BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jęch Julia (Hempel Paints Poland Sp. z o.o.), Stępniewska Małgorzata (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania
Social Perception of Acoustic Climate of Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 235-248, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Miasto, Hałas, Badania ankietowe
Environmental protection, Environmental management, City, Noise, Questionnaire survey
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Do najważniejszych wyzwań środowiskowych na terenach zurbanizowanych należy zapewnienie dobrego klimatu akustycznego. Wynika to ze znaczącego natężenia aktywności będących źródłem hałasu, a także z dużej liczby ludności potencjalnie narażonej na negatywny wpływ hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Celem artykułu jest rozpoznanie społecznej percepcji ochrony przed hałasem na przykładzie Poznania. W badaniach wykorzystano kwestionariusz internetowy, skierowany do mieszkańców miasta. Zebrane informacje pozwoliły określić opinie respondentów na temat poziomu hałasu, jego najważniejszych źródeł, a także dostrzeganych oraz preferowanych działań naprawczych. Wyniki badań mogą być interesujące dla wielu miast, które stoją przed wyzwaniem identyfikacji potrzeb mieszkańców w procesie wyboru priorytetów i sposobów kształtowania klimatu akustycznego.(abstrakt oryginalny)

Ensuring a good acoustic climate is one of the most important environmental challenges in urban areas. This is due to high noise-generating activities, as well as the large number of people potentially exposed to the negative effects of noise on physical and mental health. The aim of this paper is to investigate the social perception of protection against noise on the example of Poznań. An online questionnaire was addressed to the inhabitants of city. The collected information made it possible to recognize the respondents' opinions on the noise level, the most important sources of noise, as well as noticed and preferred corrective actions. The results may be interesting for a lot of cities faced with the challenge of identifying the needs of their inhabitants in the process of choosing priorities and means of protection against noise.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbaspour M., Karimi E., Nassiri P., Monazzam M.R., Taghavi L. 2015. Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas - A case study. Transportation Research, D: Transport and Environment, 34: 95-103.
 2. bdl.stat.gov.pl (dostęp: 1.09.2020).
 3. Belojevic G., Jakovljevic B. 2001. Factors influencing subjective noise sensitivity in an urban population. Noise & Health, 13: 17-24.
 4. Bohatkiewicz J. 2016. Noise Control Plans in Cities - Selected Issues and Necessary Changes in Approach to Measures and Methods of Protection. Transportation Research Procedia, 14: 2744- 2753.
 5. Chiarini B., D'Agostino B., Marzano E., Regoli A. 2020. The perception of air pollution and noise in urban environments: A subjective indicator across European countries. Journal of Environmental Management, 263: 110272.
 6. Koprowska K., Łaszkiewicz E., Kronenberg J., Marcińczak S. 2018. Subjective perception of noise exposure in relation to urban green space availability. Urban Forestry & Urban Greening, 31: 93-102.
 7. Kou L., Tao Y., Kwan M.P., Chai Y. 2020. Understanding the relationships among individual-based momentary measured noise, perceived noise, and psychological stress: A geographic ecological momentary assessment (GEMA) approach. Health & Place, 64: 102285.
 8. Maes J., Zulian G., Thijssen M., Castell C., Baró F., Ferreira A.M., Melo J. i in. 2016. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban Ecosystems. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 9. Mapa akustyczna miasta Poznania 2012. AkustiX Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Przeźmierowo.
 10. Mapa akustyczna miasta Poznania 2017. AkustiX Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Przeźmierowo.
 11. Oiamo T.H., Aasvang G.M. 2020. Noise and Health. [W:] A. Kobayashi (red.), International Encyclopedia of Human Geography. 2nd Ed. Elsevier, s. 409-413.
 12. Okokon E.O., Yli-Tuomi T., Turunen A.W., Taimisto P., Pennanen A., Vouitsis I., Samaras Z. i in. 2017. Particulates and noise exposure during bicycle, bus and car commuting: A study in three European cities. Environmental Research, 154: 181-189.
 13. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2013. Uchwała nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r.
 14. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018. Uchwała nr LXIX/1253/ VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 r.
 15. Siódmy program działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska 2013. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety". OJ L 354, 28.12.2013: 171-200.
 16. Sørensen M., Münzel T., Brink M., Roswall N., Wunderli J.M., Foraster M. 2020. Transport, noise, and health. [W:] M.J. Nieuwenhuijsen, H. Khreis (red.), Advances in Transportation and Health. Elsevier, s. 105-131. Ustawa Prawo ochrony środowiska 2001.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).
 18. Vladimir M., Madalina C. 2019. Optimizing urban landscapes in regard to noise pollution. Procedia Manufacturing, 32: 161-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu