BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Bogumiła (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego wobec poziomu realizacji celów strategii "Europa 2020"
Increase of the Region's Competitiveness through the Implementation of the Objectives of the Europe 2020 Strategy on the Example of Wielkopolska
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Regionalizm, Konkurencyjność regionów, Konkurencyjność
Regionalism, Regions competitiveness, Competitiveness
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Strategia "Europa 2020" wyznaczyła nowe cele w zakresie podnoszenia konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju regionów i krajów UE. Kończąca się dekada uzasadnia dokonywanie ocen, które należy bezwzględnie powiązać z analizą wskaźników wyznaczonych przez KE w ramach trzech priorytetów strategii, tj. inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że obszarem, w którym Polska zdecydowanie plasuje się na ponadprzeciętnej pozycji w stosunku do innych krajów UE, jest edukacja, natomiast w przypadku województwa wielkopolskiego jest to udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i udział osób zatrudnionych w wieku 20-64 lat. W dalszym ciągu jednak konkurencyjność polskich regionów, w tym Wielkopolski, klasyfikowana w ramach Indeksu Regionalnej Konkurencyjności oceniana jest bardzo nisko.(abstrakt oryginalny)

The Europe 2020 strategy has set new goals in terms of increasing the competitiveness and accelerating the development of regions and EU countries. The decade which is just about to end justifies making assessments that must be strictly connected with the analysis of indicators set by the European Commission under the three priorities of the strategy, i.e. intelligent, sustainable and inclusive development. The research presented in the article shows that the area in which Poland definitely ranks above the average position in relation to other EU countries is education, while in the case of Wielkopolska it is the share of energy from renewable sources in gross final energy consumption and the share of people employed at the age 20-64. Still, the competitiveness of Polish regions, including(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania europejskiego funduszu społecznego, 2018. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Poznań, s. 204.
 2. Annoni P., Dijkstra L. 2013. EU Regional Competitiveness Index RCI 2013 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf; dostęp: 20. 08.2020).
 3. Annoni P., Dijkstra L. 2019. The EU Regional Competitiveness Indeks 2019 (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2019/the-european-regional-competitiveness-index-2019; dostęp: 28.08.2020).
 4. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N. 2016. The EU Regional Competitiveness Index 2016. Working Papers (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf; dostęp: 20.08.2020).
 5. Annoni P., Kozovska K. 2010. EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2010. Scientific and Technical Research Reports, Joint Research Centre (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC58169; dostęp: 20.08.2020).
 6. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 29.
 7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010. Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010)2020, wersja ostateczna, 3.3.2010, s. 35.
 8. Gołębiewski J., Podlińska O. 2015. Konkurencyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku (http://www.wne.sggw.pl/wp-content/ uploads/problemy_rozwoju_regionalne.pdf.; dostęp: 20.08.2020).
 9. Gorynia M. 2009. Teoretyczne aspekty konkurencyjności. [W:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności. PWN, Warszawa, s. 48-99.
 10. Gorzelak G. 2020. Różnice będą rosły. Sorry taki mamy model, wywiad. Polityka (http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1597645,1,roznice-beda-rosly.read; dostęp: 8.05.2020).
 11. Komunikat KE, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020, wersja ostateczna s. 5-6. Załącznik 1 - Europa 2020: Zarys, Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020, wersja ostateczna s. 35.
 12. Krajowy Program Reform 2020/2021 z 28 kwietnia 2020 r. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-national-reform-programme-poland_pl_0.pdf; dostęp: 15.08.2020).
 13. Łaźniewska E., Chmielewski R. 2012. Konkurencyjność regionalna - uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne. [W:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady. PWN, Warszawa, s. 13-25.
 14. Markowski T. 2001. Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności w świetle procesów globalizacji gospodarki. Samorząd Terytorialny, 3: 30.
 15. Piotrowski S. 2012. Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość. [W:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady. PWN, Warszawa, s. 137.
 16. Porter M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Pres, New York.
 17. Porter M. 1985. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York.
 18. Porter M. 1986. Competition in Global Industries. Harvard Business School Press, Boston.
 19. Porter M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.
 20. Porter M. 1998. On Competition. Harvard Business School Press, Boston.
 21. Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU) 2017. Regionalne Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 22. Wojtowicz D. 2019. Pomoc rozwojowa. Sukces czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Poltext, Warszawa, s. 158.
 23. Zawodziński K., Bartoszczuk P. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność regionu. [W:] H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu