BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czornik Katarzyna (University of Silesia, Poland)
Tytuł
Determinants of U.S. Foreign Policy foreign policy during the Cold War. The Intra-American Perspective
Determinanty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny. Perspektywa wewnątrzamerykańska
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 31, s. 123-144, rys., bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Historia, Historia polityczna
Foreign policy, History, Political history
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Przystąpienie USA do drugiej wojny światowej i niepodważalne w niej zwycięstwo zainicjowało nowy etap w historii Stanów Zjednoczonych. Państwo to, które nie doznało zniszczeń na własnym terytorium, zajęło obok ZSRR pozycję supermocarstwa. W ładzie bipolarnym USA stały się wiodącą siłą świata demokratycznego i kapitalistycznego. USA zrezygnowały z polityki izolacjonizmu na rzecz globalnego zaangażowania. W okresie zimnej wojny, rywalizując o wpływy z ZSRR w każdym regionie świata, Stany Zjednoczone w sposób efektywny szerzyły promowaną przez siebie ideologię, model ustrojowy oraz system wartości. Taką możliwość stworzył Stanom Zjednoczonym szereg determinant o charakterze wewnętrznym, zarówno obiektywnym, jak i subiektywnym, które wpływały na kształt polityki zagranicznej poszczególnych amerykańskich administracji w czasach zimnej wojny. Celem niniejszego artykułu jest zatem dokonanie syntetycznej analizy głównych, wewnętrznych uwarunkowań polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie funkcjonowania układu bipolarnego. (abstrakt oryginalny)

The U.S. accession to the Second World War and indisputable victory initiated a new stage in the history of the United States. The country took a superpower position next to the USSR. The USA became the leading force of the democratic and capitalist world. During the Cold War, competing with the Soviet Union for influ-ence in the global scale, the United States effectively spread its ideology, political system model, and value system. A number of determinants of an internal nature, both objective and subjective, influenced the shape of the foreign policy of the USA during the Cold War. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrose, S.E. (1993). Eisenhower. Żołnierz i prezydent. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Ball, S.J. (1998). The Cold War. An International History, 1947-1991. London, New York, Sydney, Auckland: Arnold/Hodder Headline Group.
 3. Bartlett. Ch. (1997). Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 19880-1990. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Bartnicki, A., Michałek K., Rusinowa I. (2001). Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności). Warszawa: Egross, Morex.
 5. Berezowski, M. (2001), Krótka Encyklopedia USA. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 6. Bowles N. (1998). Government and Politics of the United States. London: Macmillan Press Ltd.
 7. Bógdoł-Brzezińska, A. (2001). Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 8. Brzeziński, Z. (1966). Europa bez podziału. Właściwe zadanie polityki amerykańskiej w Europie. Londyn: Polonia Book Fund.
 9. Cole, W.S. (1968). An Interpretive History of American Foreign Relations. Homewood, Illinois: University of Marland, The Dorsey Press.
 10. Cooley, J.K. (1991). Payback: America's Long War in the Middle East. London: Brassey's, Macmillan.
 11. Cordesman, A.H. (1987). The Iran-Iraq War and Western Security 1984-1987. Strategic Implications and Policy Options. London: Martinus Nijhoff Publisher.
 12. Davidson, R., Oleszek, W. (1994), Kongres i kongresmani. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 13. Dobrzycki, W. (2000). Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność. Warszawa: Scholar.
 14. September. Religious Perspectives on the Causes and Consequences (2002). Ed. I. Markham, I. M. Abu-Rabi. Oxford: Oneworld. Gaddis, J.L. (1997). Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny. Warszawa: Amber.
 15. Growth of U.S. population. https://www.theusaonline.com/people/growth.htm
 16. Halliday F. (2005). The Middle East In International Relations. Power, Politics and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Herrera, R., Cicchini, J. (2013). Some notes about the U.S. military bases and personnel abroad, Journal of Innovation Economics & Management, Vol. 2, No. 12, 127-132.
 18. Higgs, R. (1994). The Cold War Economy. Opportunity Costs, Ideology, and the Politics of Crisis. Independent Institute, Jule 1, 1994. Downloaded from: https://www.independent.org/publications/article.asp?id=1297 (access: 16.09.2020).
 19. Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945 (2004). red. M. Mankowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 20. Hofman, I. (2009), The Attributes of the Fourth Estate. In the Area of Medial Theories and Politics. Polish Political Science Yearbook, Vol. XXXVIII, 47-57.
 21. Holzer, J. (2000). Komunizm w Europie. Warszawa: Bellona.
 22. Horowitz, I.L. (1977). Ideology and utopia In the United States 1956-1976. London, Oxford, New York: Oxford University Press.
 23. Hubel, H. (1995). Das Ende des Kalten Kriegs im Orient. Die USA, die Sowjetunion und die Konflikte in Afghanistan, am Golf und Nahen Osten, 1979-1991. Auswirkungen für Europa und Deutschland. München: R. Oldenbourg Verlang.
 24. Huntington, S.P. (1986). American Military Strategy. Policy Papers In International Affairs, 13. Institute of International Studies. Berkley: University of California.
 25. Huntington, S.P. (1999). The lonely superpower. Foreign Affairs, No. 35, 35-49.
 26. Iranian Perspectives oni the Iran-Iraq War (1997). ed. F. Rajaee, Gainesville: University Press of Florida.
 27. Jaskuła, Ł. (2014). Zbędny arsenał. Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 28. Jones, M.A. (2002). Historia USA. Gdańsk: Marabut.
 29. Khara, N.K. (2018). Determinants of Foreign Policy: A Global Perspective. International Journal of Research and Analytical Reviews, Vol. 5, Issue 3, 107-108.
 30. Kissinger, H. (2002). Dyplomacja. Warszawa: Philips Wilson.
 31. Kiwerska, J. (1995). Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta. Poznań: Instytut Zachodni.
 32. Kiwerska, J. (1999). Słownik prezydentów amerykańskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 33. Kokxhorn, N. (1976). Oil and Politics. The domestic roots of US expansion in the Middle East. Berlin: Peter Lang Frankfurt/M. Herbert Lang Bern.
 34. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (2002). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 35. Krauthammer, Ch. (2002). The Unipolar Moment Revisited. The National Interest, No. 3, 5-17.
 36. Kutler, S.I. (1994). In the Shadow of Watergate: Legal, Political, and Cultural Implications. Nova Law Review, Vol. 18, Issue 3, 1744-1763.
 37. Lafeber, W. (1967). America, Russia, and the Cold War 1945-1966. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons.
 38. Lenczowski, G. (1990). American Presidents and the Middle East, American Presidents and the Middle East. London: Durham.
 39. Łastawski, K. (2004). Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 40. Łoś-Nowak, T. (2000). Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 41. Malendowski W. (1994). Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji. Poznań: Wyd. INPiD.
 42. Mania, A. (2019). Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989. Kraków: Wydawnictwo Unwersytetu Jagiellońskiego.
 43. McCauley, M. (2008). The Origins of the Cold War. London and New York: Longman.
 44. McKay, D. (1994). Politics and Power in the USA. London: Penguin Books.
 45. Michałek, K. (2004). Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001. Warszawa: Mada.
 46. Michałek, K. (1993). Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945. Warszawa: Książka i Wiedza.
 47. Miller, K.D. (1943). We who are America. New York: Friendship Press.
 48. Nowik, N. (1985). Encounter with Reality: Reagan and The Middle East during the First Term. Colorado: Boulder, Westview Press.
 49. Oezel, Y. (2015). The Impact of the "Unipolar Moment" on US Foreign Policies in the Mid-East. Sep. 13 2015. Downloaded from: http://www.e-ir.info/2015/09/13/the-impact-of-the-unipolar-moment-on-us-foreign-policies-in-the-mid-east/ (access: 8.09.2020).
 50. Ohtomo, T. (2012). Understanding U.S. Overseas Military Presence after World War II. Japanese Studies, Vol. 4, 18-26.
 51. Omitoogun, W., Sköns, E. (2007). Military expenditure data: A 40-year overview. SIPRI Yearbook, 271-280.
 52. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg (2004). red. T. Łoś-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 53. Pastusiak, L. (2005). Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Iskry.
 54. Perlo-Freemen, S. (2016). 65 years of military spending: Trends in SIPRI's new data, SIPRI, 21 November, Downloaded from: https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/65-years-military-spending (access: 12.09.20202).
 55. Skurowski, P. (1997). Od Waszyngtona do Clintona. Antologia amerykańskich esejów politycznych. Warszawa: Instytut Polityczny.
 56. Stivers, W. (1986). America's Confrontation with Revolutionary Change In the Middle East, 1948-83. Hong Kong: MacMillan Press Ltd.
 57. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie (2001). red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 58. Superpower Intervention in the Persian Gulf (1992). ed. R.B. Byers, D. Leyton-Brown, Toronto: The Canadian Institute of Strategic Studies.
 59. Tarock, A. (1998). The Superpowers' Involvement in the Iran-Iraq War. New York: Nova Science Publishers, Inc., Commack.
 60. Tensley, B. (2019). How the American Dream went from meaning equality to meaning capitalism, July 24. Downloaded from: https://psmag.com/ideas/how-theamerican-dream-went-from-meaning-equality-to-meaning-capitalism-sarahchurchwell (access: 12.09.2020).
 61. The Cold War. A History In Documents and Eyewitness Accounts (2003). ed. J.M. Hanhimäki, O.A. Westad, Oxford: Oxford University Press.
 62. The Middle East and the United States. Perceptions and Policies (1980). ed. H. Shaker, I. Rabinovich, New Brunswick, London: Transaction Books.
 63. U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress (2020). Congressional Research Service Report, 30 October. Downloaded from: https://fas.org/sgp/crs/row/R44891.pdf (access: 12.09.2020).
 64. Williams, R.H. (2013). Civil Religion and the Cultural Politics of National Identity in Obama's America. Chicago: Lyola University Chicago.
 65. Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa (2004). red. R. Zięba, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 66. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych (2001). red. E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Warszawa-Kraków: PWN.
 67. Zyblikiewicz L. (2004). USA. Warszawa: Trio.
 68. Żyro T. (2002). Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych. Warszawa: ŁośGraf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.11383
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu