BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Zdzisława (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu), Makarska Anetta (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu)
Tytuł
Pomiar wartości w systemie rachunkowości
Value Measurements in System of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 57-64, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Systemy rachunkowości, Wartość godziwa, Rachunkowość finansowa, Wartość rynkowa
Accounting systems, Fair value, Financial accounting, Market value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość od zawsze znajdowała się w centrum zainteresowania rachunkowości. Pomiar zasobów i wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa jest jednym z głównych zadań rachunkowości, zarówno finansowej, jak i zarządczej, jakkolwiek w obu wymienionych obszarach pojmuje się wartość odmiennie. W artykule przedstawiono różnice w ujęciu wartości i jej pomiaru w rachunkowości finansowej oraz odniesiono się do związku tych ujęć z wartością rynkową, ustalaną poza przedsiębiorstwem. Następnie zidentyfikowano kluczowe problemy i pytania dotyczące pomiaru i raportowania wartości we współczesnej rachunkowości. Pytania te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań nad wartością w rachunkowości, co z kolei może (ale nie musi) doprowadzić do wypracowania nowego paradygmatu rachunkowości, który - zdaniem autorek - powinien być w stanie pogodzić (czy nawet zintegrować) rachunkowość finansową i zarządczą. ()

Value has always been in the centre of interest of accounting. Measurement of resources and the economic results of an enterprise is one of the main tasks of both financial and management accounting, although in each of those fields value is understood differently. This article presents differences in interpretations of value and its measurement in financial accounting and discusses the relation between those interpretations and market value assessed outside the enterprise. Afterwards, it identifies the key problems and questions concerning measurement and reporting of value in modern accounting. Those questions constitute a starting point for further more thorough research on value in accounting, which in turn might lead to development of a new accounting paradigm that should allow for reconciliation between financial and management accounting. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  2. Jaki A., Wycena przedsiębiorstw - przesłanki, procedury, metody, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  3. Kaplan R.S., Horton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  4. Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
  5. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
  6. Micherda B., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Orzechowski R., Budowanie wartości firmy z wykorzystaniem IT, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
  8. Walińska E., Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu