BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek Tomasz (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu)
Tytuł
Informacyjna funkcja rachunkowości
The Informative Function of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 17-39, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Rachunkowość, System informacji gospodarczej, Proces zarządzania
Accounting, Economic information system, Management process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne zmiany otoczenia przedsiębiorstw, jak również ich struktur i sposobów funkcjonowania, powodują, że zasoby informacyjne stały się głównym składnikiem procesu decyzyjnego, w wyniku którego przedsiębiorstwo, uwzględniając koszty alternatywne, decyduje się na konkretne rozwiązania i działania. Z tego też powodu mówi się, że informacja stała się czynnikiem o charakterze strategicznym, a właściwie podstawowym warunkiem trwałego sukcesu gospodarczego, pozwalającym określić własną sytuację przedsiębiorstwa i zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu. Warto jednak wspomnieć, iż sama informacja, postrzegana jako zbiór danych i faktów w procesie zarządzania, jest niewystarczająca. Proces ten wymaga pewnego zaplecza, postrzeganego jako system informacji ekonomicznej, umożliwiającego dokonanie diagnozy i stworzenie właściwej strategii, indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie. Szczególnym elementem tego systemu jest rachunkowość, która poprzez generowane sprawozdania gromadzi wszystkie niezbędne dane charakteryzujące działalność przedsiębiorstwa, jak również pełni rolę redystrybutora wewnątrz wszystkich komórek struktury organizacyjnej, dostarczając im niezbędnych informacji. W artykule przedstawiono rolę informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, strukturę i funkcje systemu informacji ekonomicznej, jak również zadania rachunkowości, jako podstawowego elementu tego systemu. (abstrakt oryginalny)

Contemporary changes in the environment of enterprises, as well as in their structures and the ways of functioning, have made information resources the main component of the decision-making process as a result of which an enterprise, considering alternative costs, decides on specific solutions and actions. Therefore, it is also said that information has become a strategic factor, actually the primary condition of the permanent economic success, enabling to define the enterprise's own situation and ensure to it the proper functioning in the environment. However, it is worth mentioning that information itself, perceived as a set of data and facts, is insufficient in the management process. The process requires a backup perceived as a system of economic information, enabling to make a diagnosis and create an appropriate strategy, individually in every enterprise. Accounting is a special element of this system. Via generated statements it gathers all the necessary data characterizing activities of an enterprise, and also performs a role of a redistributor inside all the cells of the organizational structure, providing them with necessary information. The article presents the role of information in enterprise management, the structure and the functions of economic information, as well as the tasks of accounting as the basic element of this system. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R., Stańda A., Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 2. Bratnicki M., Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Spała 1999.
 3. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 143.
 4. Darbelet M., Izard L., Scaramuzza M., Economie d'entreprise, Les Editions Foucher, Paris 1991.
 5. Doskonalenie systemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym. Procesy. Modele. Zastosowania, A. Nowicki (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1987.
 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania, L. Pasieczny (red.), PWE, Warszawa 1981.
 7. Flakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1971.
 8. Galiszewski P., Koordynacja systemu zasilania w informacje, "Przegląd Organizacji", nr 11, 1990.
 9. Hicks H.G., Gullett C.R., Management, McGraw-Hill, New York 1981.
 10. Kaliski M., Mrozik P., System informacji strategicznej przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć [w:] Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.
 11. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 12. Kemball-Cook R.B., Luka organizacyjna między teorią a praktyką, PWE, Warszawa 1974.
 13. Kiełtyka L., Rola integratorów przepływu informacji w zarządzaniu [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), ZAKAMYCZE, Kraków 2004.
 14. Kurnal J. (red.), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 15. Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy, PWE, Warszawa 1999.
 16. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1994.
 17. Mendel T., Rola informacji o partnerze gospodarczym w procesie podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 1994, nr 223.
 18. Messner Z., Informacja ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.
 19. Misińska D., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 20. Nowak E., System informacyjno-decyzyjny współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 638, 1992.
 21. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 22. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 23. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 24. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002.
 25. Pietrzkiewicz T., Informacja w proetycznym zarządzaniu gospodarką, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, 1996.
 26. Pszczołowski I., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 27. Pukała R., Ubezpieczenie jako element wsparcia ciągłości działania przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Wybrane zagadnienia, R. Pukała (red.), Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2012.
 28. Rojek T., Prowartościowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 29. Rojek T., Rola, cele i zadania systemu informacji ekonomicznej w procesie restrukturyzacji [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 30. Sawicki K., Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 35, 1996.
 31. Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 32. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 33. Szapiro T., Dane ważne jak kapitał, "Businessman Magazine", nr 2, 1994.
 34. Tarniar D., Data Mining and Knowledge Discovery Technologies, IGI Publishing, London 2008.
 35. Teoria organizacji i zarządzania, J. Kurnal (red.), PWE, Warszawa 1981.
 36. Terebucha E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1979.
 37. Urbańczyk E., Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ZAPOL, Szczecin 1997.
 38. Wachowiak P., Kultura organizacyjna polskich organizacji w okresie transformacji [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, M. Romanowska (red.), SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 39. Wierzbicki K., Kryteria systemu informacyjnego dla potrzeb controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1996, nr 1.
 40. Woźniak J., Informacja i komunikacja w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), AE w Krakowie - TNOiK, Warszawa-Kraków 2005.
 41. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 42. Żebrowski A., Zagrożenia i wyzwania w procesie przeobrażeń przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 43. Żurak-Owczarek C., Business Intelligence-nowoczesna koncepcja zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie [w:] Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, J. Kaczmarek, M. Kwieciński (red.), Dom Organizatora, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu