BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wroński Lucjan (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Tytuł
Pamięć o początkach ustanowienia ładu politycznego a jego prawomocność
Memory of the Beginnings of Constituting of Political Order and Its Legitimacy
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 11-24, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Władza, Prawomocność, Ustrój państwa, Zarządzanie państwem
Power, Legitimacy, Political system of the state, State management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę porównania trzech typów legitymizacji porządku politycznego jako rezultatu ich różnych historycznych początków, a mianowicie: monarchicznego, republikańskiego i demokratycznego. Główną tezą autora jest twierdzenie, że wszystkie typy legitymizacji mogą być przedmiotem krytyki. We wczesnych stadiach rozwoju ludzkich społeczności głowy rodzin i rodów wybrały bądź podporządkowały się władzy politycznej. Teoretycy umowy społecznej, tacy jak Locke czy Pufendorf, przyjmowali, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, stąd wszelka prawowita władza oparta jest zgodzie lub umowie. Zwolennicy patriarchalnej teorii władzy politycznej odrzucali zarówno tę przesłankę, jak i jej konkluzję. Nie ma świadectw historycznych, które mówiłyby o takiej umowie między ludem a rządzącymi. Ale nawet jako model demokratycznej legitymizacji władzy umowa społeczna jest nieokreślona. Jednocześnie monarchiści i republikanie powinni pamiętać, że wiele sławnych rządów miało okrutne początki. Część z nich później uzyskało legitymizację dzięki sprawiedliwemu i stabilnemu panowaniu. Jaka jest zatem różnica pomiędzy obywatelami państw dobrobytu a poddanymi dobrze rządzonych monarchii konstytucyjnych i republik? Obecnie trudno jest wskazać powody do dumy z bycia wyborcą w masowej demokracji, ponieważ zwycięstwo w wyborach oznacza jedynie, że aktualna większość wybrała jedną grupę polityków, a nie inną. W jaki sposób będą oni zdolni chronić dobre i trwałe prawo, co jest uniwersalnym celem wszystkich cywilizowanych społeczeństw? Rzeczywisty zakres praw i wolności się zmniejsza wskutek nadmiernej regulacji prawnej. Może prawo do bycia dobrze rządzonym jest ważniejsze od powszechnego prawa wyborczego? (abstrakt oryginalny)

The present paper tries to compare three types of legitimacy of political order as a result of their different historical origins, namely: monarchical, republican and democratic. The author's main thesis is that All types of legitimacy are not void of difficulties. In the early stages of development of human societies heads of families elected or submitted to political authority. Social contract theorists like Locke and Pufendorf presumed that all men are born free, thus every legitimate power has its basis in consent or contract. Patriarchal theory of political authority rejected both that premise and conclusion. There were no historical evidences of such a contract between the people and their rulers. Even as a model of legitimization of democratic government it doesn't work because of its vagueness. On the other hand monarchists and republicans should remember that many famous regimes have had cruel and violent beginnings. Some of them afterwards acquired legitimacy by just and stable reigning. What is then the difference between citizens of a welfare state and subjects of well governed constitutional monarchies and republics? Nowadays it's hardly to see any reasons to feel pride to be a voter in mass democracy because victory in election means only that actual majority elected one group of politicians instead of another one. How can they manage to protect good and durable law-which is an universal aim of all civilized societies? The real scope of rights and liberties are diminished in consequence of government over-legislation. Perhaps the right to be well governed is more important than universal suffrage? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartyzel J.: Prawica - nacjonalizm - monarchizm. Studia politologiczno historyczne. Radzymin-Warszawa 2016.
 2. Baszkiewicz J.: Władza. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.
 3. Bocheński J.: Co to jest autorytet. W: J. Bocheński: Logika i filozofia. Oprac. J. Parys. [Przeł. T. Baszniak]. Warszawa 1993.
 4. Dworkin R.: Imperium prawa. Przeł. J. Winczorek. Warszawa 2006.
 5. Filmer R.: Patriarcha and Other Writings. Red. J.P. Sommerville. Cambridge 1991.
 6. Hume D.: O pierwszych zasadach rządu. Przeł. M. Filipczuk. "Principia" 2002, T. 32-33.
 7. Jasay de A.: The State. Indianapolis 1998.
 8. Kant I.: O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Przeł. M. Żelazny. W: I. Kant: Dzieła zebrane. T. 6: Pisma po roku 1781. [Przeł. A. Bobko, M. Żelazny, W. Galewicz]. Toruń 2012.
 9. Kąkolewski I.: Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia. Warszawa 2007.
 10. Kuehnelt Leddinh von E.: Wolność czy równość. Przeł. M. Sielicki. Warszawa 2016.
 11. La Boeth ie de E.: Rozprawa o dobrowolnej niewoli. Przeł. K. Matuszewski. Katowice 2008.
 12. Machiavelli N.: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem Tytusa Liwiusza. Przeł. K. Żaboklicki. W: N. Machiavelli: Wybór pism. Warszawa 1972.
 13. Maistre de J.: O pochodzeniu i formach władzy. Przeł. J. Trybusiewicz. W: J. Trybusiewicz: De Maistre. Warszawa 1968.
 14. Manent P.: Intelektualna historia liberalizmu. Przeł. M. Miszalski. Kraków 1994.
 15. Pufendorf von S.: Gesammelte Werke. De jure naturae et gentium. Berlin 1998.
 16. Pufendorf von S.: Of the Law of Nature and Nations. Transl. B. Kennett . Clark, NJ, 2005.
 17. Pufendorf von S.: On the Duty Man and Citizen. Transl. M. Silverth orne. Cambridge 2000.
 18. Rousseau J.J.: Umowa społeczna. Przeł. A. Peretiatkowicz. W: J.J. Rousseau: Umowa społeczna. Przeł. B. Baczko i in. [Warszawa] 1966.
 19. Schmitt C.: Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin 1997.
 20. Schmitt C.: Legalność i prawomocność. Przeł. B. Baran. Warszawa 2015.
 21. Scruton R.: Newspeak and Eurospeak. In: Idem: A Political Philosophy. London-New York 2006.
 22. Spellman W. M.: Monarchies 1000-2000. London 2001.
 23. Spinoza B.: Traktat teologiczno polityczny. W: Idem: Traktaty. Przeł. I. Halpern-Myślicki. Kęty 2000.
 24. Suarez F.: Selections from Three Works. A Treatise on Laws and God the Lawgiver. A Defence of the Catholic and Apostolic Faith. A Work on the Three Theological Virtues: Faith, Hope, and Charity. Transl. G.L. Williams, A. Brown, J. Waldron with dertain revisions by H. Davies. Ed. T. Pink. Indianapolis 2015.
 25. The Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America. Washington, D.C., 2000.
 26. Thomas R.: Writing, Law, and Written Law. In: Cambridge Companion to Ancient Greek Law. Eds. M. Gagarin, D. Cohen. Cambridge 2005.
 27. Tomasz z Akwinu: O królowaniu. Przeł. M. Matyszkowicz. Kraków 2006.
 28. Weil S.: Dzieła. Przeł. M. Frankiewicz. Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu