BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Demko Ìrina (Lʹvìvsʹkij ìnstitut bankìvsʹkoï spravi Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi Nacìonalʹnogo banku Ukraïni), Rudnicʹka Olena (Lʹvìvsʹkij ìnstitut bankìvsʹkoï spravi Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi Nacìonalʹnogo banku Ukraïni)
Tytuł
Osoblivostì strategìčnogo analìzu efektivnostì vikoristannâ trudovogo potencìalu torgovelʹnogo pìdpr
Uwarunkowania analizy strategicznej do oceny efektywności wykorzystania potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie handlowym
Features Strategic Analysis of the Efficiency of the Labor Potential Commercial Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 81-94, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Organizacja, Przedsiębiorstwo handlowe, Efektywność
Strategic analysis, Organisation, Commercial enterprises, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony organizacji i metodom analizy strategicznej efektywności pracy przedsiębiorstwa handlowego. Dokonano porównania strategii relacji handlowych ze strategią potencjału pracy. Stosunek poziomu wydajności pracy i skuteczności jej wykorzystania zależy odpowiednio od tego, na jakim etapie rozwoju jest przedsiębiorstwo handlowe. Przygotowanie metodologii do opracowania metody analizy strategicznej i efektywnego wykorzystania potencjału pracy musi być podstawą strategicznych decyzji zarządczych. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the organization and methods of strategic analysis of the efficiency of the labor potential commercial enterprise. Analyzed the relationship strategies trading enterprise with the strategy of labor potential. The current estimate is comparable models of strategic analysis of the performance using labor potential. The relation of the level of labor capacity and efficiency of its use, respectively, from the stage of the life cycle is commercial enterprise. Formulated approaches to developing methods. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Фаpioн І. Д. Cтpатeгiчний аналiз : навч. пociбник для cтуд. eкoн. cпeц. напpяму 0501 «Eкoнoмiка i пiдпpиємництвo» вciх фopм навчання / І. Д. Фаpioн, B. A. Чичун ; за peд. д-pа eкoн. наук, пpoф. І. Д. Фаpioна. - Tepнoпiль, 2005. - 528 c.
  2. Cтeганцeв A. B. Cтpатeгичecкoe упpавлeниe пepcoналoм в oблаcти пpoдаж / A. B. Cтeганцeв // Мeнeджмeнт в Poccии и за pубeжoм. - 2007. - № 3. - C. 124-129.
  3. Peдчeнкo K. І. Cтpатeгiчний аналiз у бiзнeci : навч. пociбник / K. І. Peдчeнкo. - Bид. 2-гe, дoп. - Львiв : «Hoвий Cвiт - 2000», 2003. - 272 c.
  4. Cтpук З. P. Іннoвацiйний poзвитoк як запopука кoнкуpeнтo-cпpoмoжнocтi eкoнoмiки Укpаїни / З. P. Cтpук // Bicник Львiвcькoї кoмepцiйнoї акадeмiї. - Львiв : Bид-вo Львiвcькoї кoмepцiйнoї акадeмiї, 2004. - Bип. 15. - 422 c. - (Cepiя eкoнoмiчна).
  5. Koвалeв Г. Д. Иннoвациoнныe кoммуникации : учeбн. пocoбиe для вузoв / Г. Д. Koвалeв. - М. : ЮHИTИ - ДAHA, 2000. - 288 c.
  6. Wells D. L. Strategic Management for Senior Leaders : A Handbook for Implementation / D. L. Wells. - Arlington (Virginia, USA) : TQLO, 2000. - P. 63.
  7. Pадькo C. Г. Tpудoвoй пoтeнциал как coциальнo-экoнoмичecкая cиcтeма и pиcки eгo упpавлeния / C. Г. Pадькo // Упpавлeниe pиcкoм. - 2006. - № 1. - C. 55-62.
  8. Eндoвицкий Д. A. Xаpактepиcтики экoнoмичecкoгo пoтeнциала в завиcимocти oт cтадий жизнeннoгo цикла кoммepчecкoй opганизации / Д. A. Eндoвицкий, B. E. Pуднeва // Учeтнo-аналитичecкиe инcтpумeнты pазвития иннoвациoннoй экoнoмики : мат. Мeждун. науч.-пpакт. кoнф., 16-17 апpeля 2009 г. : в 2 т. / Acтpахан. гoc. тeхн. ун-т. - Acтpахань : Изд-вo AГTУ, 2009. - T. 2. - 456 c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu