BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Natalia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Wyrównywanie szans edukacyjnych w warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie polityki wyrównywania szans edukacyjnych
The Equalization of Educational Chances in Polish School after 1989. About the Necessity of the Policy of Equal Educational Chances
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 14, s. 122-134
Słowa kluczowe
Polityka oświatowa, Wyrównywanie szans edukacyjnych, Reforma oświaty
Educational policy, Equal educational opportunities, Educational system reforms
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article characterizes the actions, the aim of which is the equalization of educational chances which have been taken up by the educational authorities after 1989. The author focuses mainly on the educational reform which took place in 1999. One of the crucial aims of this reform was the equalization of educational chances. The author claims that due to the lack of efficiency of the equalization mechanisms, one should consider the implementation of a comprehensive program of policy of equal educational chances. The policy is a part of social policy and it does not affect only children who are in the school system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogaj M.: Funkcjonowanie współczesnej szkoły - dylematy teorii i praktyki badań. W: Edukacja w toku przemian. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki w Warszawie WSP TWP w dniu 26 maja 1995 roku. Red. J. Małachowicz. Warszawa 1996.
 2. Długosz P.: Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego. W: Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych. Red. M. Zahorska. Warszawa 2012.
 3. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów pedagogiki. Katowice 2008.
 4. Guzy-Steinke H.: Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Postrzeganie nauczycieli przez gimnazjalistów. Toruń 2007.
 5. Kołaczek B.: Zmiany w polityce edukacyjnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 2.
 6. Konarzewski K.: Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. Warszawa 2004.
 7. Konarzewski K.: Reforma strukturalna: Gimnazjum. W: Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty. Red. K. Konarzewski. Warszawa 2001.
 8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku. Dz.U. 1976 r. Nr 7, poz. 36.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 10. Kowalewski T.: Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2009, z. 14.
 11. Kupisiewicz Cz.: Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Warszawa 2006.
 12. Maksymowicz L.: Założenia edukacji wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań współczesnego społeczeństwa. W: Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Red. E. Murawska. Kraków 2010.
 13. MEN: Co warto wiedzieć o reformie programowej? Warszawa 2008.
 14. MEN: Reforma systemu edukacji. Projekt. Warszawa 1998.
 15. Niezgoda M.: Jak patrzeć na zmianę edukacyjną w Polsce?. W: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Red. M. Niezgoda. Kraków 2011.
 16. Pisz Z.: Studia licencjackie w systemie edukacji na poziomie wyższym. W: Regionalna polityka edukacyjna. Red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 2008.
 17. Pisz Z.: Znaczenie zmian edukacyjnych. W: O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza. Red. J. Auleytne r. Katowice 2002.
 18. Putkiewicz E., Wiłkomirska A.: Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych. Warszawa 2004.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. z 2012 r. Poz. 977.
 20. Rysz-Kowalczyk B.: Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. W: Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. Red. B. Ryszk-Kowalczyk. Warszawa 2011.
 21. Rysz-Kowalczyk B.: Subwencja oświatowa. W: Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. Red. B. Ryszk-Kowalczyk. Warszawa 2011.
 22. Śliwierski B.: Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa 2009.
 23. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Dz. U. 1992 r. Nr 84, poz. 426.
 24. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Dz.U. z 1961 r. Nr 32, poz. 160 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425.
 27. Wagner I.: Zadania, rola i cele szkoły polskiej. W: Polska szkoła: system oświatowy w procesie przeobrażeń. Red. R. Geisler, D. Marzec, A. Rosół, M.S. Szczepański. Częstochowa-Katowice 1999.^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu