BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapracka Anna
Tytuł
Skuteczność ochrony prawnej polskich pracowników w zakresie realizacji ich prawa do godziwego wynagrodzenia
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2017, nr 2, s. 21-39, bibliogr. 25 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Prawa pracownika, Wynagrodzenie godziwe, Regulacje prawne
Employee rights, Fair remuneration, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonej analizy akt sądowych dotyczących sporów o wysokość wynagrodzeń, była ocena zgodności orzecznictwa sądowego z deklarowanymi przez Polskę wartościami, zawartymi w przyjmowanych aktach prawa unijnego i Konstytucji. Na podstawie wniosków z analizy sformułowano tezę o nieprzystawalności deklarowanego poziomu ochrony do rozstrzygnięć roszczeń o prawo do sprawiedliwego/godziwego wynagrodzenia w praktyce sądowej. Taka filozofia stosowania prawa przekłada się, zdaniem autorki, na publiczny odbiór sądów pracy, sprowadzający się do przekonania, że przyjmowane wartości stanowią tylko atrapę. Rozdźwięk pomiędzy prawem, a moralnością sprowadza sędziów do roli bezdusznych wykonawców przepisów. Analiza prawna uwzględnia kontekst ekonomiczny. Autorka zauważa, ze dotychczasowy model rozwoju gospodarczego opierającego przewagę konkurencyjną na niskich kosztach zatrudnienia, właśnie się wyczerpuje. Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju wymaga stosowania zintegrowanych instrumentów wpływania na zachowania podmiotów kształtujących wysokość wynagrodzeń na rynku pracy. Sprowadzanie roli państwa do regulatora nie jest wystarczającą odpowiedzią na uwidocznione problemy braku równowagi pomiędzy podażą a popytem na kapitał ludzki, blokującą dalszy rozwój innowacyjnej gospodarki. Ważna jest rola sądów, które w swoim orzecznictwie powinny uwzględniać nie tylko literę prawa, ale i deklarowane wartości, dostosowując praktykę sądową do zmian gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the analysis of the court proceedings concerning disputes over wages was to assess the conformity of court judgments with the values declared by Poland contained in the adopted acts of EU law and the Polish Constitution. On the basis of the conclusions of the analysis, a thesis on the incompatibility of the declared level of protection has been formulated for the settlement of claims for the right to fair / equitable remuneration in judicial practice. Such a philosophy of applying the law translates, in the opinion of the author, to the public reception of labor courts, concluding that the accepted values are merely dummy. The split between law and morality brings the judges to the role of soulless law enforcers. Legal analysis takes into account the economic context. The author notes that the current model of economic development based on competitive advantage from low cost of employment is becoming obsolete. The implementation of a sustainable development strategy calls for integrated instruments to influence the behavior of entities that shape the wages on the labor market. Bringing the role of the state to the regulator is not a sufficient response to the apparent problems of the imbalance between supply and demand for human capital, blocking the further development of an innovative economy. The role of courts, which in their lawmaking should take into account not only the letter of law but also the declared values, is important in adapting judicial practice to economic change. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J.S., Inequity in Social Exchanges, Advances in Experimental Social Psychology, 2, Scientific Research An Academic Publisher Open Access, http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2, dostęp:1.09.17
 2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 3. Bierć A., Proceduralne zasady tworzenia dobrego prawa w: Legislacja w praktyce, Przegląd Legislacyjny, 2002.
 4. Boratyński J., Sprawiedliwość społeczna w konstytucji, Edukacja Prawnicza 2009.
 5. Dworkin R., Taking Rights Seriously, Cambridge, MA; Harvard University Press, 1977.
 6. Dworkin R., Laws Empire, Hart Publishing, London, 1998.
 7. Dziedziak W., Słuszność jako wartość prawa, Studia Iuridica Lublinensia, nr 15/2011.
 8. Fukujama F., Ład polityczny i polityczny regres, od rewolucji przemysłowej do globalizacji, Wyd. REBIS Poznań, 2015.
 9. Fuller L.L., Moralność prawa, Wydawnictwo ABC, Warszawa, 1978.
 10. Habermas J., Vorstudien und Ergaenzungen zur Theorie des kommunikativen Handels, Frankfurt am Main, 1981.
 11. Hart H.L.A., Pojęcie prawa, PWN, Warszawa 1998.
 12. Karp J., Szymanek J., Profesjonalizacja parlamentarnych prac ustawodawczych, Przegląd Sejmowy nr 5/2009.
 13. Liszcz T., Prawo Pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004.
 14. Niedbała Z., Prawo pracy, red. Z. Niedbała, LexisNexis, Warszawa, 2007.
 15. Opałek K., Główne kierunki niemieckiej teorii i filozofii prawa po II wojnie światowej, Studia z teorii i filozofii prawa, UJ Kraków, 1997.
 16. Perelman C., O sprawiedliwości Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1988.
 17. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa, 1994.
 18. Sedlak & Sedlak www.wynagrodzenia.pl, dostęp: 1.09.2017
 19. Staniek Z., Ekonomia Instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2017.
 20. Świątkowski A.M., Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia 2015.
 21. Thaler R. H., Cass R., Sunstein Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happines, wrzesień 2017.
 22. Ulpianus libro secundo regularum, D.1.1.10, Prawo rzymskie, teksty źródłowe WPiA UG, rok 2017/2018
 23. Wagner B., Kodeks Pracy. Komentarz- red. T. Zieliński, Warszawa, 2000.
 24. Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Wydawnictwo SN, Warszawa, 1959.
 25. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa , Zakamycze, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu