BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornacka-Grzonka Monika (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Lokalne portale internetowe - przyszłość komunikowania medialnego na poziomie lokalnym
Local Portals - the Future of Media Communication at the Local Level
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 275-293, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Media komunikowania, Komunikowanie w internecie, Portale internetowe, Społeczności lokalne
Media communication, Communication on the Internet, Web portals, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znajdujemy się w przejściowym etapie, gdzie lokalne media tradycyjne są równoważone przez strukturę nowych mediów (zwłaszcza zaś ich egzemplifikację w postaci lokalnych portali internetowych). Lokalne portale internetowe rozwijają się coraz prężniej, a w najbliższej przyszłości mogą zacząć przeważać na lokalnych rynkach medialnych. W niniejszym szkicu podjęto próbę opisu i analizy lokalnych portali internetowych oraz ich aktualnej sytuacji na przykładzie Śląska Cieszyńskiego - regionu, gdzie korzystanie z mediów lokalnych ma długą i mocno zakorzenioną tradycję. Stwierdzono, że lokalne portale są równomiernie i dobrze rozwinięte. Mamy do czynienia z współistnieniem dużej liczby portali z różnych grup typologicznych. Relacje między prasą lokalną, będące podstawowym medium lokalnym a lokalnymi portalami internetowymi cechuje stale rosnąca konkurencja. Lokalne portale internetowe nie wykorzystują w pełni potencjału i możliwości jakie stwarza Internet jako medium, jednak mimo swych licznych niedociągnięć i uchybień, są na dobrej drodze, by w obszarze komunikowania lokalnego wyprzedzić media tradycyjne. (abstrakt oryginalny)

Nowadays we are in a transition stage, where local traditional media are balanced by the structure of the new media (especially their exemplification in the form of local web portals). However, local portals are developed more and more dynamically and in the near future may start prevail in local media markets. In this article author attempt to describe and analyze local portals and their current situation as an example of Cieszyn Silesia - a region where the use of local media has a long and firmly-rooted tradition. It was found that the local portals are steady and well developed also they are representing different typological groups. Relations between local press, which is the primary local media, and local portals are characterized by continuously increasing competition. Local portals do not fully utilize the potential and opportunities offered by the internet as a medium, but despite its numerous shortcomings they are on the way to overtake traditional media in the area of local communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzoza K.: "System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej" [Niepublikowana praca doktorska napisana w Zakładzie Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego] Katowice 2010.
 2. Ewart J.: Capturing the Heart of the Region - How Regional Media Define a Community. "Transformations" 2000, No 1, http://www.transformationsjournal.org/journal/issue_01/pdf/ewart.pdf, (dostęp: 13.02.2013).
 3. Filas R.: Czytelnictwo prasy u progu roku 2000. "Zeszyty Prasoznawcze" 2000, nr 1-2.
 4. Filas R.: Czytelnictwo prasy w połowie lat dziewięćdziesiątych: od czytelnictwa do oglądactwa?. "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 3-4.
 5. Filas R.: Korzystanie z mediów a czytelnictwo prasy (i odbiór innych mediów). W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Kraków 2002.
 6. Głowacki B.: Internet jako źródło informacji dla dziennikarza - mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska. "Studia Medioznawcze" 2015, nr 1.
 7. Goban-Klas T.: Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Kraków 2011.
 8. Gruchot A.: Sytuacja ekonomiczna prasy lokalnej w kontekście jej przeobrażeń i perspektyw rozwoju (1989-2006). W: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku: historia, teoria, zjawiska. Red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W. M. Kolasa. Kraków 2007.
 9. Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy 2002.
 10. Kornacka-Grzonka M.: Dziennikarze lokalni Śląska Cieszyńskiego. Wybrane aspekty problemu. W: Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. Mikołów 2016.
 11. Mcquail D.: Teoria komunikowania masowego. Przeł. M. BUCHOLC, A. SZULŻYCKA. Warszawa 2007.
 12. Olszański L.: Dziennikarstwo internetowe. Warszawa 2006.
 13. Słownik terminologii medialnej. Red. W. PISAREK. Kraków 2006.
 14. Szostok P., Rajczyk R.: Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej w Polsce. Katowice 2013.
 15. Szostok P.: Konwergencja mediów na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali samorządowych w województwie śląskim. W: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 2. Red. M. GIERULA, P. SZOSTOK. Katowice 2011.
 16. Szpunar M.: Czym są nowe media - próba konceptualizacji. "Studia Medioznawcze" 2008, nr 4.
 17. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE): Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce 2015 r., https://uke.gov.pl/files/?id_plik=19657 (dostęp: 14.03.2016).
 18. www.gazetacodzienna.pl.
 19. www.ox.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu