BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitkowska Agnieszka (Politechnika Warszawska), Łabędzki Krzysztof (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Determinants of Public Transport Services for the Needs of Persons with Disabilities
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 29-41, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Transport publiczny
Disabled people, Public transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na rzecz miasta, podejmują działania mające na celu dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pasażerów. Organizacje reagują na przeobrażenia poprzez wiele działań służących przede wszystkim zapewnieniu jak najwyższej jakości usług przewozowych w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Celem artykułu jest zaprezentowanie dostosowania infrastruktury w transporcie publicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących i ich korzystania w transporcie publicznym. (abstrakt oryginalny)

Modern companies render services public transport in to the city. In order to function in dynamically following conditions, and more importantly unpredicted changes in the environment, as well as in internal conditions. The needs of customers each all kinds of transport for example bus, rail etc. Organizations are responding to transformations through a number of activities primarily aimed at ensuring the highest quality of transport services. The article is to discuss how to adapt infrastructure in public transport to the needs of people with disabilities. Presenting the results of surveys conducted on disabled people and their use of public transport. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G. (red.): Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
 2. Gierszewska G.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie N.0, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, G. Gierszewska (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
 3. GUS: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31.12, Warszawa 2011, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stani-struktura-w-przekroju-terytorialnym-2010-r-,6,9.html (dostęp 29.05.2020).
 4. http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).
 5. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78 (dostęp: 29.05.2020).
 6. https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/spolki-grupy (dostęp: 03.05.2020).
 7. Jaska E., Werenowska A.: Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.
 8. Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2017, Warszawa 2017.
 9. Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2018, Warszawa 2018.
 10. ONZ: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, nr 61/06, Nowy Jork 2006, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnychpdf. (dostęp: 17.05.2020).
 11. Paliszkiewicz J.: The future of knowledge management. In Proceedings of the IFLA, Satellite Meeting - Knowledge management Section, Wrocław 2017.
 12. Projekt Strategii 1.10 do konsultacji publicznych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1025, ogloszenie-o-konsultacjach-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2020-2030 (dostęp: 29.05.2020r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, (Dz.U. 2011, nr 144, poz. 8596 z późn. zm.).
 14. Rybarczyk R.: Niewidzialne Metro, Życie Warszawy, http://www.zw.com.pl/artykul/288888.html (dostęp: 02.05.2020).
 15. Skierniewska M., Skroban K.: Dostępność oprogramowania użytkowego dla osób niepełnosprawnych i starszych w świetle standardów WCAG, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 2018, nr 50, s. 141-152.
 16. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).
 17. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdz. 2 art. 3, (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 20. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, Załącznik do uchwały nr LXXXIX/2644/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/ sites/politykaspoleczna. um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/uch_2644_zal1.pdf (dostęp: 29.05.2020).
 21. World Metro Database, http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).
 22. Woźniak Z.: Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu