BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym
System Basics Assistance to Disabled Persons
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 103-117, tab.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Pomoc społeczna, Regulacje prawne, Podejście systemowe
Disabled people, Disabilities employment activity, Social assistance, Legal regulations, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Osobom niepełnosprawnym trudno jest, z różnych względów, adaptować się do warunków gospodarki rynkowej bez odpowiedniego wsparcia upoważnionych podmiotów. Mając to na uwadze, w Polsce w pierwszej kolejności uporządkowano system zabezpieczenia społecznego. Natomiast trudniejsze okazały się działania zmierzające między innymi do zapewnienia pracy, korzystania z usług medycznych i rehabilitacji, przede wszystkim ze względu na ograniczenia w zakresie finansów publicznych i aktywność podmiotów. Mimo różnych instrumentów i mechanizmów, które zostały uruchomione, rola służb publicznych sprowadza się - zasadniczo rzecz biorąc - do zabezpieczenia finansowego. Pozwoliło na pewną ochronę osób i ich rodzin, ale nie uchroniło ich przed postępującą pauperyzacją. Konkludując, system pomocy osobom niepełnosprawnym funkcjonujący w Polsce wymaga redefinicji celów, jakie powinny być realizowane, oraz wykorzystywanych instrumentów. Dotyczy to zwłaszcza tych dziedzin, które nie funkcjonują zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. Mechanizmy wspomagania osób nie w pełni sprawnych okazały się ułomne, biorąc pod uwagę rzeczywiste zjawiska. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, gdzie nakłady finansowe dokonywane przez administrację rządową nie są współmierne do celów, jakim służą. (fragment tekstu)

Issues relating to assistance to disabled persons settled in the basic legal acts: the Constitution and laws of the details. They identified the bodies of tasks to persons with reduced efficiency and basic tools. The effectiveness of the system to assist disabled persons in Poland is not only dependent on the improvement of legislation. Important is particularly appropriate action, forming a favorable mechanism for the disabled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 2. Godność człowieka a prawa ekonomiczno-socjalne. Księga jubileuszowa w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa 2003.
 3. Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966.
 4. Czarny P., Naleziński B.: Bezpośrednie stosowanie konstytucji; normy samowykonalne w konstytucji. W: Charakter i struktura norm konstytucji. Red. J. Trzciński. Warszawa 1997.
 5. Gizbert-Studnicki T., Grabowski A.: Normy programowe w konstytucji. W: Charakter i struktura norm konstytucji. Red. J. Trzciński. Warszawa 1997.
 6. Zakrzewski W.: Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. W: Polskie prawo konstytucyjne. Red. W. Skrzydło. Lublin 1998.
 7. Auleytner J.: Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej. Warszawa 1986.
 8. Skorowski H.: Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarki i polityki. Warszawa 1996.
 9. Auleytner J.: Polityka społeczna. Teoria a praktyka. Warszawa 1997.
 10. Dz.U. Nr 46, poz. 201.
 11. Ostrowska A., Sikorska J.: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Warszawa 1994.
 12. Baron-Wiaterek M.: Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Katowice 2006.
 13. Głąbicka K., Pierzchalska M.: System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Radom 2003.
 14. Dz.U. Nr 64, poz. 593.
 15. Kurzynowski A.: Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej. W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji. Red. J. Auleytner, J. Mikulski. Warszawa 1996.
 16. Dz.U. 2008, Nr 115, poz. 728.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa: Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592.
 20. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawnoustrojowe. Zakamycze 2003.
 21. Pisz Z.: Problemy społeczne transformacji. Opole 2001.
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej: Dz.U. Nr 6, poz. 77 ze zm.
 23. Zrałek M., Frączkiewicz-Wronka A.: Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego. Warszawa 2002.
 24. Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z póżn. zm.
 25. Król M., Przybyłka A.: Rynek pracy osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 1999.
 26. Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu