BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Patryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przegląd działalności wybranych komitetów rewitalizacji w województwie wielkopolskim
Review of the Activity of Selected Revitalisation Committees in Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 65-76, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Partycypacja społeczna, Inwestycje gminne
Revitalization, Social participation, District investments
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd działalności czterech wybranych komitetów rewitalizacji w województwie wielkopolskim. Cztery wybrane studia przypadków reprezentują zróżnicowane pod kątem formy oraz wielkości jednostki samorządowe. Omówiono również wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego nad komitetami rewitalizacji działającymi w Polsce w 2017 r.(abstrakt oryginalny)

The article presents a review of the activities of four selected revitalisation committees in Wielkopolskie voivodeship. The four case studies selected represent local government units varying in form and size. The results of the Central Statistical Office's research on revitalization committees operating in Poland in 2017 were also discussed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnstein S.R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216-224.
 2. Balcerak M., Główczyński M., Wronkowski A. 2018. Dobre praktyki przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji - efekt współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Miastem Kaliszem. Biuletyn KPZK PAN, 270: 41-53.
 3. Ciesiółka P. 2010. Zjawisko gentryfikacji na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. [W:] E. Grzelak-Kostulska, B. Hołowiecka (red.), Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń, s. 99-112.
 4. Ciesiółka P. 2013. Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Ciesiółka P. 2014a. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rewitalizacji w Poznaniu na tle największych miast w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 101-121 (https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.07).
 6. Ciesiółka P. 2014b. Rewitalizacja jako element polityki rozwoju aglomeracji poznańskiej. Problemy Rozwoju Miast, 2: 17-30.
 7. Ciesiółka P. 2017a. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - doświadczenia miast województwa wielkopolskiego. [W:] W. Ratajczak, M. Szewczyk, J. Weltrowska (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 211-224.
 8. Ciesiółka P. (red.) 2017b. Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Ciesiółka P. 2018. Doświadczenia miast subregionalnych w programowaniu rewitalizacji. Biuletyn KPZK PAN, 270: 7-23.
 10. Ciesiółka P. 2019. Systemy monitorowania rewitalizacji w gminach województwa wielkopolskiego Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 48: 23-39.
 11. Ciesiółka P., Kołsut B., Kudłak R. 2016. Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 57-71.
 12. Ciesiółka P., Kudłak R. (red.) 2015. Diagnoza rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 13. Ciesiółka P., Maćkiewicz B. 2020. From regeneration to gentrification: Insights from a Polish city. People, Place and Policy, 14: 199-215 (https://doi.org/10.3351/ppp.2020.2955385256).
 14. Ciesiółka P., Rogatka K. 2015. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań. Problemy Rozwoju Miast, 4/2015: 27-36.
 15. Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin 2018. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 16. Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A. 2016. Partycypacja społeczna w rewitalizacji - rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania. Problemy Rozwoju Miast, IV: 41-51.
 17. Florczyk R. 2019. Organizacja formalnych sposobów uspołecznienia przy wdrażaniu programów rewitalizacji - przypadki wybranych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Prace i Studia Geograficzne, 3: 93-109.
 18. Graczyk R. 2014. Wybrane aspekty społeczne i komercyjne rewitalizacji małych miast Wielkopolski. [W:] R.A. Macyra (red.), Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 71-88.
 19. https://bdl.stat.gov.pl/ (dostęp: 23.09.2020).
 20. https://umostrow.pl/ostrowski-komitet-rewitalizacji.html (dostęp: 23.09.2020).
 21. Hołuj D., Legutko-Kobus P. 2018. Partycypacja jako element rewitalizacji. (Przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego). Studia Ekonomiczne, 365: 93-119.
 22. Jachowska J. 2014. Łazarz - o społecznych skutkach gentryfikacji. [W:] R.A. Macyra (red.), Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 71-88.
 23. Kołsut B., Ciesiółka P., Kudłak R. 2017. Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015 oraz ich efekty. Studia Regionalne i Lokalne, 2: 50-68.
 24. Krystek-Kucewicz B., Spadło K. 2019. Komitety rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania komitetów rewitalizacji w miastach biorących udział w konkursie dotacji "Modelowa Rewitalizacja Miast" oraz realizujących projekty pilotażowe w rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa.
 25. Legutko-Kobus P., Nowak M.J. 2020. Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji. Studia z Polityki Publicznej, 3: 117-135.
 26. Nowak M. 2014. Śródka po siedmiu latach rewitalizacji. Metateoretyczny wtręt i interpretacja socjologii procesu ożywiania miasta. [W:] R.A. Macyra (red.), Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 49-70.
 27. Nowak M. 2018. Niezrealizowana rewitalizacja jako niedoskonała gentryfikacja. Analiza procesu ożywiania poznańskiej Śródki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(3): 229-249 (https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.16).
 28. Noworól K. 2005. Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w lokalnych programach rewitalizacji. Zarządzanie Publiczne, 1: 81-92.
 29. Ochojski A. 2014. Współrządzenie i współzarządzanie w rozwoju lokalnym. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Miasta - metropolie - regiony. Nowe orientacje rozwojowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 219-236.
 30. Palicki S. 2018. Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75: 209-228 (https://doi.org/10.14746/rpeis. 2013.75.3.15).
 31. Parysek J.J. 2016a. O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie. Problemy Rozwoju Miast, IV: 5-17.
 32. Parysek J.J. 2016b. Rewitalizacja jako problem i zadanie własne polskich samorządów lokalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 33: 17-35.
 33. Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo (http://bip.kleszczewo.pl/?p=document&action=show&id=13811&bar_id=6800; dostęp: 21.04.2020).
 34. Przywojska J. 2018. Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin. Opinie i Analizy, 34: 1-18.
 35. Świerczewska-Pietras K. 2008. Lokalne programy rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa i Poznania. Państwo i Społeczeństwo, 3: 93-100.
 36. Tylman A. 2016. Partycypacja społeczna w finansowaniu procesów miejskich na przykładzie rewitalizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8.3: 281-292.
 37. Uchwała nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023.
 38. Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017 r.
 39. Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sompolno wraz z załącznikiem "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sompolno".
 40. Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 41. Uchwała nr XXVI/312/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 r.
 42. Uchwała nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 43. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506).
 44. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802).
 45. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).
 46. Wójcicki M. 2010. Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania i dzielnicy Śródka - przykład uspołecznionego modelu odnowy miasta. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 12: 97-117.
 47. Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
 48. Zarządzenie nr 1637/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r.
 49. Zarządzenie nr 43/ 2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu