BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toszek Bartłomiej H. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Anglicanorum Coetibus jako instrument restytucji wpływów Kościoła katolickiego w Anglii i Walii
Anglicanorum Coetibus as an Instrument of the Catholic Church Influences Restitution in England and Wales
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 75-100, bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Religie chrześcijańskie, Kościół w społeczeństwie, Kościół katolicki
Christian religions, Church in society, Roman Catholic Church
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Ogłoszona w listopadzie 2009 roku konstytucja apostolska Anglicanorum Coetibus została wydana w odpowiedzi na wielokrotne i usilne prośby "licznych grup anglikanów" pragnących przystąpić do pełnej komunii z Kościołem katolickim. Łączy ona wizje ruchu ekumenicznego zawarte w encyklice Mortalium Animos i konstytucji Lumen gentium, z założeniem o możliwości zachowania przez grupy konwertytów fragmentów tradycji anglikańskiej, pod warunkiem podporządkowania swojej formacji duchowej ogólnym normom obowiązującym w Kościele katolickim. W ten sposób zamiast ewangelizacji "siłowej", polegającej na dopasowaniu wszystkich elementów chrześcijańskiej układanki do katolickiego wzorca, prowadzona jest ewangelizacja "dobrowolna", tj. oparta na inicjatywach oddolnych, poszanowaniu tradycji innych wspólnot chrześcijańskich oraz dyskretnym sygnalizowaniu prymatu Stolicy Apostolskiej. (abstrakt oryginalny)

The Apostolic Constitution of Pope Benedict XVI Anglicanorum Coetibus was promulgated in November 2009 as answer for repeated and insistent petitions of "groups of Anglicans" who desired to stay into the full communion with the Catholic Church. It united two visions of ecumenism movement which contented in the encyclic Mortalium Animos and the constitution Lumen gentium by forecasting for groups of converts possibility of preserving elements of their Anglican tradition under condition of subordinate their spiritual construction to norms obligatory in the Catholic Church. Instead of "power" evangelization based on adjusting all elements of the Christian puzzle to the Catholic pattern, there is realizing "free" evange lization based on down initiatives, respect for other Christians communities' tradition and discreet signalizing of the Holy See primacy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A First Reaction to Today's Publication of Anglicanorum Coetibus. Forward in Faith, http://www.forwardinfaith.com/artman/publish/article_497.html (dostęp: 10.04.2016).
 2. A Letter from 15 Catholic Minded Bishops of the CoE. The Anglo-Catholic. Catholic Faith and Anglican Patrimony, http://www.theanglocatholic.com/2010/07/a--letter from 15 catholic mindedbishops of the church of england (dostęp: 10.04.2016).
 3. About Us. The Traditional Anglican Communion, http://www.traditionalanglicancommunion.org/index.shtml#about (dostęp: 10.04.2016).
 4. Anglia: komentarz biskupów obu wyznań po publikacji Anglicanorum Coetibus. Radio Watykańskie, http://www.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=333127 (dostęp: 10.04.2016).
 5. Anglican Communion Off ice: The Lambeth Conference. Resolutions Archive from 1930. London 2005.
 6. Anglikański biskup zostaje katolikiem. Magazyn Internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej, http://ekai.pl/wydarzenia/x34180/anglikanski biskup zostaje katolikiem (dostęp: 10.04.2016).
 7. Apb Williams nie ma żalu do papieża o to, że anglikanie przechodzą na katolicyzm. Fronda, http://www.fronda.pl/news/czytaj/anglikanski_prymas_nie_zarzuca_kosciolowi_lapanki (dostęp: 10.04.2016).
 8. Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus published. Catholic Communication Network, http://www.catholic-ew.org.uk/ccb/catholic_church/media_centre/press_releases/press_releases_2009/apostolic_constitution_anglicanorum_coetibus_published (dostęp:10.04.2016).
 9. Apostolicae Curae. AAS XXIX (1896/1897).
 10. Archbishop of Canterbury Delighted at Pope Benedict XVI visit to Britain. "The Times", 23.09.2009.
 11. Arco A.: Britain Could Have an Ordinariate by New Year. "The Catholic Herald", 24.09.2010.
 12. Arco A.: Pope Benedict Establishes World's First Ordinariate. "The Catholic Herald", 15.01.2011.
 13. Benedykt XVI podbił Wielką Brytanię. Niedziela. Tygodnik katolicki, http://www.niedziela.pl/wiad.php?p=20 1009&idw=93 (dostęp: 10.04.2016).
 14. Bielecki T.: W Wielkiej Brytanii na papieża czekają niespodzianki. "Gazeta Wyborcza", 7.08.2010.
 15. Caldwell S., 'Anglicanorum Coetibus' First Step Comes in January. "The National Catholic Register", 19.11.2010.
 16. Cath olic Church in England and Wales: Press Release. 10/11/09. London 2009.
 17. Church of England Bishop Says 'Anglican Experiment Is Over'. Catholic News Agency, http://www.catholicne wsagency.com/news/church_of_england_bishop_says_anglican_experiment_is_over (dostęp: 10.04.2016).
 18. Codex Iuris Canonici auctroritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. AAS LXXV (1983), can. 1026-1032.
 19. Complementary Norms for the Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus. Congregation for the Doctrine of the Faith, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20091104_norme_anglicanorum_coetibus_en.html, 10.04.2016, Article 12 § 4 (dostęp: 10.04.2016).
 20. Constitutio Apostolica Anglicanorum Coetibus, qua Personales Ordinariatus pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica Ecclesia ineunt, AAS CI (2009), preambuła.
 21. Daily News. "The Tablet", 7.07.2011.
 22. Decretum de Oecumenismo Unitatis Redeintegratio. AAS LVII (1965).
 23. Dialog katolicko-anglikański w nowej fazie, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka& id=3662 (dostęp: 10.04.2016).
 24. Frymann A.: The Journey Begins. Ordinariates and the Church of England. "The Tablet", 23.10.2010.
 25. Gay N.H. Bishop and Partner Joined in Civil Union. "The New York Times", 8.06.2008.
 26. Gledh ill R.: Tysiące anglikanów może wkrótce przejść na katolicyzm. "Polska Times", 10.11.2010.
 27. Glitz C.: Pope Donates Quarter Million Dollars to Ordinariate in England and Wales. Catholic News Service, http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1201774.htm (dostęp: 10.04.2016).
 28. Grabowski J.: Anglikanie na drodze do pełnej jedności z Kościołem katolickim. "Niedziela" 2009, Nr 48.
 29. Hundreds Formally Join Anglican Ordinariate. Independent Catholic News, http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=17817 (dostęp: 10.04.2016).
 30. Implementation of the Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus. Press release 19/11/2010. Catholic Church in England and Wales, http://www.catholicchurch.org.uk/Catholic Church-media_centre/press_releases/press_releases_2010/Implementation of the Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus (dostęp: 10.04.2016).
 31. International Parish Directory. Forward in Faith, http://www.forwardinfaith.com/resources/parishes.html (dostęp: 10.04.2016).
 32. Kantyka P.: Anglikanie i katolicy na drodze dialogu. "Nasz Dziennik", 16.09.2010.
 33. Ks. Gianfranco Ghirlanda SJ o nowej jakości w relacjach kościelnych dzięki konstytucji Anglicanorum Coetibus. Radio Watykańskie, http://storico.radiovaticana.org/pol/storico/2009 11/333149_ks_gianfranco_ghirlanda_sj_o_nowej_jakosci_w_relacjach_koscielnych_dzieki_konstytucji_anglicanorum_coetibus.html (dostęp: 10.04.2016).
 34. Latest News from the Ordinariate. Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham, http://www.ordinariate.org.uk/page.as px?pid=534 (dostęp: 10.04.2016).
 35. London: konwertyci na katolicyzm wyrzuceni ze swoich świątyń. Radio Watykańskie za: PiotrSkarga.pl, htpp://www.piotrskarga.pl/ps,6454,2,0,2,Informacje.html (dostęp: 10.04.2016).
 36. Lorenz W.: Anglikanie jak katolicy. "Rzeczpospolita", 21.10.2009.
 37. Lumen Gentium. Constitutio dogmatic de Ecclesia. AAS LVII (1965), can. 8.
 38. Maliński M., Mari A., Rzepecki R.: Pielgrzymka do świata. Warszawa 1988.
 39. Miarczyński M.: Anglikanie i katolicy - bliżej czy dalej? Kosciol.pl (Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia. Ekumeniczny Serwis Informacyjny), http://www.kosciol.pl/article.php?story=20041021232639647 (dostęp: 10.04.2016).
 40. Mortalium Animos. AAS XX, 1928 No 4.
 41. Napiórkowski S.C.: Wspólna deklaracja na temat nauki o Eucharystii. "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 1979, Nr 4.
 42. News Archive 2011. Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham, http://www.ordinariate.org.uk/page.as px?pid=538 (dostęp: 10.04.2016).
 43. O'Beirne M.: Religion in England and Wales: Findings from the 2001 Home Office Citizenship Survey. "Home Office Research Studies" 2004, No. 274.
 44. Ordynariat personalny dla anglikanów nowym kościołem Partykularnym. Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=36:ordynariat personalnydla anglikanow nowym kosciolem partykularnym&catid=11:nr 24&Itemid=21 (dostęp: 10.04.2016).
 45. Popielewicz M.: Brytyjscy anglikanie katolikami. "Nasz Dziennik", 4.01.2011.
 46. Powrót anglikańskich księży. "Nasz Dziennik", 16.11.2010.
 47. Provisional Attendance Figures for 2010 Released - Marriages up Four Per Cent, National 'Mapping' Identifies at Least 1,000 Fresh Expressions of Church. The Church of England [http://www.churchofengland.org/media centre/news/2012/01/provisional attendance figures for 2010 released - marriages upfour -per cent, national 'mapping' identifies at least 1,000 fresh expressions-ofchurch.aspx (dostęp: 10.04.2016).
 48. Przemówienie Benedykta XVI na spotkaniu z biskupami Anglii, Szkocji i Walii w Saint Mary's College, Oscott (19 IX 2010) Magazyn Internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x983/przemowienie benedykta xvi na spotkaniu z biskupamianglii szkocji i walii w saint mary s college oscott ix (dostęp: 10.04.2016).
 49. Pszczółkowska D.: Anglikanie i katolicy porozumieli się w sprawie Matki Boskiej. "Gazeta Wyborcza", 19.05.2005.
 50. Queen Elizabeth unhappy with Anglicanorum Coetibus. Catholic Culture, http://www.catholicculture.org/news /headlines/index.cfm?storyid=5314 (dostęp: 10.04.2016).
 51. Rybarczyk M.: Na odsiecz zagubionym anglikanom przybywa Watykan. "Newsweek" 2010, nr 37.
 52. Serwis Radia Watykańskiego. 08/11/2010. Radio Vaticana Radiogiornale, http://www.radiovaticana.org/pol_ RG/2010/novembre/10_11_08.html (dostęp: 10.04.2016).
 53. Serwis Radia Watykańskiego. 20/10/2009 Radio Vaticana Radiogiornale, http://www.radiovaticana.org/pol_ RG/2009/ottobre/09_10_20.html#gr1 (dostęp: 10.04.2016).
 54. Skowronek A.: Tajemnica - ofiara - obecność. Eucharystia w dialogu anglikańsko katolickim. W: Eucharystia i posłannictwo. Wieczerza Pańska w dialogu chrześcijan. Red. L. Górka, W. Hryniewicz. Warszawa 1987.
 55. Spotkanie na szczycie w Watykanie. Zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej u Papieża. Fronda, http://www.fronda.pl/news/czytaj/spotkanie_na_szczycie_w_watykanie_zwierzchnik_wspolnoty_anglikanskiej_u_papieza (dostęp: 10.04.2016).
 56. Thompson D.: Archbishop Rowan Williams Admits Future of Anglicanism is 'Chaotic'. "The Daily Telegraph", 12.11.2009.
 57. Thompson D.: Look at This Revolting Building, and Guess what the Catholic Bishops are Thinking of Doing with It. "The Daily Telegraph", 22.03.2011.
 58. Umocni brytyjskie chrześcijaństwo. Wiara.pl, http://www.papiez.wiara.pl/doc/615388.Umocni brytyjskie chrzescijanstwo (dostęp: 10.04.2016).
 59. W. Brytania: prawie tysiąc anglikanów wstąpiło do Kościoła katolickiego. PiotrSkarga.pl, http://www.piotrskarga.pl/ps,7088,2,0,1,I,informacje.html (dostęp: 10.04.2016).
 60. Watykan przeciąga anglikanów na katolicyzm. Forum Żydzi Chrześcijanie-Muzułmanie, http://znak.org.pl/?lang1=pl&page1=news&subpage1=news00&infopassid1=11671&scrt1=sn (dostęp: 10.04.2016).
 61. Wielka Brytania: blisko 5 tys. anglikanów przejdzie w Wielkanoc do Kościoła katolickiego. Instytut im. Ks. Piotra Skargi, http://www.piotrskarga.pl/ps,6838,2,0,1,I,informacje.html (dostęp:10.04.2016).
 62. Wierusz-Kowalski J.: Protestantyzm. W: Zarys dziejów religii. Red. J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis. Warszawa 1976.
 63. Wynne-Jones J.: Anglicans Heading to Rome Told They Can't Stay in Their Churches. "The Daily Telegraph", 29.01.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu