BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc-Fischer Paulina (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej i w Polsce
Cluster Policy in European Union and Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 51, s. 89-99, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Polityka klastrów
Business cluster, Cluster policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie polityki wspierania klastrów gospodarczych prowadzonej w Polsce oraz w Unii Europejskiej. W pierwszej części pracy zaprezentowano pojęcie oraz klasyfikację polityk klastrowych, a także możliwości wdrożenia opisane w najważniejszych dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących wspierania klastrów. Dalsza część artykułu zawiera opis efektywnych narzędzi polityki klastrowej oraz kierunków jej rozwoju. Analiza podjętych działań na rzecz rozwoju klastrów wskazuje na ich istotną rolę jako narzędzia rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of cluster policy in Poland and European Union. At the beginning the author presented models of clusters policy and implementation in the most important document written by European Commission. Cluster policy for the period 2014-2020 show effective tools for government to support for cluster development. The analysis of the actions taken to support clusters shows clusters as a tool of policy and the fundamental conditions for economic success. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borras S., Tsagdis D. 2011. Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 28-29.
 2. Brodzicki T., Kuczewska J. 2012. Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 26, 36-38.
 3. Dyba W., Kawińska M. 2012. Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim. Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 20: 77.
 4. Dzierżanowski M. 2012. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku - rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 15-16, 19-20.
 5. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. 2012. Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gdańsk-Szczecin.
 6. European Commission 2008. The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and learned. PRO INNO, Bruksela, s. 63.
 7. Gorynia M., Jankowska B. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin Warszawa.
 8. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2009. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 9. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce 2009. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 10. Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po roku 2020 2020. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, s. 37-47.
 11. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki 2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 80.
 12. Komisja Europejska 2005. Podręcznik Oslo. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Paryż.
 13. Komisja Europejska 2007. Różnorodność klastrów, Innowacje w Europie. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Bruksela, s. 6.
 14. Komisja Europejska 2008. Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. KOM 652, Bruksela.
 15. Komisja Europejska 2010. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, s. 19.
 16. Komisja Europejska 2018. Sprawozdanie na temat propozycji KE ws. budżetu: rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r. Sprawozdanie Kancelarii Senatu z dnia 29.05.2018 nr 31/2018, Strasburg.
 17. Margiel M. 2014. Rola klastrów w kształtowaniu zrównoważonej polityki rozwoju. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 39-40.
 18. Matusiak K. 2008. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 81.
 19. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2020, 2 lipca (www.gov.pl/web/rozwoj/lista-kkk).
 20. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 2013. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
 21. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012. Kierunki i założenia polityki klastrowej do 2020 roku, PARP, Warszawa, s. 25.
 22. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2018. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport ogólny. PARP, Warszawa.
 23. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2020, 2 lipca (www.parp.gov.pl).
 24. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa, s. 248.
 25. Weresa M. 2014. Polityka innowacyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 156.
 26. Weresa M., Kowalski A., Sieńko-Kułakowska E. 2017. Rozwój klastrów i metody ewaluacji. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.51.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu