BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania
Management of Tourist Products on the Example of Local Action Groups
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 5-12, bibliogr. 20 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Turystyka wiejska, Obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Tourist product, Rural tourism, Rural areas, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Produktem turystycznym są wszystkie dobra i usługi nabywane przez turystów, jak i walory turystyczne, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania. Celem opracowania było dokonanie charakterystyki i oceny produktów turystycznych powstałych oraz zarządzanych przy współpracy z lokalnymi grupami działania. W opracowaniu wykorzystano źródła wtórne. W części empirycznej dokonano analizy stron internetowych lokalnych grup działania, na których podstawie wytypowano trzy przykłady produktów turystycznych powstałych przy wsparciu lokalnych grup działania. Uzyskane wyniki badań, jednoznacznie wskazują na zaangażowanie lokalnych grup działania w rozwój turystyki na obszarach ich działalności, a opisane produkty mogą stanowić przykład na stworzenie marki danego regionu, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych i zaangażowaniu lokalnej społeczności. (abstrakt oryginalny)

A tourist product is all goods and services purchased by tourists, as well as tourist values that they use and which are of particular interest to them. The purpose of the study was to characterize and evaluate tourism products created and managed in cooperation with Local Action Groups. Secondary sources were used in the study. In the empirical part, the websites of local action groups were analyzed, based on which three examples of tourist products created with the support of Local Action Groups were selected.Obtained research results clearly indicate the involvement of Local Action Groups in the development of tourism in their areas of activity, and the described products can be an example of creating a brand of a given region, while using natural, landscape and cultural resources, and the involvement of the local community. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.
 2. Balińska A.: Konkurencyjność produktu turystyki wiejskiej w opinii turystów, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2010, nr 9(4), s. 5-14.
 3. Bogusz M., Tomaszewski M.: Sieciowe produkty turystyki wiejskiej jako przykład innowacji na obsz-arach wiejskich, [w:] Sieci współpracy w turystyce wiejskiej: stan obecny i nowe wyzwania, J. Wojciechowska (red.), Uniwersytet Łódzki, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków 2017.
 4. Brelik A., Bogusz M.: Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w Karpatach polskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, nr 13(8), s. 19-23.
 5. Jęczmyk A., Maćkowiak M.: Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 304, s. 114-123.
 6. Kurek W.: Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Leśniak L.: 2012, Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, J. Majewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.
 8. LGD "Kraina wokół Lublina": Turystyka, Pakiety turystyczne, http://www.krainawokollublina.pl/index.php/turystyka/pakiety-turystyczne (dostęp: 27.10.2019).
 9. Niezgoda A., Zmyślony P.: Popyt turystyczny, [w:] Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 10. Oficjalna strona informacji turystycznej Gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn, http://it.dunajecbiala.pl/pl/00208,pakiety_turystyczne (dostęp: 27.10.2019).
 11. Panasiuk A.: Produkt turystyczny. Pojęcie, struktura, uwarunkowania kreowania, [w:] Produkt tury-styczny. Innowacje - marketing - zarządzanie, M. Dębski, U. Żuławska (red), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019.
 12. Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader, Warszawa 2015.
 13. Prus P., Roman M., Ramczykowska A.: Czynniki przyrodniczo-rolnicze i ekonomiczne determinujące rozwój agroturystyki w Powiecie Kościerskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 2017, nr 3(26), s. 96-107.
 14. Puchała J.: Pierwsze doświadczenia Lokalnych Grup Działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym z wykorzystaniem metodologii budowania sieciowego produktu markowego w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2011.
 15. Roman M., Niedziółka A.: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wy-dawnictwo SGGW, Warszawa 2017.
 16. Roman M., Prus P., Ramczykowska A.: .: Agritourism as a form of income diversification on farms in Kościerski District, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr (19)1, s. 151-157.
 17. Sieczko A., Parzonko A.J.: Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Tury-styka i Rozwój Regionalny 2018, nr 10, s. 85-95.
 18. Stowarzyszenie LGD "Stobrawski Zielony Szlak": Pakiety turystyczne, http://stobrawskiszlak.pl/679/pakiety-turystyczne.html?Page=1 (dostęp: 27.10.2019).
 19. Strzembicki L.: Budowanie marki turystyki wiejskiej - podstawowe determinanty i kierunki działań, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego inicjatywy i inspiracje, E. Kmita-Dziasek (red.), Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2009.
 20. Wojcieszak M.: Produkty turystyczne na obszarach metropolitalnych, [w:] Wyzwania w rozwoju tury-styki, A. Balińska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu