BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogonowski Marek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Meandry polityki społecznej - podatność na zmiany
Intricacies of Social Policy - Amenability to Change
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 28, s. 7-20, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Polityka socjalna, Świadczenia socjalne, Program Rodzina 500+
Social security, Social policy, Social benefits, Family 500+ program
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest obowiązek zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa socjalnego obywatelom, w szczególności najbardziej zagrożonym i potrzebującym, bez konieczności nadmiernego obciążania pozostałej części społeczeństwa. To stworzenie wszystkim równych szans, bez podziału na grupy "uprzywilejowanych" czy "dyskryminowanych". Kształtowanie polityki społecznej państwa odbywa się za pośrednictwem działań korygujących, polegających m.in. na wprowadzaniu zmian w przepisach prawnych. Przedstawione w artykule rozwiązania utwierdzają w przekonaniu, że zmiany przeprowadzane w sposób merytorycznie poprawny z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej pozwolą na uzyskanie założonych efektów. (abstrakt oryginalny)

The subject of considerations in this article is the state's responsibility to ensure social security of its citizens, in particular of those most vulnerable and needy, without overburdening the rest of society. It is creating equal opportunities for all, without being divided into "privileged" or "discriminated" groups. Shaping the social policy of the state is carried out through corrective measures, including among others introduction of some legal changes. The solutions presented in the article support the stance that substantiated and justified changes that take social justice into account will facilitate reaching of the desired effects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonów, K. (red.). (2014). Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Auleytner, J. (2011). Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa: WSP TWP.
 3. Balcerzak-Paradowska, B., Leś, E. (2018). Polityka rodzinna w Polsce w latach 1918- 2018. Od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych. W: Bojanowska, E., Grewiński, M., Rymsza, M., Uścińska G. (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018 (s. 218-249). Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 4. Baran, K.W. (2019). Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Bartoszewicz, J. (2013). Glosa do decyzji ETPC z 14.05.2013 r. LEX 15189/10.
 6. Bierzyński, J. (2019). 500+ to sukces? Nie, to klęska. Rzeczpospolita, 18 lipca.
 7. Bojanowska E., Krzyszkowski, J. (2018). Pomoc społeczna. Od opieki do pomocy. W: Bojanowska, E., Grewiński, M., Rymsza, M., Uścińska G. (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018 (s. 314-340). Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 8. Brzozowski, W., Krzywoń, A., Więcek, M. (2019). Prawa człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Chądzyński, M. (2019). 500 plus już nie zmniejsza biedy. Gazeta Prawna, 1 lipca.
 10. Chmielnicki, P. (red.). (2012). Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis.
 11. Daszyńska-Golińska, Z. (1933). Polityka społeczna. Warszawa: Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej.
 12. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.09.2015 r. Silva Carvalho Rico v. Portugalia. 13341/14.
 13. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14.05.2013 r. Cichopek i inni v. Polska 151389/10. LEX nr 1324219.
 14. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14.07.2017. Mockiene v. Litwa. 759116/13.
 15. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24.01.2012 r. Torri, Bucciarelli i inni v. Włochy. 11838/07.
 16. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24.06.2016 r. Markovics i inni v. Węgry. 77575/11.
 17. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.05.2013 r. Koufaki i Adedy v. Grecja. 57665/12.
 18. Firlit-Fesnak, G., Grewiński, M. (2018). Polityka społeczna w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004-2017. W: Bojanowska, E., Grewiński, M., Rymsza, M., Uścińska G. (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018 (s. 156-185). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 19. Godlewska-Bujok, B. (2014). Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz praktyczny. Warszawa: LexisNexis.
 20. Jędrasik-Jankowska, I. (2018). Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Kasprzak, I. (2019). Mama 4+ z emeryturą. Rzeczpospolita, 6 czerwca.
 22. Kolińska-Dąbrowska, M., Dobrosz-Oracz, J. (2019). Sejm dał, PiS odbierze? Gazeta Wyborcza, 25 lipca.
 23. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm.).
 24. Lach, D.E. (2018). Kilka uwag o nowych instrumentach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Prawo i Zabezpieczenia Społeczne 12, s. 2-9.
 25. Nowicki, M.A. (2014). Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2013. LEX/el.
 26. Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Opinie Biura Analiz Sejmowych (2019). Druk nr 3387, Warszawa, 23.04.2019, s. 8. Pobrano z: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3387 (data dostępu: 20.09.2019).
 27. Ślebzak, K. (2009). Ochrona emerytalnych praw nabytych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 28. Ustawa z 15.03.2019 o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i niektórych ustaw innych ustaw. (Dz.U. 2019, poz. 752).
 29. Ustawa z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz.U. 2018, poz. 1270, z późn. zm.).
 30. Ustawa z 18.02.1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Dz.U. 2004, nr 8, poz. 67, z późn. zm.).
 31. Ustawa z 23.01.2009 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Dz.U. 2009, nr 24, poz. 145.).
 32. Ustawa z 26.04.2019 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2019, poz. 924.).
 33. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. 2018, poz. 1509, z późn. zm.).
 34. Ustawa z 31.01.2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. (Dz.U. 2019, poz. 303, z późn. zm.).
 35. Ustawa z 31.07.2019 o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. (Dz.U. 2019, poz. 1622.).
 36. Ustawa z 4.04.2019 o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. (Dz.U. 2019, poz. 743.).
 37. Ustawa z 9.05.2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U 2018, poz. 932)
 38. Wóycicka, I. (2019). Łaska państwa dla matek, które wskaże urzędnik. Gazeta Wyborcza, 30 stycznia.
 39. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8.08.2019 r. IV U 313/19. LEX nr 2725361.
 40. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 539).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu