmad, Ida-Normaya M.Nasir, Wan-Asma'Wan-Abu-Bakar, FaizahDarus, Noor Zahirah MohdSidek, 2015. i-CSR Ranking in the Workplace, Procedia Economics and Finance, 31, 2015, 520-524. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01196-X
 2. Aluchna M., 2010. Corporate social responsibility of the top ten; examples taken from the Warsaw Stock Exchange. Social Responsibility Journal, 6(4), 611-626. http://doi.org/10.1108/17471111011083473
 3. Ardalan M.R., Ghanbari S., Beheshti-Rad R., Navidi P., 2015. Investigation of the relationship between social capital, social responsibility, and organizational commitment (A case study on employees at Razi University of Kermanshah). Educational Measurement and Evaluation Studies, 109-132.
 4. Asayesh F., Feizpour M.A., 2014. Development in Iran and its comparison with countries in the region: Vision Document. Journal of Parliament and Strategy, 21(78), 85-119.
 5. Bakhshi H., Jalaeian V., 2016. Content Analysis Guide, Academic Center for Education, Culture, and Reserach, First Ed.
 6. Castka P. Balzarova A.M., 2007. "ISO 26000 and Supply Chains - on the Diffusion of the Social Responsibility Standards". International Journal of Production Economics. 111, 274-286. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.10.017
 7. Davis K., 1975. Five Propositions for Social Responsibility, Business Horizons. https://doi.org/10.1016/0007-6813(75)90048-8
 8. Erin H., Kao Chih-ChuanYeh, Li-HsunWang, Hung-GayFung, 2018. The relationship between CSR and performance: Evidence in China, Pacific-Basin Finance Journal, 51, October 2018, 155-170. http://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.04.006
 9. Freeman R.E., 1998. A stakeholder theory of the modern corporation, in Pincus, L. B. (Ed.), Perspectives in business ethics, McGraw-Hill, Singapore. http://doi.org/10.4236/jss.2015.37019
 10. Gao Y., 2011. CSR in emerging country: a content analysis of CSR reports of listed companies, Baltic Journal of Management, 6, 2011, 263-291. http://doi.org/10.1108/17465261111131848
 11. Ghasemi-Hosseinabadi F., 2016. Corporate social responsibility and how to measure it. Bi-Monthly of Applied Studies in Science Management and Development, 1 (2).
 12. Harrison J., Freeman R., 1999. Stakeholders, social responsibility, and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives. The Academy of Management Journal. 42. 479-487. 10.2307/256971. http://doi.org/10.2307/256971
 13. Hasas-Yeganeh Y., Barzegar G., 2013. Developing components and indicators of corporate social responsibility and its current status in Iran. Quarterly Journal of Social-Cultural Development Studies, 2 (1), 209-234.
 14. Hirigoyen G., Poulain-Rehm T., 2014. The corporate social responsibility of family businesses: An international approach. International Journal of Financial Studies, 2,240-265. http://doi.org/10.3390/ijfs2030240
 15. John M., et al. 2006. Corporate Social Responsibility: The 3C-SR Model. Internation Journal of Social Economics.33:5-6. http://doi.org/10.1108/03068290610660661
 16. Karabašević D., Paunkovic J., Stanujkić D., 2016. Ranking of companies according to the indicators of corporate social responsibility based on SWARA and ARAS methods. Serbian Journal of Management, 11(1), 43-53. http://doi.org/10.5937/sjm11-7877
 17. Kitzmueller M., Shimshack J., 2012. Economic perspectives on corporate social responsibility. Journal of Economic Literature, 50 (1), 51-84. http://doi.org/10.1257/jel.50.1.51
 18. Kosko B., 1988. Hidden patterns in combined and adaptive knowledge networks, International Journal of Approximate Reasoning, 2, 4, 377. http://doi.org/10.1016/0888-613X(88)90111
 19. Lantos G.P., 2001. The boundaries of strategic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, 18, 7, 595-630. http://doi.org/10.1108/07363760110410281
 20. Albareda L., Lozano J.M., Ysa T., 2007, Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe, Journal of Business Ethics, 74, 391-407. http://doi.org/10.1007/sl0551-007-9514
 21. Levitt T., 1958. The Dangers of Social Responsibility, Harvard Business Review, 33 5, 41-50. https://doi.org/10.4236/tel.2018.83031
 22. Mattera M., Baena V., Cerviño J., 2012. Analyzing Social Responsibility as a Driver of Firm's Brand Awareness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1121-1130. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1093
 23. Mills M.B., Huberman M. 1994. Qualitative Data Analysis: Sourcebook of New Methods, London: Sage Publications Ltd. http://doi.org/10.3102/01623737008003329
 24. Norman W., MacDonald C., 2009. Getting to the bottom of triple bottom- line. Business Ethics Quarterly March, 1(1): 1-19. https://doi.org/10.5840/beq200414211
 25. Nowrouzi M.R., Danaeefard H., Asghar-Fani A., Hasanzadeh A., 2014. Theoretical processing of corporate social responsibility based on grounded theory. Improved Management, 8 (26).
 26. Rhou Y., Singal M., Koh Y., 2016. CSR and financial performance: The role of CSR awareness in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 57, 30-39. http://doi.org/j.ijhm.2016.05.007
 27. Rodriguez-Repiso L., 2005. Indicators of Success for IT Projects .Case Study. MSc Systems Engineering with IT Applications. Cardiff University.
 28. Salehi-Omran I., Fatemi A., Hassanzadeh Barani Kord S., 2012. Examining the importance of corporate social responsibility indicators in industrial centers and universities. Higher Education in Iran, 1-35.
 29. Selden L., 2005. On grounded theory - with some malice. Journal of Documentation, 61(1), 114-129. https://doi.org/10.1108/00220410510578041.
 30. Senowbar N., Baz-Mohammadi S., 2017. Applications of analytical methods of gray relation entropy in corporate social responsibility ranking: Evidence of Iranian pharmaceutical companies. Industrial Management Studies, 15 (44), 51-74.
 31. Seyyedjavadain R., Hashemi M., Mahmoudain O., 2016. Providing a model to explain corporate social responsibility of oil and gas companies using interpretive structural modeling. Governmental Management, 75-92. http://doi.org/10.22059/JIPA.2016.57505
 32. Valmohammadi C., 2014. Impact of corporate social responsibility practices on organizational performance: an ISO 26000 perspective. Social Responsibility Journal, 10(3), 455-479. http://doi.org/10.1080/10508422.2018.1501566
 33. Wood D.J., 1991. Corporate social performance revisited- Academy of Management Review 16, 691-718. http://doi.org/10.5465/amr.1991.4279616.
 34. Zakaria SF., Ahmad AR., 2019. AHP Ranking of CSR Human Resource Theme of Takaful Operators. In: Kor LK., Ahmad AR., Idrus Z., Mansor K. (eds) Proceedings of the Third International Conference on Computing, Mathematics and Statistics (iCMS2017). Springer, Singapore. http://doi.org/10.1007/978-981-13-7279-7_63
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu