BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał społeczny w aglomeracji poznańskiej - zmiany w układzie rdzeń-peryferie
Social Capital in the Poznań Agglomeration - Changes in the Core-Periphery System
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 50, s. 101-121, rys., tab., wykr., bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Aglomeracje miejskie, Kapitał społeczny
City, Urban agglomerations, Social capital
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania kapitału społecznego w układzie rdzeń (miasto Poznań)-peryferie aglomeracji poznańskiej i jego zmian w latach 2009-2019. Realizacji głównego celu podporządkowano dwa pytania badawcze: (1) Jaki jest poziom kapitału społecznego w aglomeracji poznańskiej i jakie zmiany zaszły w tym zakresie w latach 2009-2019? (2) Jakie jest zróżnicowanie poziomu kapitału społecznego w układzie rdzeń-peryferie aglomeracji poznańskiej i czy nastąpiły zasadnicze zmiany w tym zakresie? Badania kapitału społecznego prowadzono w oparciu o dane publikowane i wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami aglomeracji. Wykorzystane w analizie wskaźniki odpowiadają trzem wyróżnionym w literaturze składnikom kapitału społecznego: strukturalnemu, regulatywnemu i behawioralnemu. (abstrakt oryginalny)

Currently, social capital is an increasingly important factor in socio-economic development, due to the important role it plays in the process of diffusion of knowledge and innovation (Chojnicki, Czyż 2004, Churski 2008, Dominiak, Konecka-Szydłowska 2012, Churski et al. 2018). The aim of the article is to analyze the diversity of social capital in Poznań agglomeration and its changes in 2009-2019. Two research questions were subordinated to the main goal: (1) What is the level of social capital in the Poznań agglomeration and what changes took place in the years 2009-2019? (2) What is the differentiation in the level of social capital in the core - periphery of the Poznań agglomeration and have there been any major changes in this respect? Social capital research was conducted on the basis of published data and questionnaire interviews with the inhabitants of the agglomeration. The indicators used in the analysis correspond to the three components of social capital identified in the literature: structural (networks, social groups and institutions), regulatory (general trust and trust in local authorities) and behavioral (social participation, cooperation, assistance). The empirical analysis carried out allowed establishing regularities regarding both diversity in the level and dynamics of development of individual components of social capital between the agglomeration core - Poznań and the peripheral zone. The results of the conducted research confirm the increase of the social capital resources, which is important in the context of their role in the socio-economic development in the era of modern economy. In a general approach, a higher level of social capital in the aspect of the regulatory and behavioral component was recorded in the peripheral agglomeration zone. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., La Ferrara E. 2000. Participation in heterogeneous communities. Quarterly Journal of Economics, August: 847-904.
 2. Alesina A. La Ferrara, E. 2002. Who trust others. Journal of Public Economics, 85: 207-234.
 3. Amin A. 1999. An institutionalist perspective on regional economic development. International Journal of Urban & Regional Research, 23(2): 365-378.
 4. Baron S., Field J., Schuller T. 2002. Social capital. Critical perspectives. Oxford University Press.
 5. Bartkowski J. 2007. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. [W:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Bednarek-Szczepańska M. 2013. Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. Przegląd Geograficzny, 85(4): 573-597.
 7. Beim M. 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Benhabib J., Spiegel M. 1994. The role of human capital in economic development. Evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics, 34: 143-173.
 9. Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital. [W:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York.
 10. Browne W. 2001. The Failure of National Rural Policy. Georgetown University Press, Washington, DC.
 11. Capello R., Caragliu A., Nijkamp P. 2009. Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use. Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2009 - 059/3, Amsterdam.
 12. Chojnicki Z., Czyż T. 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
 13. Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. [W:] T. Czyż, R. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN: 8-23.
 14. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 16. Churski P., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Nowak A., Perdał R., Woźniak M. 2018. Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia KPZK PAN, 183: 67-88.
 17. Coleman J.S. 1988. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94: 95-120.
 18. Coleman J.S. 1990. Foundations of Social Theory. Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge.
 19. Czapiński J., 2008. Kapitał ludzi i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2: 5-27.
 20. Czapiński J., Panek T. (red.) 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzani, Warszawa.
 21. Domański B., Noworól A. 2010. Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
 22. Dominiak J., Konecka-Szydłowska B. 2012. Social capital in the Poznań agglomeration. Bulletin of Geography 18: 5-14.
 23. Durlauf S.N., Fafchamps M. 2004. Social capital. Working Papers 12, Wisconsin Madison - Social Systems.
 24. Działek J. 2011. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 25. Etzioni A. 1996. The responsive community. A communitarian perspective. American Sociological Review, 61: 1-11.
 26. Etzkowitz H. 2002. The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, Working Paper, 11.
 27. Fukuyama F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa-Wrocław.
 28. Fukuyama F. 1999. Social capital and civil society. IMF Conference on Second Generation Reforms (http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm).
 29. Gaczek W.M., Komorowski J.W. 2005. Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] W. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 57.
 30. Gemmell N. 1996. Evaluating the impacts of human capital stocks and accumulation on economic growth: Some new evidence. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58: 9-28.
 31. Glaeser E., Scheinkman J.D., Shleifer A. 1995. Economic Growth in a Cross-Section of Cities. Journal of Monetary Economic, 36.
 32. Grzega U. 2015. Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym. Współczesne Problemy Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (851)10: 77-87.
 33. Grootaert C., Van Bastelaer T., Puttnam R. 2008. The role of social capital in Development. Cambridge University Press.
 34. Grootaert Ch., Bastelaer van T. 2002. The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assesment, Cambridge.
 35. Guiso L., Sapienza P., Zingales L. 2008. Social Capital as Good Culture. Journal of the European Economic Association, 6(2-3).
 36. Herbst M. 2007. Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych. [W:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 98-125.
 37. Ishan J., Kelly T., Ramaswamy S. 2002. Social capital and economic development: well-being in developing countries. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 38. Iyer S., Kitson M., Toh B. 2005. Social capital, economic growth and regional development. Regional Studies, 39(8): 1015-1040.
 39. Janc K. 2009. Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 40. Kaczmarek T. 2008. Aglomeracja poznańska jako region badania i działania. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 14-36.
 41. Kaczmarek T. 2017. Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27: 81-98.
 42. Kamińska W., Heffner K. 2010. Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, 126.
 43. Komorowski J.W. 2010. Kapitał ludzki i jego współwystępowanie z sukcesem miasta (na przykładzie miast polskich). [W:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast. Studia Miejskie, 1: 213-233.
 44. Lin N. 2001. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge.
 45. Lucas R.E. 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42.
 46. Marshall M., Stolle D. 2004. Race and the city: Neighborhood context and the development of generalized trust. Political Behavior, 26(2): 125-154.
 47. Mata F., Pendakur R. 2010. Social Capital Formation and Diversity in Canadian Cities. Meteropolis British Columbia. Working Papers Series, 10-02.
 48. Matysiak A. 2000. Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy. Ekonomista, 4.
 49. Molle W., Cappellin R., 1988. Regional impact of Community policies. Aldershot, Avebury.
 50. Onyx J., Bulen P. 2000. Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science, 36: 23-42.
 51. Parysek J. 2008. Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71-90.
 52. Portes A. 1998. Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24: 1-24.
 53. Portes A., Landolet P. 1996. The downside of social capital. Am. Prospect, 26: 18-22.
 54. Putnam R. 1995. Demokracja w działaniu. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Batorego, Warszawa.
 55. Putnam R. 2007. E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2): 137-174.
 56. Rodríguez-Pose A. 2013. Do Institutions Matter for Regional Development? Regional Studies, 47(7): 1034-1047.
 57. Romer P. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94, 5: 1002-1037.
 58. Romer P. 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 5. II: 71-102.
 59. Rupasingha A., Goetz S.J., Freshwater D. 2000. Social capital and economic growth: a county-level analysis. Journal of Agricultural and Applied Economics, 32: 565-572.
 60. Rupasingha A., Goetz S.J., Freshwater D. 2006. The production of social capital in US counties. The Journal of Socio-Economics, 35: 83-101.
 61. Stachowiak K. 2017. Gospodarka kreatywna i mechanizm jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 62. Stone W., Hughes J. 2000. What role for social capital in family and how does it mesure up? Family Futures: issues in research and policy. Australian Institute of Family Studies Conference (http://aifs.gov.au/conferences/aifs7/stone.pdf).
 63. Swianiewicz P. (red.) 2002. Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. LGI-OSI, Budapest.
 64. Swianiewicz P., Klimska U. 2005. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, 35: 45-70.
 65. Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. 2008. Kapitały ludzki i społeczny a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 66. Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 67. Sztompka P. 2016. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 68. Woolcock M. 1998. Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27(2): 151-208.
 69. Zarycki T. 2008. Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2(37): 49-52.
 70. Ziółkowski M. 2012. Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim. Studia Edukacyjne, 22: 7-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.50.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu