BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcieszak-Zbierska Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim
Entrepreneurial Activities of Women in the Countryside on the Example of the FWA in the Gniezno Poviat
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 127-138, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Wieś, Kobieta, Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Organizacje kobiece, Przedsiębiorczość
Village, Woman, Rural areas, Rural Development Programme, Women's organizations, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat gnieźnieński
Gniezno County
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie genezy, istoty oraz celów funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, zaprezentowanie ich aktywności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, a także rozpoznanie i ukazanie celów inwestycji przez nie prowadzonych. Opracowanie wzbogacono studium przypadku Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Modliszewku. W pracy wy-korzystano pierwotne oraz wtórne źródła materiału badawczego. Źródła wtórne to literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, w tym inicjatyw podejmowanych przez kobiety na obszarach wiejskich, rozporządzenia oraz dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dofinansowania KGW środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Źródła pierwotne natomiast to wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2019 roku dotyczących wykorzystywania pozyskanych przez KGW środków finansowych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pozyskane przez KGW fundusze pozwoliły na realizacje wielu działań, które przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich. Członkinie badanych kół wykazywały się przedsiębiorczością i budowały dobry wizerunek swojego regionu. Otrzymane fundusze w głównej mierze przeznaczały na unowocześnienie posiadanego wyposażenia, a także promocję koła, regionu oraz lokalnej kuchni. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the genesis, essence and objectives of the functioning of farmers' wives' association (FWA), to present their activity in the area of obtaining funds from EU funds, as well as to identify and show the objectives of investments carried out by them. The study was enriched by a case study of the Farmers' Wives' Association in Modliszewko. Primary and secondary sources of research material were used in the work. Secondary sources are scientific literature in the field of local development, entrepreneurship, including initiatives undertaken by women in rural areas, regulations and data of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture regarding co-financing of FWA with funds from Rural Development Program (RDP) 2014-2020. Primary sources are the results of research carried out in April 2019 regarding the use of funds obtained by FWA. Based on the results of the conducted research, it can be stated that the funds obtained by FWA enabled the implementation of many activities that contributed to the development of rural areas. Members of the surveyed organizations showed entrepreneurship and built a good image of their region. The funds received were mainly dedicated to the modernization of equipment, as well as the promotion of the organization, region and local cuisine. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak K.: 150 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, Portal Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, www.izbarolnicza.lodz.pl (dostęp: 11.07.2019).
 2. Biejat M., Wójcikowska K.: O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieśi Rolnictwo 2015, nr 1.2.
 3. Borkowski J., Gurnicz A.: Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 4. Bukraba-Rylska I.: Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Bzowski W.: Praca społeczno-gospodarcza wsi wielkopolskiej, Drukarnia Rola, Warszawa 1921.
 6. Działalność kół gospodyń wiejskich, www.sodr.pl (dostęp: 12.07.2019).
 7. Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W.: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Toruń 2013.
 8. Grzebisz-Nowicka Z.: Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, [w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.) Wydawnictwo Jadran, Warszawa 1995.
 9. Herbst J.: Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 10. Horbaczewski R.: Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł, www.prawo.pl (dostęp: 12.07.2019).
 11. Jędrzejczyk A.: Aktywność społeczna kobiet z obszarów wiejskich na rzecz rozwoju lokalnego - studia przypadków z województwa opolskiego, [w:] Nieco inny trzeci sektor - studia przypadków, E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2017.
 12. Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 13. Marczakiewicz A., Markowicz Z., Stępiński J.: 130-lecie Kółek Rolniczych. Krótki zarys historii Kółek Rolniczych (1862-1992), KZRKiOR, Warszawa 1992.
 14. Mencwel J., Milczewska K., Wiśniewski J.: Koła gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, Pracownia badań i innowacji społecznych "Stocznia", Warszawa 2014.
 15. Psyk-Piotrowska E., Sudra E.: Przedsiębiorczość osób młodych na wsi - stymulatory i bariery, Journal of Agribusiness and Rural Development 2014, nr 92(32).
 16. Radziewicz J.: Kobiety Polskiej wsi - portrety. Koła Gospodyń Wiejskich - tradycja i nowoczesność, Rolniczy Magazyn Elektroniczny 2015, nr 65.
 17. Rogaczewska M.: Struktury kościelne na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 18. Sawicka J.: Koło gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, Wieś i Rolnictwo 1996, nr 2.
 19. Szczepańska B., Szczepański J.: Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, nr 68.
 20. Szewioła P.: Koła gospodyń wiejskich zainteresowane dotacjami, www.serwisy.gazetaprawna.pl (dostęp: 12.07.2019).
 21. Środa M.: Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
 23. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217).
 24. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212, z 2019 r. poz. 693.).
 25. Wojcieszak M.: Women's cooperation in Polish rural areas, Proceedings of the 2019, International Conference Economic Science for Rural Development 2019, nr 50, s. 248-256, DOI: 10.22616/ESRD.2019.031.
 26. Zawadka J.: Motywy, inspiracje i źródła finansowania działalności agroturystycznej na Lubelszczyźnie, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, I. Sikorska-Wolak (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu