BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiza Paulina Luiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie konkurencyjności produkcji mleka w ujęciu regionalnym na przykładzie wielkopolskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
Importance of the Competitiveness of Milk Production in the Regional Perspective on the Example of Greater Poland Farms Specializing in Milk Production
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 197-217, rys., tab., wykr., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przemysł mleczarski, Regionalizm, Produkcja mleka
Competitiveness, Dairy industry, Regionalism, Milk production
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Znaczenie konkurencyjności w wymiarze regionalnym nasiliło się szczególnie w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, co znajduje odbicie także w badaniach naukowych. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji na temat wybranych zagadnień teorii i metodologii regionalnych badań dotyczących konkurencyjności oraz ocena konkurencyjności gospodarstw mlecznych w Polsce w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolskich gospodarstw rolnych. Oceny konkurencyjności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka dokonano w zakresie czasowym od 2002 do 2018 r. w oparciu o dane GUS oraz na podstawie danych zebranych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Badania miały na celu określenie pozycji konkurencyjnej wielkopolskich gospodarstw mlecznych pod względem produkcji mleka na tle Polski.(abstrakt oryginalny)

The comparison of competitiveness in the regional dimension has intensified especially during Poland's membership in the European Union, local communities have their interests also in scientific research. The aim of the article is to search for selected issues in the theory and methodology of regional research on competitiveness and the assessment of the competitiveness of dairy farms in Poland in a regional perspective, with particular analysis of Wielkopolska farms. The assessment of the competitiveness of farms specializing in milk production was made in the time range from 2002 to 2018 based on the collected data of the Central Statistical Office and on the basis of data collected by the Polish Federation of Cattle Breeders and Milk Producers. The conducted research was aimed at searching for the competitive position of Greater Poland dairy farms in terms of milk production compared to Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski P., Kowalska M. 2017. Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 17(XXXII), 3: 17-28.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim 2012, GUS.
 3. Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K. 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. PWN, Warszawa.
 4. Daszkiewicz N. 2008. Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne. [W:] N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. PWN, Warszawa: 14.
 5. Domańska K. 2013. Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, 15, 4: 105-111.
 6. Gornowicz M. 2003. Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. UWM, Olsztyn.
 7. Grzybowska B. 2009a. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 28: 81-92.
 8. Grzybowska B. 2009b. Regionalne aspekty lokalizacji przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 11(4): 89-100.
 9. GUS 2019 (https://stat.gov.pl/; dostęp: 19.09.2019).
 10. Hunt D.S., Morgan M.R. 1996. The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies and Evolutionary Dimensions. Journal od Marketing, 60, 3: 107-114.
 11. Ignatiuk S. 2013. Perspektywy rozwoju mleczarstwa regionu podlaskiego w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych. Optimum, Studia Ekonomiczne, 4(64): 81-92.
 12. Józwiak W. (red.) 2014a. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Józwiak W. 2014b. Konkurencyjne gospodarstwa rolne w Polsce obecnie i w przyszłości. [W:] A. Kowalski, M. Wigier (red.), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Komorowska D. 2006. Koncentracja produkcji mleka w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 61.
 15. Kopiński J., Krasowicz S. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 6, 3: 69-82.
 16. Kowalski A., Wigier M. 2014. Competitiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 17. Kruk H. 2010. Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 18. Kulisa B. 2010. Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Difin, Warszawa, s. 46.
 19. Latruffe L. 2010. Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 30, doi: https://doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 20. Litwińczuk Z., Grodzik H. 2014. Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd Hodowlany, 6: 1-5.
 21. Łukiewska K. 2019. Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 22. Misala J. 2011. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. PWE, Warszawa.
 23. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. 2011. Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 24. Nowak A. 2017. Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
 25. Nowak A. 2018. Konkurencyjność gospodarstw mlecznych w krajach Unii Europejskiej w świetle danych FADN. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, POLONIA. 52, 4. doi: 10.17951/ h.2018.52.4.49-58.
 26. Nowak M.M. 2016. Baza surowcowa przemysłu mleczarskiego w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, 18(5): 189-196.
 27. Olszewska M. 2015. Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Zootechniczne, 53(3): 150-157.
 28. Pabian A. 1996. Propozycja oceny sukcesu przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2: 18-19.
 29. Parzonko A. 2014. Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce - stan i przyczyny. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7: 218-233.
 30. Parzonko A. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Rozprawy Naukowe i Monografie, 426: 1-216.
 31. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 2017. Ocena i hodowla bydła mlecznego (https://pfhb.pl/fileadmin/user_upload/OCENA/publikacje/publikacje_2018/wyniki_2018/Wyniki_Oceny_2017_www.pdf; dostęp: 13.09.2020).
 32. PSR - Powszechny Spis Rolny 2002. GUS.
 33. PSR - Powszechny Spis Rolny 2010. GUS.
 34. Pujer K., Kraszewska M. 2017. Konkurencyjność przedsiębiorstw - sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. Exante, Wrocław, s. 38-45.
 35. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019. GUS.
 36. Rolnictwo w województwie wielkopolskim 2018. GUS.
 37. Siekierski J. 2008. Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów. Roczniki Naukowe SERiA, 10(2): 234-239.
 38. Skawińska E. (red.) 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście. PWN, Warszawa: 71- 72.
 39. Strojny J. 2002. Pomiar konkurencyjności międzynarodowej rolnictwa Unii Europejskiej - ujęcie dynamiczne. [W:] J. Józwiak (red.), Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa - propozycje wstępne. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 40. Szajner P. 2019. Rynek mleka. Stan i perspektywy X/2019. Analizy Rynkowe IERiGŻ-PIB, 57: 1-48.
 41. Szczepaniak I. 2014. Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku transakcji międzynarodowych - wybrane elementy. Roczniki Naukowe SERiA, XVI, 4: 281-287.
 42. Śmigielska D. 2019. Rynek mleka XII/2019. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa.
 43. Śmigielska D. 2020. Rynek mleka VII/2020. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa.
 44. Śmigla M. 2015. Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 45. Ziętara W. 2014a. Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 16(1).
 46. Ziętara W. 2014b. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu