BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrembel Karolina (Uniwersytet Wrocławski), Kamzol Anna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zaangażowanie społeczne w procesie odnowy wsi i miasta na przykładzie gminy Międzybórz
Social Involvement in the Process of City and Village Renewal of the Example of the Municipality of Międzybórz
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 93-110, fot., rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo lokalne, Partycypacja społeczna, Wieś, Rozwój obszarów wiejskich
Local partnership, Social participation, Village, Rural development
Kraj/Region
Międzybórz
Międzybórz
Abstrakt
W gminie Międzybórz na skutek inicjatywy oddolnej zaczęło ponownie funkcjonować partnerstwo lokalne, które zrzesza m.in. burmistrza, sołtysów, lokalne fundacje i organizacje pozarządowe. Projekty społeczne stały się impulsem do próby podjęcia współpracy ze wszystkimi aktorami na obszarze jednostki. Odpowiedzią na potrzebę zrzeszania się okazało się partnerstwo lokalne, który ma służyć współdziałaniu różnych podmiotów na rzecz danego obszaru. Celem publikacji jest przedstawienie procesu powstawania partnerstwa lokalnego w gminie Międzybórz i jego wpływu na proces odnowy wsi oraz rozwój lokalny gminy. Wyniki badań zwracają uwagę na rangę aspektu społecznego w rozpoczęciu i kontynuowaniu procesu odnowy wsi oraz rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społecznego.(abstrakt oryginalny)

In the commune of Międzybórz, as a result of a grass-roots initiative, local partnership began to function again, which brings together, among others of the mayor, village leaders, local foundations and NGOs. Social projects have become an impulse to try to cooperate with all actors in the area of the individual. The response to the need for an association has become a local partnership, which aims to cooperate with various entities for a given area. The purpose of the publication is to present the process of establishing a local partnership in the Międzybórz commune and its impact on the process of village renewal and the local development of the commune. The results of the conducted research draw attention to the importance of the social aspect in starting and continuing the process of village renewal and local development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Geddes M. 1998. Local partnerships: A successful strategy for social cohesion? Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 2. Gergen Ch., Vanourek G. 2009. Dynamic Organizations for an Entrepreneurial Age. [W:] M. Goldsmith, F. Hesselbein (red.), The Organization of the Future: Visions, Strategies, and Insights on Managing in a New Era. San Francisco.
 3. Grabow S., Hilliker M., Moskal J. 2006. Comprehensive planning and citizen participation. University of Winsconsin.
 4. Grewiński M., Tyrowicz J. (red.) 2007. Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 182-184.
 5. Hwang S. 2008. Are We Treating Networks Seriously? The Growth of Network Research in Public Administration and Public Policy.
 6. Jewtuchowicz A. 2014. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jeziorska-Biel P., Psyk-Piotrowska E. 2012. Społeczne oblicze rewitalizacji obszarów wiejskich. Wdrażanie programu "Odnowa Wsi" w województwie łódzkim - założenia badań socjologicznych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24): 95-106.
 8. Jeziorska-Biel P., Wójcik M. 2017 Społeczne i przestrzenne aspekty procesu odnowy wsi (przypadek województwa łódzkiego. Biuletyn KPZK PAN, 267: 121-132.
 9. Kulig M., Miśkowiec M., Ogórek P. 2018. Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich - studium przypadku gminy Olkusz. Studia Obszarów Wiejskich, 48: 25-38.
 10. Leśniewska-Napierała K. 2019. Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 53: 77-93.
 11. Lewicka M. 2005. Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and neighborhood ties. Journal of Environmental Psychology.
 12. Lorentowicz K., Wyduba W., Kalinowski S. 2012. Specyfika funkcjonowania trzeciego sektora na wsi. Intercathedra, 3(36): 273-281.
 13. Mayer S. 1997. Citizen participation in village renewal - experiences from the preliminary phase. Munchener Geographische Hefte, 75: 103-126.
 14. Myna A. 1998. Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizm. Samorząd Terytorialny, 11.
 15. Pankowski K. 2018. Wybory samorządowe a poczucie podmiotowości obywatelskiej, komunikat z badań nr 120/2018. Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa.
 16. Parysek J. 1995. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. KPZK PAN, Warszawa.
 17. Pawlewicz K., Pawlewicz P. 2010. Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 83: 71-80.
 18. Perechuda K., Chomiak-Orsa I. 2013. Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Biblioteka Nauki, Zarządzanie i Finanse, 11, 4, 2: 305-318.
 19. Pietraszko-Furmanek I. 2012. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych. Kraków.
 20. Pietrzyk I. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
 21. Pistelok P., Martela B. (red.) 2019. Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.
 22. Sobiesiak-Penszko P. 2016. Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim. Warszawa.
 23. Sowa K. 1988. Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny. Państwo i Kultura Polityczna, Zeszyty Politologiczne, 5: 55.
 24. Strategia rozwoju miasta i gminy Międzybórz na lata 2014-2020 2014. Międzybórz.
 25. Trippner-Hrabi J., Hrabi M. 2014. Paradygmaty organizacji sieciowej. [W:] A. Tomaszuk (red.), Organizacje wobec wyzwań XXI wieku. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15/6(1).
 26. Tubielewicz A. 2013. Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej. [W:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 27. Wojtasiewicz L. 1996. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. [W:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 734.
 28. Wolski O. 2017. Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia. Wieś i Rolnictwo 2(175).
 29. Woods M. 2005. Rural Geography. Sage, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu