BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego
Economic and Social Determinants for the Development of Tourist Services in Rural Areas in Selected Communes of the Krakow District
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 63-72, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Obszary wiejskie, Agroturystyka, Turystyka
Tourism services, Rural areas, Agrotourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wiejskich powiatu krakowski-go według przedstawicieli wybranych samorządów gminnych. Materiał badawczy obejmował wyniki badań przeprowadzonych w sześciu z 17 gmin powiatu, posiadających najlepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz najatrakcyjniejsze walory przyrodnicze i kulturowe. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zawierał on pytania dotyczące czynników rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych w danej gminie oraz pytania związane z rolą władz lokalnych w tym procesie. Ankietę wypełnili specjaliści z samorządów, którzy zajmowali się promocją gminy oraz turystyką. (abstrakt oryginalny)

In the article the most important economic and social determinants of tourism and recreational services in rural areas in Krakow District were presented according to repre-sentatives of selected municipal self-governments. The research material included the results of survey carried out in six from seventeen communes of the county, possessing the best developed tourist infrastructure as well as the most attractive natural and cultural values. The survey questionnaire was used for the research. It contained questions about the factors for the development of tourist and recreational services in a given commune and questions connected with the role of local authorities in this process. The survey was completed by specialists from local governments who dealt with the promotion of the commune and tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz M., Kiełbasa B.: Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych n obszarze polskich Karpat, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2014, nr 1, s. 5-21.
 2. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Mazur E.: Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 4. Jalinik M.: Doradztwo w działalności turystycznej, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2016.
 5. Knecht D.: Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędryck M.: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych,Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 7. Oleksiak A.: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 8. Roman M., Prus P., Ramczykowska A.: Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, t. 19, nr 1, s. 151-157.
 9. Roman M.: Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makro-regionu Polski Wschodniej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.
 10. Różycki P.: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 11. Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 12. Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 13. Zawadka J.: Możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014--2020, [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, W. Kamińska (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu