BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masierek Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Programowanie działań rewitalizacyjnych - przykład Konina
Urban Regeneration Programming - Case Study Konin
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 101-121, fot., rys., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Rewitalizacja miasta, Rewitalizacja urbanistyczna, Planowanie przestrzenne miasta, Planowanie przestrzenne
City, City revitalization, Urban revitalization, Town spatial planning, Spatial planning
Kraj/Region
Konin
Konin
Abstrakt
Artykuł prezentuje aktualnie obowiązujące zasady programowania rewitalizacji w Polsce na przykładzie Konina, który w latach 2015-2019 realizował jeden z projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. W publikacji przedstawiono, w jaki sposób w praktyce wygląda planowanie rewitalizacji oraz na jakie trudności napotykają koordynatorzy tego procesu. Artykuł ma także zwrócić uwagę na endogeniczne uwarunkowania Konina oraz jego szansę na wykorzystanie rewitalizacji w procesie scalania prawo- i lewobrzeżnej części miasta.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the principles of regeneration programming currently in force in Poland using the example of Konin which in the years 2015-2019 implemented one of the projects within the Model Urban Regeneration contest. The article presents what the process of urban regeneration actually looks like and what difficulties are encountered by coordinators of this process. Another goal of the article is to draw attention to Konin's endogenous conditions and the town's opportunity to use regeneration within the process of integrating two parts of the town situated on the left and on the right bank.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R. 2006. "Breaking Segregation" - Rhetorical Construct or Effective Policy? The Case of the Metropolitan Development Initiative in Sweden. Urban Studies, 43, 4: 793-794.
 2. Ashworth G.J. 1991. Heritage planning: conservation as the management of urban change. Geo Pres, Groningen.
 3. Billert A. 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10: 92-105.
 4. Billert A. 2009. Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce na tle standardów unijnych w zakresie planowania (http://www.urbanistyka.info/content/polityka-rozwoju-i-rewitalizacja-miast-wpolsce-na--tle-standard%C3%B3w-unijnych-w-zakresie-planow; dostęp: 13.05.2020).
 5. Boryczka E. 2010. Partycypacja społeczna. [W:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-136.
 6. Cameron S. 2003. Gentrification, housing redifferentiation and urban regeneration: "Going for growth" in Newcastle upon Tyne. Urban Studies, 40, 12: 2367-2382.
 7. Carpenter J. 2006. Addressing Europe's Urban Challenges: Lessons from the EU Urban Community Initiative. Urban Studies, 43, 12: 2157.
 8. Ciesiółka P., Kudłak r. 2015. Diagnoza rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim. Poznań.
 9. Couch C.1990. Urban Renewal. Theory and Practice. Macmillan, London.
 10. Couch C., Sykes O., Börstinghaus W. 2011. Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency. Progress in Planning, 75, 1: 1-52.
 11. Diagnoza społeczno-gospodarcza miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście 2015. Konin.
 12. Ginsburg N. 1999. Putting the social into urban regeneration policy. Local Economy: 55-71.
 13. Górczyńska M. 2015. Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających. Przegląd Geograficzny, 87, 4: 589-611.
 14. Griffith J.M. 1996. Gentrifcation: Perspective on the return to the central city. Journal of Planning Education and Research, 11(2): 241-255.
 15. Hospers G.J. 2017. People, place and partnership: exploring strategies to revitalize town centres. European Spatial Research and Policy, 24(1): 65-79.
 16. Jadach-Sepioło A. 2007. Gentryfikacja miast. Problemy Rozwoju Miast, 3: 66-79.
 17. Jadach-Sepioło A. 2018. Rafy procesu rewitalizacji - teoria i polskie doświadczenia. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 49(4): 23-39.
 18. Jarczewski W. (red.) 2017. Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby gminnych programów rewitalizacji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
 19. Jarczewski W., Kułaczkowska A. (red.) 2019. Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.
 20. Kaźmierczak B., Pazder D. 2016. Participation in Public Space Renewal. Case Study of Poznan - Large City in Poland. A Report. European Journal of Social Sciences Education and Research, 6, 2: 107-113.
 21. Kołsut B., Ciesiółka P., Kudłak R. 2017. Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015 oraz ich efekty, Studia Regionalne i Lokalne, 2(68): 50-68.
 22. Kotus J. 2013. Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are we going the right way? The case of Poznan. Cities, 35: 226-236.
 23. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 24. Lenartowicz J.K. 2010. Partycypacja, kultura, rewitalizacja. [W:] L. Nyka i in. (red.), Kultura dla rewitalizacji - rewitalizacja dla kultury. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, s. 93-110.
 25. Less L. 2019. Planetary gentrification and urban (re)development, Urban Development Issues, s. 5-14.
 26. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.) 2010. Problemy kształtowania przestrzeni miejskich. Urbanista, Gdańsk.
 27. Masierek E. 2013. Nieudane próby tworzenia w Polsce podstaw prawnych dotyczących rewitalizacji, Samorząd Terytorialny, 1-2: 41-59.
 28. Masierek E. 2016. Aktualne wyzwania rewitalizacyjne polskich miast na tle ich dotychczasowych doświadczeń. Problemy Rozwoju Miast, 4: 19-31.
 29. Masierek E. 2017. Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin. [W:] B. Bartosiewicz (red.), Małe miasta - wybrane zagadnienia. Space-Society-Economy, 22: 43-68.
 30. Medhdipanah R., Marra G., Melis G., Gelormino E. 2018. Urban renewal, gentrification and health equity: A realist perspective. European Journal of Public Health, 28, 2: 243-248.
 31. Parysek J.J. 2016. O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie, Problemy Rozwoju Miast, 13, 4: 5-17.
 32. Pazder D. 2016. Participation and Partnership Within Revival Process. Case Study of a City of Poznan in Poland. European Journal of Interdisciplinary Studies, 2, 4: 108-111.
 33. Pizzol L., Zabeo A., Klusáček P., Giobilato E., Critto A., Frantál B., Martinát S., Kunc J., Osman R., Bartke S. 2016. Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 166: 178-192.
 34. Platforma stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzi i technik partycypacyjnych 2016. Konin.
 35. Płoszaj A. 2011. Rewitalizacja miast w polityce spójności 2004-2006. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne: 84-97.
 36. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji 2003. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 37. Pogłębiona diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji 2016. Konin.
 38. Przywojska J. 2016. Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 39. Raport Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 2018. Wsparcie dla samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji. Raport z dotychczasowych działań. Warszawa.
 40. Redefern P.A. 2003. What makes gentrification "gentrification"? Urban Studies, 40, 12: 2351-2366.
 41. Roberts P. 2000. The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration. [W:] P. Roberts, H. Sykes (red.), Urban Regeneration: A Handbook. Sage, London.
 42. Romańczyk K. 2018. Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa. Studia Regionalne i Lokalne, 4(74): 5-25.
 43. Siemiński W., Topczewska T. 2009. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008. Difin, Warszawa.
 44. Smith N., Williams P. (red.) 1986. Gentrifcation of the City. Allen and Unwin, London.
 45. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019. GUS (https://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca; dostęp: 5.08.2020).
 46. Stouten P., Rosenboom H. 2013. Urban regeneration in Lyon - consectivity and social exlusion. European Spatial Research and Policy, 20(1): 97-116.
 47. Uchwała nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.
 48. Uchwała nr 109 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020.
 49. Uchwała nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.
 50. Uchwała nr 156 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miasta Konina w sprawie aktualizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015.
 51. Ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.).
 52. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2020.0.713).
 53. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 54. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ z dnia 6 października 2016 r.
 55. Zukin S. 2010. Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford University Press.
 56. .www.polskawliczbach.pl.
 57. www.rewitalkonin.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu