BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożak-Siara Tatiana (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu)
Tytuł
Wieloaspektowość kosztów amortyzacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Multifaceted Approach to Amortization in Company Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 41-55, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Amortyzacja, Majątek trwały, Wynik finansowy, Podatki, Bilans
Amortization, Tangible property, Financial performance, Taxes, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach konkurencji i niepewności związanej z realizacją określonej strategii przedsiębiorstwa problemy związane z zastosowaniem określonych metod amortyzacji wpisują się w decyzje kształtowania polityki amortyzacyjnej ukierunkowanej na kreowanie wartości podmiotu gospodarującego. Decyzje przedsiębiorstwa dotyczące wyboru metod amortyzowania składników majątku powinny wynikać z dążenia do realnego wykazywania wartości amortyzowanych aktywów. Ponieważ amortyzacja jest stopniowym rozliczeniem wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie rzeczowego majątku trwałego, jest ona elementem kosztu, kształtującym wynik finansowy przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest więc też tym elementem oceny, mającym wpływ na stopień rentowności zasobów przedsiębiorstwa i proces odtwarzania składników majątku. W artykule przedstawiono różne aspekty wpływu kosztów amortyzacji na wielkość wyniku finansowego zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym. (abstrakt oryginalny)

Under the conditions of competition and instability connected with undergoing a certain strategy of the company problems connected with application of certain methods of amortization that is a part of decision making that forms amortization politics focused on value creation of the managed subject. The decision of the company concerning the choice of method of amortization of asset components should result from the attempt of the real stating of assets value that are amortized. Because of the fact that amortization is a gradual settling of cost spent on buying or producing a fixed asset that is the element of the cost forming the financial result of the company. Amortization is as well the element of assessment that shows the level of profitability of company's assets and the process of reproducing asset components. This article shows different aspects of the amortization costs that influence the amount of financial result both in balance sheet law and in taxing law. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. Czubakowska K., Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 5. Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Jaruga A., Międzynarodowe standardy sprawozdawczości a ustawa o rachunkowości- podobieństwa i różnice, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 7. Koc S., Aktualne problemy rachunkowości w aspekcie podatkowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 8. Kozłowska H., Vademecum podatnika, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 9. Małkowska D., Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 10. Martyniuk T., Małkowska D., Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2010.
 11. Nowak E., Rachunkowość, PWE, Warszawa 2010.
 12. Przewodnik księgowego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013.
 13. Rojek T., Związki integracyjne w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Wybrane zagadnienia, R. Pukała (red.), Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2012.
 14. Świąder B., Amortyzacja składników majątkowych obniży zobowiązanie podatkowe [w:] Przewodnik księgowego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o., Warszawa 2013.
 15. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 16. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 14 lutego 1992 r., Dz.U. z 2011 r. Nr. 74 poz. 397 ze zm.
 17. www: http:. księgowosc.infor.pl (dostęp: 27.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu