BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Protasiewicz Anna (University of Bialystok), Trzaska Karolina (University of Bialystok)
Tytuł
The Role of Institutions in the Technology Transfer Process with Particular Focus on Technology Parks in Poland
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2020, vol. 4, nr 2, s. 49-68, wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Instytucje, Park nauki i technologii
Technology transfer (TT), Institutions, Science and Technology Park
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article addresses the issue of technology transfer in the context of institutional conditions of this process with particular focus on intermediary institutions, such as technology parks. The study presents the role of institutions in the effective process of technology transfer. The research conducted by the Polish Agency for Enterprise Development and the Association of Organizers of Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, J. (2007). Third Generation Science Parks. Manchester: Manchester Science Parks. Retrieved from https://www.ukspa.org.uk/download/third-generation-science-parks-professor-john-allen-2007-manchester-science-parks/#.
 2. Annerstedt, J. (2006). Science Parks and High-Tech Clustering. In: P. Bianchi & S. Labory (Eds.), International Handbook of Industrial Policy (pp. 279-297). Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781847201546.00023.
 3. Appold, S.J. (2004). Research parks and the location of industrial research laboratories: an analysis of the effectiveness of a policy intervention. Research Policy, 33(2), 225-243. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00124-0.
 4. Bąkowski, A., & Mażewska, M. (Eds.) (2018). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018 [Innovation and entrepreneurship centres in Poland. 2018 report]. Poznań - Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Retrieved from http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2018.pdf.
 5. Bergquist, K., & Fink, C. (2020). The top 100 science and technology clusters. In S. Dutta, B. Lanvin & S. Wunsch-Vincent (Eds.), Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? (pp. 43-63). Ithaca - Fontainebleau - Geneva: Cornell University - INSEAD - WIPO. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020-chapter2.pdf.
 6. Ciborowski, R. (2016). Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej [International technology transfer and innovation in Central and Eastern European countries]. Białystok: PTE Oddział w Białymstoku.
 7. Dąbrowska, J. (2011). Measuring the success of science parks: performance monitoring and evaluation. Manchester: Manchester Science Park. Retrieved from https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/manupls/pdf4.pdf.
 8. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Eds.) (2020). Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation?. Ithaca - Fontainebleau - Geneva: Cornell University - INSEAD - WIPO. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
 9. European Commission (2020). A new European Research Area. Based on excellence. Competitive, talent-driven and open. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. https://doi.org/10.2777/11151.
 10. ERAB (2009). ERA 2030: Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area. Retrieved from https://www4.ffg.at/veranstaltungen/Downloads/0630E2FE.pdf.
 11. European Commission and European Research Area (2009). Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area. First Report of the European Research Area Board - 2009. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from http://publications.europa.eu/resource/cellar/89724e55-9579-4bd8-80cf-9a21ba645cbc.0001.02/DOC_1.
 12. Filipiak, B., & Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty [Business environment institutions. Development, support, instruments]. Warszawa: Difin. Freeman, Ch. (1987). Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London-New York: Pinter Publisher.
 13. Glabiszewski, W. (2016). Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii [The absorptive capacity of financial companies in Poland in the process of innovative technologies transfer]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Guliński, J., & Matusiak, K.B. (Eds.) (2010). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery [System of technology transfer and commercialization of knowledge in Poland. Motor forces and barriers]. Poznań-Łódź - Wrocław - Warszawa: PARP. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/8877.pdf.
 15. Günsel, A. (2015). Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 777-785. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.165.
 16. Hodgson, G.M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 90(1), 1-25. https://doi.org/10.1080/00213624.2006.11506879.
 17. Hoekman, B.M., Maskus, K.E., & Saggi, K. (2005). Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options. World Development, 33(10), 1587-1602. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.005.
 18. IASP (n.d.). Science park. Retrieved from https://www.iasp.ws/our-industry/definitions/science-park.
 19. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji [Innovation and technology transfer in the transformation process]. Warszawa: Difin.
 20. Jasiński, A.H., Głodek, P., & Jurczyk-Buńkowska, M. (2019). Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi [Organization and management of innovation processes]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa (opracowany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki) [National Research Program. Assumptions of the state's science, technology and innovation policy] (2011, August 16). Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań, sygn.. RM 111-156-11. Retrieved from https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/ce0e785025ebbae6cd3efd3216c7761d.pdf.
 22. Kwieciński, L. (2018). Polskie parki technologiczne - w stronę IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych [Polish technology parks: Towards the 4th generation parks. Preliminary results of an empirical study]. Zarządzanie Publiczne, 1(43), 38-53. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.03.
 23. Marszałek, A. (2018). Parki naukowo-technologiczne jako odpowiedź na pojawiające się wyzwania ekonomiczne [Science and technology parks as a response to economic challenges]. Rozwój regionalny i polityka regionalna, 42, 49-66. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/16532/16372.
 24. Marszałek, A. (2019). Miejsce parków naukowo-technologicznych w innowacyjnym środowisku regionalnym [The position of science and technology parks within the regional innovative environment]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 45, 41-57. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.45.04.
 25. Mażewska, M., & Tórz, A. (Eds.) (2019). Raport z badania parków technologicznych 2019 [Report on the research of technology parks 2019]. Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Retrieved from www.sooipp.org.pl/f/N916e7m8h0W0E1m566o8N2P7v4N0j772.
 26. Nauwelaers, C., Kleibrink, A., & Stancova, K. (2014). The Role of Science Parks in Smart Specialisation Strategies. JRC Technical Reports. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90719/jrc_90719_policy%20brief_final.pdf.
 27. North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 28. OECD (2011). Regions and Innovation Reviews of Regional Policy. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/19976585.
 29. Pelle, D., Bober, M., & Lis, M. (2008). Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy [Technology parks as an instrument of innovation support and knowledge diffusion policy]. Warszawa: IBS. Retrieved from https://ibs.org.pl/app/uploads/2016/11/IBS_Report_13_2008_pl.pdf.
 30. Pomykalski, A., & Blażlak, R. (2011). Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw [Network management and innovativeness of enterprises]. In A. Bielawska-Zakrzewska (Ed.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys (ch. 8). Warszawa: Difin.
 31. Risdon, P. (1992, December 20). Understanding the Technology Transfer Process. Vita Distribution Service, University of Pennsylvania. Retrieved from http://www.africa.upenn.edu/Comp_Articles/Technology_Transfer_12764.html.
 32. Różański, J., & Voytovych, N. (2019). Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębiorstwa [Technology transfer in enterprise innovation processes]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 33. Santarek, K. (Ed.). (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii [Technology transfer from university to business. Creation of technology transfer mechanisms]. Warszawa: PARP. https://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf.
 34. Tamowicz, P., & Szultka, S. (2005). Parki naukowo-technologiczne w Polsce. Analiza instytucjonalnych czynników sukcesu i porażki [Science and technology parks in Poland. Analysis of institutional factors of success and failure]. In: M. Dzierżanowski, S. Szultka, P. Tamowicz, & E. Wojnicka, Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce (pp. 45-59). Warszawa: PARP.
 35. Trzmielak, D. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie [Knowledge and technology commercialization - stimulants and strategies]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Retrieved from https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Trzmielak-ebook.pdf.
 36. Tylżanowski, R. (2014). Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach [Technology transfer sources in Polish enterprises]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 38(1), 229-238. Retrieved from https://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip38-2014/SiP-38-t1-229.pdf.
 37. Tylżanowski, R. (2017). Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce [The size of enterprise and technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland]. Studia i Prace WNEIZ, 48(3), 333-344. http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/3-27.
 38. UNCTAD (2005). International Investment Agreements: Key Issues. Volume III. New York and Geneva: United Nations Publication. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/iteiit200410v3_en.pdf.
 39. Veblen, T. (1924). Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America. London: George Allen & Unwin. Retrieved from https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/handle/10973/21673.
 40. Wallsten, S. (2004). Do Science Parks Generate Regional Economic Growth? An Empirical Analysis of their Effects on Job Growth and Venture Capital. AEI-Brookings Joint Center Working Paper, 04-04. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/6665284.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/eejtr.2020.04.02.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu