BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobak Wojciech (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Swoboda działalności gospodarczej a obligatoryjne obciążenia ubezpieczeniowe i podatkowe przedsiębiorców
The Economic Freedom Versus Compulsory Insurance and Tax Burdens of Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 107-120, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Forma opodatkowania, Wolność gospodarcza, Regulacje prawne
Business activity, Form of taxation, Economic freedom, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu była próba dokonania analizy zakresu swobody działalności gospodarczej w przepisach Unii Europejskiej i w przepisach krajowych. Wolność gospodarcza, w rozumieniu wymienionych przepisów, nie oznacza zupełnej swobody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach jest ona ograniczona rodzajem prowadzonej działalności i wysokością obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyse the scope of economic activity freedom in national and European Union provisions. The economic freedom as defined in the mentioned provisions does not indicate a total freedom in conducting economic activity. In some cases it is limited by the type of this activity and the amount of turnover in the previous tax year. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Biskup R., Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 2. Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, FORUM, Poznań 2005.
 3. Cieśliński A., Wspólnotowe prawa gospodarcze, Warszawa 2003.
 4. Karta Praw Podstawowych UE, OJ 2000, C/364/I.
 5. Młodzikowska D., Lundén B., Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie pro wadzić jednoosobową działalność gospodarczą, BL IFO POLSKA Sp. z o.o., Białystok 2011. 22 Art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.11.2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r.
 7. Roth W.H., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Prawo gospodarcze UE, M.A. Dauses (red.), Warszawa 1999.
 8. Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Oficyna Wy dawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2011.
 9. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 roku (OJ 2007/C 206/01).
 10. Ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.).
 11. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 tekst ujedn.).
 12. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu