BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Dariusz (Naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze)
Tytuł
Prasa samorządowa w cyberprzestrzeni. Nowy wymiar polityki informacyjnej gmin i powiatów?
Self government Press in Cyberspace. New Dimension of Information Policy of Communes and Poviats?
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 193-207
Słowa kluczowe
Media komunikowania, Media informacyjne, Prasa, Internet, Komunikowanie w internecie, Samorząd terytorialny
Media communication, Information media, Press, Internet, Communication on the Internet, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój internetu pozwalał jednak jednostkom samorządu terytorialnego na zastosowanie różnorodnych innowacji technologicznych w tworzeniu i udostępnianiu prasy samorządowej. Z możliwości tych korzystały przede wszystkim duże podmioty posiadające odpowiednie zaplecze finansowe i logistyczne oraz zidentyfikowane potrzeby komunikacyjne. W praktyce były to duże miasta na prawach powiatu, które często posługiwały się bogatymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi mającymi na celu dotarcie do wyselekcjonowanych grup odbiorców za pośrednictwem cyberprzestrzeni. Prasa samorządowa zintegrowana była z mediami społecznościowymi, komunikatorami internetowymi, a czasem tworzyła własne platformy cyfrowe umożliwiające pobieranie przez użytkowników aplikacji także na urządzenia mobilne. Rosnący poziom kompetencyjny tych rozwiązań napotykał jednak barierę braku umiejętności potrzebnych do właściwego ich wykorzystania przez część odbiorców nie tyle podlegających cyfrowemu wykluczeniu, lecz raczej posiadających nazbyt konwencjonalne kwalifikacje w sferze zastosowań sieci komputerowej (np. wyłącznie umiejętność docierania do witryn internetowych i percepcji publikowanych tam tekstów, fotografii oraz części materiałów multimedialnych). Opisane w artykule dylematy odnoszące się do mediów samorządowych znajdują również odzwierciedlenie w działalności wydawców prasy oraz telewizji o zasięgu lokalnym, a także skoncentrowanych na tej sferze komercyjnych nadawców internetowych. Opisane zjawiska są charakterystyczne dla mediów lokalnych, czyli przeznaczonych dla odbiorców połączonych zainteresowaniem wobec problematyki obejmującej określone terytorium.(fragment tekstu)

The Internet development allows to apply in social communication modern technological solutions. Cyberspace becomes not only alternative, comparing to traditional media, source of obtaining information but in line with convergence phenomenon it absorbs press, radio, television making their content available in a new formula. In this way computer network helps to expand social range of conventional media. This also applies to self-government press. Depending on economic condition and communication needs of units e-face of such press can have different character. In smaller places on the Internet pages there are catalogues which allow to read or download searched content. In large cities make out of economic self-government press autonomous communication platforms gathering plentiful of carriers and messages. Innovativeness of forms helps to create among the auditorium competences thresholds e.g. related with using applications on mobile devices which give the receivers the access to desired resources. The research of media audience shows that the receivers expect from self-government the presence of commune and poviat press in the cyberspace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Gazeta Namysłowska".
 2. "Gazeta Otwocka", http://www.otwock.pl (dostęp: 12. 11.2015).
 3. "Gazeta Pomorska", http://www.swiecie.eu (dostęp: 17.11.2015).
 4. "Gazeta Samorządowa Gminy Nędza".
 5. "Gazeta Samorządowa Powiatu Ciechanowskiego", www.ciechanow.powiat.pl (dostęp: 5.11.2015).
 6. "Głos Gminy Psary", http://ugpsary.nazwa.pl (dostęp: 19.11.2015).
 7. "Informacje o powiecie", http://powiatdabrowski.pl (dostęp: 19.11.2015).
 8. "Informator samorządu gminnego w Dąbrowie Biskupiej. Dąbrowianin".
 9. "Kosynier Bukowski", http://www.buk.gmina.pl (dostęp: 18.11.2015).
 10. "Nasz Piotrków", http://www.piotrkow.pl (dostęp 13.11.2015).
 11. "Nasza Gmina. Kraśnik", http://www.gminakrasnik.pl (dostęp: 18.11.2015).
 12. "Ratusz" - bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni, http://www.gdynia.pl (dostęp: 5.05.2015).
 13. miliardy internautów w 2015 r., Polska w Top 25 z 21.11.2014 r., http://www.wirtualnemedia.pl (dostęp: 20.11.2015).
 14. Bez reklamy. W gminnej prasie nie mogą ukazywać się płatne ogłoszenia, Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w depeszy z 7 stycznia 2014 r., http://samo rzad.pap.pl (dostęp: 15.11.2015).
 15. Biuletyn Informacji Publicznej GZM, http://www.gzm.bip-e.pl (dostęp: 3.11.2015).
 16. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach, http://parkowaniegliwice.pl (dostęp: 18.08.2015).
 17. Cichoń S.: Płatne parkowanie ma przed sobą przyszłość. "Dziennik Zachodni", 17.07.2015.
 18. Gierula M.: Znaczenie mediów lokalnych w życiu społeczności lokalnych. W: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska. Red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W. Kolasa. Kraków 2007.
 19. http://wolomin.org (dostęp: 13.11.2015).
 20. http://www.bialowieza.gmina.pl (dostęp: 13.11.2015).
 21. http://www.czosnow.pl (dostęp: 19.11.2015).
 22. http://www.rzeszow.pl (dostęp: 18.11.2015).
 23. http://www.umsieradz.pl (dostęp: 17.11.2015).
 24. https://itunes.apple.com (dostęp: 7.11.2015).
 25. https://twitter.com/MiastoGdynia (dostęp: 6.11.2015).
 26. https://www.pin terest.com/gdynia (dostęp: 6.11.2015).
 27. Michalczyk S.: Prasa samorządowa. Szkice medioznawcze. Katowice 1996.
 28. Michalczyk S.: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008.
 29. Parkomat - instrukcja obsługi, http://parkowaniegliwice.pl (dostęp: 18.08.2015).
 30. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NA.III02216/2015 do sekretarza Gminy Ozimek z 10 marca 2015 r. Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej opolskiej RIO, http://www.bip.rio.opole.pl (dostęp: 15.11.2015).
 31. Stanowisko Kolegium z 7 maja 2014 r. na oficjalnej stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, http://www.wroclaw.rio.gov.pl (dostęp: 2.11.2015).
 32. Szewc A.: Wydawanie gminnych gazet, "Wspólnota", http://www.wspolnota.org.pl (dostęp: 15.11.2015).
 33. Szostok P.: Konwergencja mediów na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali internetowych w województwie śląskim. W: Konwergencja mediów i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 2. Red. M. Gierula, P. Szostok. Katowice 2012.
 34. Szostok P.: Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów? Katowice 2013.
 35. Uchwała RIO w Rzeszowie z 27 stycznia 1998 roku, sygn. akt IV/323/98, "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" z 1999 r., nr 2 (72).
 36. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 37. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
 38. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu