BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbrycht Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Potrzeba afirmacji człowieka jako wyzwanie dla wychowania
The Need for Affirmation of a Human as a Challenge for Upbringing
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 50, s. 93-104, bibliogr. 10 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Horyzonty człowieczeństwa
Słowa kluczowe
Wychowanie, Potrzeby człowieka, Psychologia człowieka, Antropologia, Postawy społeczne
Parenting, Human needs, Human psychology, Anthropology, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba uzasadnienia tezy, zgodnie z którą współczesne wychowanie stanęło wobec szczególnego, pilnego wyzwania - mocnego oparcia się na antropologii afirmującej człowieka. Wymaga tego sytuacja z jednej strony wzmagającej się krytyki humanizmu, z drugiej - przedłużającej się pandemii koronawirusa. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Metodą badawczą jest analiza współczesnej sytuacji społeczno- kulturowej i pozycji w niej człowieka i człowieczeństwa w świetle personalistycznej myśli filozoficznej D. von Hildebranda, Ch. Delsol i R. Spaemanna. PROCES WYWODU: Autorka wychodzi od charakterystyki obecnej sytuacji kultury dystansującej się coraz bardziej od idei humanizmu. Równocześnie zwraca uwagę na trudne konsekwencje wychowawcze sytuacji pandemii. Stawia tezę, że jedyną właściwą odpowiedzią jest afirmacja człowieka. Potrzebę takiej postawy uzasadnia, odwołując się do personalizmu chrześcijańskiego w ujęciu D. von Hildebranda, Ch. Delsol i R. Spaemanna. Wywód kończą wnioski dla wychowania. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż jedynie personalizm chrześcijański pozwala w pełni uzasadnić potrzebę afirmacji człowieka, wyjaśnić jej rozumienie i wskazać sposoby realizacji tej postawy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski przeprowadzonej analizy dotyczą możliwości kształcenia postawy afirmacji człowieka, wrażliwości na człowieczeństwo. Zdaniem autorki potrzebne jest kształcenie postaw wobec człowieka i świata warunkujących postawę afirmacji człowieka i świata - a to znaczy postaw uznania, zachwytu, podziwu, bezinteresowności.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to attempt to justify the thesis that contemporary education has been facing a special, urgent challenge - a strong reliance on human-affirming anthropology. It is required by the situation, of the growing criticism of humanism on the one hand, and on the other - the prolonged coronavirus pandemic. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The analysis of the contemporary socio-cultural situation and the position of man and humanity in it, in the light of the personalistic philosophical thought of D. von Hildebrand, Ch. Delsol and R. Spaemann. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author begins with a description of the current situation of culture that has been distancing itself gradually from the idea of humanism. At the same time, she draws attention to the difficult educational consequences of the pandemic situation. She argues that human affirmation is the only correct response. The author justifies a need for such an attitude by referring to Christian personalism as defined by D. von Hildebrand, Ch. Delsol and R. Spaemann. The argument ends with conclusions for upbringing. RESEARCH RESULTS: The conducted analysis leads to the conclusion that only Christian personalism allows to fully justify the need of affirmation of a human being, to explain understanding of such a need, and to indicate ways of implementing this attitude. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The conclusions of the conducted analysis concern the possibility of shaping the attitude of human affirmation and sensitivity to humanity. According to the author, it is necessary to create attitudes towards man and the world that condition the attitude of affirmation of man and the world - that is, the attitudes of recognition, awe, admiration and selflessness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Delsol, Ch. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Przekł. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  2. Delsol, Ch. (2011). Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Przekł. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  3. Delsol, Ch. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? Przekł. M. Kowalska, Kraków: Wydawnictwo Znak.
  4. Goleman, D. (2007). Inteligencja społeczna. Przekł. A. Jankowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  5. Hildebrand, D. von, Kłoczowski, A.J., Paściak, J. i Tischner, J. (1982). Wobec wartości. Poznań: "W drodze", 7-51
  6. Kożuchowski, J., (2016). Wychowanie jest aktem odwagi. Wizja Roberta Spaemanna. Wychowanie w Rodzinie, t. XIII, 1, 19-37
  7. Mackesy, Ch., (2020), Chłopiec, kret, lis i koń. Przekł. M. Słysz. Warszawa: Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.
  8. Spaemann, R. (2000). Podstawowe pojęcia moralne. Przekł. P. Mikulska i J. Merecki. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  9. Spaemann, R. (2001). Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Przekł. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  10. Spaemann, R. (2006). Granice. O etycznym wymiarze działania. Przekł. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1918
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu