BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnos Klaudia (Centrum Rozwoju Biznesu), Tomaszuk Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju podlaskich mikroprzedsiębiorstw
Structural and Investment Funds of the European Union as a Tool for the Development of Podlasie Micro-Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 24-39, tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Fundusze inwestycyjne, Mikroprzedsiębiorstwo, Fundusze unijne
Structural funds, Investment funds, Micro-enterprise, EU funds
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, L32
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mikroprzedsiębiorstwom, które stanowią najliczniejszą grupę podmiotów działających na lokalnych rynkach, nieustannie stawianych jest wiele wyzwań. Zaliczyć do nich można między innymi osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności oraz efektywności, wykorzystanie możliwości, jakie oferują nowe technologie, a także konieczność funkcjonowania w ciągle zmieniającym się otoczeniu - czego przykładem jest nowa rzeczywistość pandemiczna. Funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w wysokim stopniu warunkowane jest przynależnością do Unii Europejskiej, bardzo ważnym bowiem obszarem strategii gospodarczej krajów UE jest kreowanie oraz pomoc we wzroście przedsiębiorczości poszczególnych gospodarek. UE oferuje szereg różnych środków finansowych dla osób, które chcą założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Celem głównym artykułu było sformułowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE w rozwoju podlaskich mikroprzedsiębiorstw. Praca składa się, oprócz wstępu, z czterech części merytorycznych i zakończenia. Do realizacji celów oraz weryfikacji postawionych hipotez zastosowano metodę studiów literatury oraz metodę ankietową. Przeprowadzone na próbie stu mikroprzedsiębiorców badanie miało charakter pilotażowy.(abstrakt oryginalny)

Micro-enterprises, which constitute the largest group of entities operating on local markets, are constantly facing many challenges, which include, among others, achieving and maintaining competitiveness and efficiency, using the opportunities offered by new technologies. What is more they need to operate in a constantly changing environment, especially nowadays during the new pandemic reality. The functioning of microenvironments depends to a large extent on belonging to the European Union, as a very significant area of the economic strategy of the EU countries is the creation as assistance in the growth of entrepreneurship in individual national economies. The EU offers a number of different financial resources for people who want to set up or develop a business. The main purpose of this paper was to formulate recommendations on the use of EU structural and investment funds in the development of Podlasie micro-enterprises. The paper consists, apart from the introduction, of four meritorical parts and the conclusion. The method of studying the literature on the subject and other secondary sources as well as the survey method were used to achieve the goals and verify the hypotheses. The research was carried out on a sample of one hundred microentrepreneurs and was a pilot nature.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artykuł 174, wersja skonsolidowana Traktatu o UE I Traktatu o funkcjonowaniu UE, Dziennik Urzędowy C 326, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:12016E174.
 2. Danielak, W., Mierzwa, D., Bartczak K. (2017), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce szanse i zagrożenia rynkowe, Wydawnictwo Exante, Wrocław.
 3. Danielak, W., Gębska, K. (2017), Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, 83-96.
 4. Gajda, K. (2020), Czynniki kreujące kompetencję relacyjną MŚP we współpracy międzyorganizacyjnej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7 (13), 60-73.
 5. Godowska, M. (2011), Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Państwo i Społeczeństwo, nr 4, 65-78.
 6. https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_pl (data dostępu 15.01.2021).
 7. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie/. (data dostępu 15.01.2021).
 8. Jaki, A., Rojek, T. (2018), Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce, Studia i Prace, nr 52/2, 53-70.
 9. Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Półtechniki Koszalińskiej, nr 17, 29-40.
 10. Kołodziej-Hajdo, M., Surowiec, A. (2011), Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych korzyści i bariery, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 625, 535-547.
 11. Łochnicka, D. (2016), Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Mierzejewski, M., Palimąka, K. (2018), O przedsiębiorczości-czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 131, 331-347.
 13. Moczydłowska, J., Pacewicz, I. (2007), Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 14. Perkowski, M., Żołnierski, A., Kokot, J. (2015), MŚP i fundusze Unii Europejskiej. Przewodnik beneficjenta po programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa
 15. Piecuch, T. (2010), Przedsiębiorczość: Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Ropęga, J. (2016), Przedsiębiorczość Zagadnienia ogólne, w: Lisowska R. (red.) Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Świerszcz, K. (2010), Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław.
 18. Zajdel, A. (2015), Edukacja szkolna w kontekście pobudzania i wzmacniania postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży, w: Popowska, M. (red.) Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 19. Zieliński, K., (red.) (2014), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.189
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu