BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego
Infrastructural Conditions for the Development of Fanotourism on the Example of the Area of Dolnośląskie Voivodship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 67-77, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Sport
Tourism, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Aktywność turystyczna połączona z zainteresowaniem sportem nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Partycypowanie w wielkich wydarzeniach staje się coraz popularniejsze wśród zarówno młodych, jak i starszych biernych turystów sportowych. Zainteresowanie takim rodzajem aktywności turystycznej ma na celu przeżywanie ekstremalnych doznań, a wszechobecne popularyzowanie zdrowego oraz sportowego stylu życia staje się podstawą do codziennej egzystencji. W tym przypadku zostanie dokonany pewien rekonesans luki badawczej poznawczej oraz empirycznej w zakresie postrzegania uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju fanoturystyki w perspektywie obszaru Dolnego Śląska. Dokonano kwerendy literatury i analizy danych wtórnych, przede wszystkim na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Została wykorzystana metoda analizy statystycznej. Celem badań była identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Zaprezentowano obraz tego zjawiska na podstawie wyliczonych wskaźników funkcji turystycznej i funkcji fanoturystycznej. (abstrakt oryginalny)

This chapter of the monograph deals with the issue of infrastructural conditions for the development of fanotourism in the area of Lower Silesia from the point of view of sports events. Tourism activity combined with interest in sport is becoming increasingly important around the world. Participation in great events is becoming increasingly popular among both young and older sports tourists. The interest in this kind of tourist activity is aimed at experiencing extreme sensations, and the ubiquitous popularization of a healthy and sporty lifestyle becomes the basis for everyday existence. In this case, there will be some reconnaissance of the research gap: cognitive and empirical in terms of perception of infrastructural conditions for development of fanotourism in the perspective of the Lower Silesia area. Literature queries and analysis of secondary data were carried out, mainly on the basis of the Central Statistical Office Local Data Bank. The method of statistical analysis was used. The aim of the research was to identify and characterise the infrastructural conditions for the development of fanotourism in the area of the Lower Silesian Voivodship in relation to sports events. A picture of this phenomenon is presented on the basis of calculated indicators of the tourist and fanotourism function. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, GUS: Kultura i sztuka, organizacja imprez masowych, Imprezy artystyczno-rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe.
 2. Brumm K.: Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&AK.M.A. Karasiak, Poznań 2012.
 3. Geraghty L., Passing through: popular media tourism, pilgrimage and narratives of being a fan, [w:] The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism, C. Lundberg, V. Ziakas (red.), Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2018.
 4. Gibson H., Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review 1998, nr 1(1), s. 45-76.
 5. Hendel M.: Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie Gminy Ustroń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2016, z. 87, s. 157-170.
 6. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kurek W. (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa 2015, nr 8, s. 57-74 .
 10. Matczak A.: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Zakład Geografii Miast i Turyzmu, UŁ, Łódź 1982 (maszynopis niepublikowany).
 11. Mikos von Rohrscheid A., Turystyka Kulturowa - wokół definicji, Turystyka Kulturowa 2008, nr 1, s. 4-21.
 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, Warszawa 2016.
 13. Mokras-Grabowska J., Turystyka sportowa - dyskusja terminologiczna, Turyzm 2016, nr 26(1), s. 13-19.
 14. Standeven J., DeKnop P.: Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999.
 15. Stasiak A., Włodarczyk B., Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki za: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2015, s. 39-52.
 16. Tomik R.: Turystyka sportowa - czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, "Bibliotheca Nostra" Śląski Kwartalnik Naukowy 2013, nr 1(1), s. 140-143.
 17. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych: Rocznik statystyczny Województwa dolnośląskiego, Wrocław 2018.
 18. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).
 19. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
 20. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Series Geographica - Oeconomica 1985, nr 18, s. 79-104.
 21. Williams R., Fan Tourism and Pilgrimage, [w:] The Routledge Companion to Media Fandom, A.M. Click, S. Scott (red.), Routledge, Nowy Jork 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu