BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Runge Jerzy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Metodologia prac awansowych a tożsamość polskiej geografii społeczno-ekonomicznej - wybrane kwestie problemowe
Methodology of Promotional Scientific Works and the Identity of the Polish Socio-Economic Geography - Selected Issues of the Problem
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 54, s. 141-152, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Metodologia badań, Prace naukowo-badawcze, Ocena dorobku naukowego, Metodologia nauki
Social geography, Economic geography, Research methodology, Scientific-research work, Scholarly achievements estimating, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny poziomu metodologicznego polskich prac awansowych młodego pokolenia geografów społeczno-ekonomicznych w kontekście utrzymania tożsamości dyscypliny, w sytuacji starzenia się oraz odchodzenia seniorów - liderów dotychczasowych przemian geografii. Na pokoleniu doktoryzujących się i habilitujących się osób ciąży wymóg nie tylko utrzymania dotychczasowego poziomu teoretyczno-metodologicznego dyscypliny, ale również jej rozwoju.Poczucie własnej tożsamości środowiska geografów jest nie tylko istotnym elementem identyfikacyjnym dyscypliny, ale stanowi jedną z ważnych składowych poziomu rozwoju metodologicznego. Metodologia determinuje nie tylko poprawność formalną prowadzonych badań naukowych, ale poprzez stały rozwój kadrowy pozwala rozwijać warsztat metodyczny i konceptualizację dotychczasowego stanu wiedzy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia jakość metodologiczna prac awansowych. Przegląd reprezentacyjnego zbioru prac habilitacyjnych z geografii społeczno-ekonomicznej ostatniego dziesięciolecia pozwala zauważyć szereg mankamentów, niedoskonałości powstałych zarówno z winy autorów, jak i zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania nauki. Wyraźny spadek zainteresowania metodologią wśród geografów wynika nie tylko z odchodzenia najstarszej grupy badaczy mających szersze spojrzenie na kwestię integralności wiedzy geograficznej, zdających sobie także sprawę z konsekwencji nadmiernej specjalizacji. Widoczny jest niedostatek odwoływania się do pojęć kluczowych warunkujących powiązania między geografią fizyczną a społeczno-ekonomiczną. Wielu badaczy wskazuje tutaj na częsty brak integrującego pojęcia regionu geograficznego i środowiska geograficznego. Niepokój budzi też coraz szersze mówienie o produkcji badań naukowych, podkreślanie liczby opublikowanych prac i uzyskanych z nich punktów, w mniejszym stopniu skupianie się na jakości badań. (abstrakt oryginalny)

The sense of geographers' own identity is not only an important identification element of the discipline, but also it is one of the important components of the level of methodological development. Methodology does not merely determine formal correctness of the conducted scientific research, but through constant scientific development of researchers it allows to develop the methodological workshop and conceptualization of the current state of the knowledge. Therefore, methodological quality of promotional scientific works is so essential. The review of habilitation dissertations in the field of socio-economic geography of the last decade allows us to notice a number of shortcomings, imperfections resulting both from the authors' faults and the changing external conditions of the nature of science. A significant decline of the interest in the methodology among geographers results from the decrease of the eldest group of the researchers who have had a broader view of the integrity of the geographical knowledge and who have also been aware of the consequences of too narrow specialization. However, referring to the key concepts that determine the relationship between physical and socio-economic geography is also notably insufficient. Many researchers indicate here the integrating concept of a geographical region and a geographical environment. There is also concern about the prevailing opinion about mass production of scientific works when emphasizing the number of published papers and the points obtained from them is more important than the quality of the research itself. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2010. Stan krytyczny polskiej geografii. Krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, 3: 319-333.
 2. Chojnicki Z. 1999. O geografii. [W:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 17-26.
 3. Colby Ch.C. 1933. Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography. Annals of the Association of American Geographers, 23(1): 1-20, 33.
 4. Domański B., Widacki W. (red.) 1999. Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Dziewoński K. 1967. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 1: 33-50.
 6. Harvey D. 1969. Explanation in Geography. Arnold, London.
 7. Jałowiecki B. 1988. Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Książka i Wiedza, Warszawa.
 8. Kuhn T. 1968. Struktura rewolucji naukowych. PWN, Warszawa.
 9. Kukliński A. 1985. Podstawowe problemy rozwoju geografii polskiej w latach osiemdziesiątych. Przegląd Geograficzny, 1-2: 174-180.
 10. Kukliński A. 1991. Mechanizmy rozwoju geografii polskiej. [W:] Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Prace Naukowe UAM, seria: Geografia, 48: 327-354.
 11. Liszewski S. (red.) 1993. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. 1. Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Liszewski S. (red.) 1994. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. 2. Kierunki badań naukowych. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 13. Liszewski S. 1995. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. 3. Badacze. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 14. Liszewski S. 2011. Geografia jako nauka praktyczna. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Rudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 59-67.
 15. Maik W. 2012. Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
 16. Maik W. 2016. Geografia człowieka - tożsamość dyscypliny oraz jej stan i perspektywy rozwojowe. [W:] A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 27-38.
 17. Pieter J. 1967. Ogólna metodologia pracy naukowej. Ossolineum, Wrocław.
 18. Runge J. 2018. Problemy przemian polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] S. Kurek (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, s. 45-56.
 19. Sokołowski D. (red.) 2016. Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń.
 20. Stryjakiewicz T. 2011. Rola geografii w badaniu procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Rudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 49-58.
 21. Suliborski A. (red.) 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 22. Tuan Y.-F. 1987. Przestrzeń i miejsce. PIW, Warszawa.
 23. Wallis A. 1960. Socjologia przestrzeni. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu