BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mensah Emmanuel Kwasi (University of Insubria, Italy), Asamoah Lawrence Adu (University of Insubria, Italy), Jafari-Sadeghi Vahid (Coventry University, United Kingdom)
Tytuł
Entrepreneurial Opportunity Decisions Under Uncertainty : Recognizing the Complementing Role of Personality Traits and Cognitive Skills
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 25-55, rys., bibliogr. s. 47-54
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Psychologia poznawcza, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Przedsiębiorczość
Cognitive psychology, Entrepreneurial personality, Decision making under uncertainty, Entrepreneurship
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32, O36, L26
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest rozwój literatury przedsiębiorczości poprzez pogłębienie zrozumienia powiązań między zachowaniem a umiejętnościami poznawczymi w procesie podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Metodyka: Metoda tego badania została dostosowana do ram stosowanych przez Garrett i Holland (2015), którzy na podstawie narracji koncepcyjnych opracowali propozycje dotyczące tego, jak niepewność środowiskowa i złożoność w różny sposób wpływają na motywacje i świadomość niezależnych przedsiębiorców i przedsiębiorców korporacyjnych, aby angażować się w przedsiębiorczość. Wyniki: Wyniki tych badań zapewniają koncepcyjne podstawy dla szerszej perspektywy zachowań i procesów poznawczych, które motywują lub utrudniają działania przedsiębiorcy, a jednocześnie umieszczają decyzję przedsiębiorcy w centrum teorii decyzji. Implikacje dla teorii i praktyki: Teoretycznie te badania przyczyniają się do całościowego spojrzenia na decyzje dotyczące szans. Przekierowują tradycyjną ścieżkę analiz decyzji przedsiębiorczych omawianych w sposób odmienny od paradygmatu zachowania lub poznania osobistego, co nie zapewnia pełnego wglądu w szersze decyzje przedsiębiorców w warunkach niepewności. W praktyce nasza argumentacja zapewnia dalszy wgląd w czarną skrzynkę decyzji dotyczących możliwości przedsiębiorczych w warunkach niepewności, a tym samym podkreśla potrzebę szerszej perspektywy dla przedsiębiorcy, szczególnie na wczesnym etapie tworzenia przedsięwzięcia, gdzie potrzebne są pewne cechy poznawcze i wymagane cechy osobowe w harmonii przedsiębiorczości. Oryginalność i wartość: Badania przedsiębiorczości dotyczące podejmowania decyzji w warunkach niepewności koncentrowały się głównie na wpływie niepewności na działania przedsiębiorcze, podczas gdy próba na poziomie indywidualnym, w szczególności ram poznawczych, ma na celu wyjaśnienie, dlaczego działania się różnią. Podjęto również wysiłki naukowe dotyczące tego, co wpływa na działania przedsiębiorców z perspektywy osobistych atrybutów przedsiębiorcy. Jednak w literaturze nie proponuje się zintegrowanego podejścia do badania, w jaki sposób umiejętności poznawcze i cechy osobowości wzajemnie się uzupełniają. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper focuses on advancing the entrepreneurial literature by enhancing the understanding of the connections between personal behavior and cognitive skills in decision making under uncertainty. Methodology: The method of this research has been adapted the framework used by Garrett and Holland (2015), who developed propositions from the conceptual narratives of how environmental uncertainty and complexity differentially affect the motivations and cognition of independent entrepreneurs and corporate entrepreneurs to engage in entrepreneurial action. Findings: The findings of this research provide a conceptual basis for a broader perspective on behaviors and cognitions that motivate or hinder entrepreneurial actions while at the same time, positioning the entrepreneur's decision at the core of decision theory. Implications for theory and practice: Theoretically, this research contributes to a holistic view of opportunity decisions. It redirects the traditional analyses path of entrepreneurial decisions discussed distinctively from the personal behavior or cognition paradigm, which does not provide a complete view into the larger entrepreneurial decisions under uncertainty. Practically, our argument provides further insight into the black box of entrepreneurial opportunity decisions under uncertainty and thus highlights the need for a broader perspective for the entrepreneur, especially in the early stage of venture formation, where some cognitions and required personal attributes are needed in consonance for entrepreneurial action. Originality and value: Entrepreneurship research on decision making under uncertainty has mainly focused on the effect of uncertainty on entrepreneurial actions, while an attempt at the individual level, particularly, from the cognitive framework seeks to explain why actions differ. Scholarly efforts have also been made on what informs entrepreneurial actions from the perspective of the entrepreneur's personal attributes. However, no integrated approach is offered in the literature to study how cognitive skills and personality traits complement each other. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman, P. L. (1996). A theory of adult intellectual development: Process, personality, interests, and knowledge. Intelligence, 22(2), 227-257.
 2. Amit, R., Glosten, L., & Muller, E. (1993). Challenges to theory development in entrepreneurship research. Journal of Management Studies, 30(5), 815-834.
 3. Ancori, B., Bureth, A., & Cohendet, P. (2000). The economics of knowledge: The debate about codification and tacit knowledge. Industrial and Corporate Change, 9(2), 255-287.
 4. Arora, P., Haynie, J. M., & Laurence, G. A. (2013). Counterfactual thinking and entrepreneurial self-efficacy: The moderating role of self-esteem and dispositional affect. Entrepreneurship: Theory and Practice, 37(2), 359-385. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00472.x
 5. Asante, A. E., & Affum-Osei, E. (2019). Entrepreneurship as a career choice: The impact of locus of control on aspiring entrepreneurs' opportunity recognition. Journal of Business Research, 98(February), 227-235. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.006
 6. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: Henry Holt & Co.
 7. Baron, R. A. (2000). Counterfactual thinking and venture formation: The potential effects of thinking about "what might have been." Journal of Business Venturing, 15(1), 79-91. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00024-X
 8. Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship's basic "why" questions. Journal of Business Venturing, 19(2), 221-239.
 9. Baron, R. A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of Management Review, 33(2), 328-340.
 10. Baron, R. A., & Ensley, M. D. (2006). Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9), 1331-1344.
 11. Begley, T. M., & Boyd, D. P. (1987). Psychological characteristics associated with performence in entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of Business Venturing, 2(1), 79-93.
 12. Bhidé, A. V. (2000). The Origin and Evolution of New Businesses. Oxford: Oxford University Press.
 13. Biancone, P. Pietro, & Jafari Sadeghi, V. (2016). Risk Management in export compliance: Concepts, procedures, and solutions. In V. Cantino, P. De Vincentiis, & G. Racca (Eds.), Risk Management: Perspectives and Open Issues. A Multi-Disciplinary Approach (pp. 47-62). McGraw-Hill Education, London, UK. Retrieved from http://www.ateneonline.it/cantino/ebook/
 14. Boudlaie, H., Mahdiraji, H.A., Shamsi, S., Jafari-Sadeghi, V., & Garcia-Perez, A. (2020). Designing a human resource scorecard: An empirical stakeholder-based study with a company culture perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(4), 113-147. https://doi.org/10.7341/20201644
 15. Brandstätter, H. (1997). Becoming an entrepreneur-a question of personality structure? Journal of Economic Psychology, 18(2-3), 157-177.
 16. Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A., & Küpper, D. (2012). Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance. Journal of Business Venturing, 27(2), 167-184. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.01.001
 17. Brundin, E., & Gustafsson, V. (2013). Entrepreneurs' decision making under different levels of uncertainty: The role of emotions. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 19(6), 568-591.
 18. Busenitz, L. W., & Barney, J. B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9-30.
 19. Dew, N., Read, S., Sarasvathy, S. D., & Wiltbank, R. (2009). Effectual versus predictive logics in entrepreneurial decision-making: Differences between experts and novices. Journal of Business Venturing, 24(4), 287-309.
 20. Dimov, D. (2007). Beyond the single-person, single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(5), 713-731.
 21. Downey, H. K., & Slocum, J. W. (1975). Uncertainty: Measures, research, and sources of variation. Academy of Management Journal, 18(3), 562-578.
 22. Duncan, R. B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. Administrative Science Quarterly, 313-327.
 23. Eichberger, J., Grant, S., & Kelsey, D. (2012). When is ambiguity--attitude constant? Journal of Risk and Uncertainty, 45(3), 239-263.
 24. Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. The Quarterly Journal of Economics, 643-669.
 25. Fischhoff, B., Goitein, B., & Shapira, Z. (1981). Subjective expected utility: A model of decision-making. Journal of the American Society for Information Science, 32(5), 391-399.
 26. Gaglio, C. M. (2004). The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification process. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6), 533-552.
 27. Gaglio, C. M., & Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2), 95-111.
 28. Garousi Mokhtarzadeh, N., Amoozad Mahdiraji, H., Jafarpanah, I., Jafari-Sadeghi, V., & Cardinali, S. (2020). Investigating the impact of networking capability on firm innovation performance: Using the resource-action-performance framework. Journal of Intellectual Capital, 21(6), 1009-1034. https://doi.org/10.1108/JIC-01-2020-0005
 29. Garrett, R. P., & Holland, D. V. (2015). Environmental effects on the cognitions of corporate and independent entrepreneurs. Small Business Economics, 45(2), 369-381.
 30. Gigerenzer, G., & Selten, R. (2002). Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 31. Gilbert-Saad, A., Siedlok, F., & McNaughton, R. B. (2018). Decision and design heuristics in the context of entrepreneurial uncertainties. Journal of Business Venturing Insights, 9, 75-80.
 32. Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students. Education + Training, 48(1), 25-38. https://doi.org/10.1108/00400910610645716
 33. Gustafsson, V. (2009). Entrepreneurial decision-making: Thinking under uncertainty. In Understanding the Entrepreneurial Mind (pp. 285-304). Germany: Springer.
 34. Hansen, D. J., Monllor, J., & Shrader, R. C. (2016). Identifying the elements of entrepreneurial opportunity constructs: Recognizing what scholars are really examining. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(4), 240-255.
 35. Harvey, J., Ng, D. W., & Klein, P. G. (2015). Complexity, novelty, and ethical judgment by entrepreneurs, 1-42. Retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.2548773
 36. Jafari-Sadeghi, V. (2020). The motivational factors of business venturing: Opportunity versus necessity? A gendered perspective on European countries. Journal of Business Research. 113(May 2020), 279-289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.058
 37. Jafari-Sadeghi, V., Kimiagari, S., & Biancone, P. Pietro. (2020). Level of education and knowledge, foresight competency, and international entrepreneurship: A study of human capital determinants in the European countries. European Business Review, 32(1), 46-68. https://doi.org/10.1108/EBR-05-2018-0098
 38. Jafari-Sadeghi, V., Nkongolo-Bakenda, J-M., Dana, L-P., Anderson, R. B., & Biancone, P. P. (2020). Home Country institutional context and entrepreneurial internationalization: The significance of human capital attributes. Journal of International Entrepreneurship, 2020(18), 165-195. https://doi.org/10.1007/s10843-019-00264-1
 39. Jafari Sadeghi, V., Nkongolo-Bakenda, J-M., Anderson, R. B., & Dana, L-P. (2019). An institution-based view of international entrepreneurship: A comparison of context-based and universal determinants in developing and economically advanced countries. International Business Review, 28(6), [101588]. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101588
 40. Johnson, D., & Bock, A. J. (2017). Coping with uncertainty: Entrepreneurial sensemaking in regenerative medicine venturing. The Journal of Technology Transfer, 42(1), 33-58.
 41. Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, 49, 81.
 42. Kahneman, D., & Miller, D. T. (1986). Norm theory. comparing reality to its alternatives. Psychological Review, 93(2), 136-153. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.136
 43. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of Financial Decision Making: Part I (pp. 99-127). World Scientific.
 44. Karim, M. S. (2017). Counterfactual thinking and entrepreneurial career intention. Academy of Management Proceedings, (1), 15900. https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.15900abstract
 45. Kerr, S. P., Kerr, W. R., & Xu, T. (2018). Personality traits of entrepreneurs: A review of recent literature. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 14(3), 279-356. https://doi.org/10.1561/0300000080
 46. Khatri, N., & Ng, H. A. (2000). The role of intuition in strategic decision making. Human Relations, 53(1), 57-86.
 47. Kirzner, I. M. (1979). Perception, Opportuniy, and Profit. Chicago: University of Chicago Press
 48. Kirzner, I. M. (1985). Discovery and the Capialist Process. Chicago: University of Chicago Press.
 49. Kirzner, I. M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9153-7
 50. Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Courier Corporation.
 51. Koellinger, P., Minniti, M., & Schade, C. (2007). "I think I can, I think I can": Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, 28(4), 502-527. https://doi.org/10.1016/j.joep.2006.11.002
 52. Landman, J., Vandewater, E. A., Stewart, A. J., & Malley, J. E. (1995). Missed opportunities: Psychological ramifications of counterfactual thought in midlife women. Journal of Adult Development, 2(2), 87-97. https://doi.org/10.1007/BF02251257
 53. Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1986). Organization and environment: Managing differentiation and integration (Harvard Business School Classics).
 54. Makridakis, S. G., Hogarth, R. M., & Gaba, A. (2010). Why forecasts fail. What to do instead. MIT Sloan Management Review, 51(2), 83-90. https://doi.org/10.1038/35037613
 55. McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. The Journal of Creative Behavior, 21(3), 219-233. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1987.tb00479.x
 56. McKelvie, A., Haynie, J. M., & Gustavsson, V. (2011). Unpacking the uncertainty construct: Implications for entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 26(3), 273-292. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.10.004
 57. McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1), 132-152. https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379628
 58. Mensah E.K. (2019). Robust optimization in data envelopment analysis: Extended theory and applications (Doctoral thesis, Università degli Studi dell'Insubria).
 59. Miller, K. D. (2007). risk and rationality in entrepreneurial processes. Strategic Entrepreneurship Journal, 1, 57-74. https://doi.org/10.1002/sej
 60. Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. Academy of Management Review, 12(1), 133-143. https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306502
 61. Mitchell, R. K., Busenitz, L., Lant, T., McDougall, P. P., Morse, E. A., & Smith, J. B. (2002). Toward a theory of entrepreneurial cognition: Rethinking the people side of entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 93-104.
 62. Mokhtarzadeh, N., Amoozad Mahdiraji, H., Jafari-Sadeghi, V., Soltani, A., & Abbasi Kamardi, A. (2020). A product-technology portfolio alignment approach for food industry: A multi-criteria decision making with z-numbers. British Food Journal. 122(12), 3947-3967. https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2020-0115
 63. Moscati, I., & Tubaro, P. (2011). Becker random behavior and the as-if defense of rational choice theory in demand analysis. Journal of Economic Methodology, 18(2), 107-128. https://doi.org/10.1080/1350178X.2011.579147
 64. Murnieks, C. Y., Sudek, R., & Wiltbank, R. (2015). The role of personality in angel investing. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 16(1), 19-31. https://doi.org/10.5367/ijei.2015.0171
 65. Nawaz, M., Abbas Bhatti, G., Ahmad, S., & Ahmed, Z. (2018). How can the organizational commitment of Pakistan railways' employees be improved? The moderating role of psychological capital. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 123-142. https://doi.org/10.7341/20181417
 66. Neumann, J. von, & Morgenstern, O. (1944). Theory of Gamesand Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
 67. Ng, D. (2015). Entrepreneurial overconfidence and ambiguity aversion: Dealing with the devil you know, than the devil you don't know. Technology Analysis & Strategic Management, 27(8), 946-959.
 68. Nicolaou, N., & Shane, S. (2010). Entrepreneurship and occupational choice: Genetic and environmental influences. Journal of Economic Behavior and Organization, 76(1), 3-14. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.02.009
 69. Nielsen, S. L., & Lassen, A. H. (2012). Identity in entrepreneurship effectuation theory: A supplementary framework. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 373-389.
 70. Petrakis, P. E., & Konstantakopoulou, D. P. (2015). Entrepreneurship under Uncertainty. In Uncertainty in Entrepreneurial Decision Making (pp. 59-74). Retrieved from https://doi.org/10.1057/9781137460790_5
 71. Perry, J. T., Chandler, G. N., & Markova, G. (2012). Entrepreneurial effectuation: A review and suggestions for future research. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 837-861.
 72. Rammstedt, B., Danner, D., & Martin, S. (2016). The association between personality and cognitive ability: Going beyond simple effects. Journal of Research in Personality, 62, 39-44. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.03.005
 73. Rauch, A., & Frese, M. (2007). Born to be an entrepreneur? Revisiting the personality approach to entrepreneurship. In The Psychology of Entrepreneurship (pp. 41-65). Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2005.12.005
 74. Read, S., Song, M., & Smit, W. (2009). A meta-analytic review of effectuation and venture performance. Journal of Business Venturing, 24(6), 573-587. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.02.005
 75. Rezaei, M., Jafari-Sadeghi, V., & Bresciani, S. (2020). What drives the process of knowledge management in a cross-cultural setting: The impact of social capital. European Business Review, 32(3), 485-511. https://doi.org/10.1108/EBR-06-2019-0127
 76. Roese, N. J. (1997). Counterfactual thinking. Psychological Bulletin, 121(1), 133-148. https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.133
 77. Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American Psychologist, 45(4), 489-493. https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.4.489
 78. Sadeghi, V. J., & Biancone, P. Pietro. (2017a). Exploring the drivers of gender entrepreneurship: Focus on the motivational perspectives in USA, Italy and France. In V. Ratten, V. Ramadani, L.-P. Dana, R. D. Hisrich, & J. Ferreira (Eds.), Gender and Family Entrepreneurship (pp. 124-141). New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 79. Sadeghi, V. J., & Biancone, P. Pietro. (2017b). How micro, small and medium-sized enterprises are driven outward the superior international trade performance? A multidimensional study on Italian food sector. Research in International Business and Finance, 45(August 2016), 597-606. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.136
 80. Sadeghi, V. J., Biancone, P. Pietro, Giacoma, C., & Secinaro, S. (2018). How does export compliance influence the internationalization of firms: Is it a thread or an opportunity? Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 3. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0089-3
 81. Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378020
 82. Sarasvathy, S. D. (2009). Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise. Northampton: Edward Elgar Publishing.
 83. Savage, L. J. (1954). The foundations of statistical inference. Methuen. Retrieved from https://errorstatistics.files.wordpress.com/2016/10/savage-forum-combined-searchable.pdf
 84. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (1912/1934). Retrieved from https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674879904
 85. Scott, J. (2000). Rational choice theory. In Understanding Contemporary Society: Theories of the Present (p. 129). Retrieved from http://dx.doi.org/10.4135/9781446218310.n9
 86. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 87. Short, J. C., Ketchen, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of "opportunity" in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65. https://doi.org/10.1177/0149206309342746
 88. Simon, H. A. (1957). Models of Man; Social and Rational. New York: Wiley.
 89. Simon, M., Houghton, S. M., & Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies. Journal of Business Venturing, 15(2), 113-134. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00003-2
 90. Smithson, M. (2012). Ignorance and Uncertainty: Emerging Paradigms. Berlin: Springer Science & Business Media.
 91. Sukumar, A., Jafari-Sadeghi, V., Garcia-Perez, A., & Dutta, D. K. (2020). The potential link between corporate innovations and corporate competitiveness: Evidence from IT firms in the UK. Journal of Knowledge Management, 24(5), 965-983. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2019-0590
 92. Tuten, Tracy L.; Bosnjak, M. (2001). Understanding differences in web usage: The role of need for cognition and the five factor model of personality. Social Behavior and Personality: An International Journal, 29(4), 391-398.
 93. Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 28(3), 430-442.
 94. Vealey, R. S. (2001). Understanding and enhancing self-confidence in athletes. Handbook of Sport Psychology, 2, 550-565.
 95. Welter, C., & Kim, S. (2018). Effectuation under risk and uncertainty: A simulation model. Journal of Business Venturing, 33(1), 100-116.
 96. Wijbenga, F. H., & van Witteloostuijn, A. (2007). Entrepreneurial locus of control and competitive strategies - The moderating effect of environmental dynamism. Journal of Economic Psychology, 28(5), 566-589. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.04.003
 97. Wiltbank, R., Dew, N., Read, S., & Sarasvathy, S. D. (2006). What to do next? The case for non-predictive strategy. Strategic Management Journal, 27(10), 981-998.
 98. Yan, J. (2018). The impact of entrepreneurial personality traits on perception of new venture opportunity. New England Journal of Entrepreneurship, 13(2), 21-35. https://doi.org/10.1108/neje-13-02-2010-b002
 99. Zacharakis, A. L., & Shepherd, D. A. (2001). The nature of information and overconfidence on venture capitalists' decision making. Journal of Business Venturing, 16(4), 311-332. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00052-X
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211711
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu