BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kovanen Sunna (Leibniz-Institute for Regional Geography, Germany)
Tytuł
Social Entrepreneurship as a Collaborative Practice : Literature Review and Research Agenda
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 97-128, rys., bibliogr. s. 120-127
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość społeczna, Przedsiębiorstwa społeczne, Współpraca, Praktyka zarządzania
Social entrepreneurship, Social enterprises, Cooperation, Management practice
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L31, B55
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest, po pierwsze, zbadanie i ustrukturyzowanie pojawiających się badań nad współpracą w przedsiębiorczości społecznej, a po drugie zajęcie się zidentyfikowanymi lukami w literaturze za pomocą programu badawczego opartego na społeczności i sieciach teorii praktyki. Metodyka: Artykuł opiera się na systematycznym przeglądzie literatury, który podsumowuje istniejącą bazę dowodów i krytycznie ocenia główne podejścia teoretyczne. Analiza skupia się na niejednoznaczności i skali współpracy. Wyniki: Zidentyfikowano trzy główne wątki badawcze: po pierwsze, współpraca społeczności i sektora publicznego skupiająca się na partycypacyjnym inicjowaniu usług przez społeczności lokalne; po drugie, współpraca w zakresie zasobów i zatrudnienia skupiająca się na stosunkach władzy między ustanowionymi organizacjami; i po trzecie, współpraca na poziomie sieci i mikro, skupiająca się na wspólnym zarządzaniu złożonymi sieciami. Dominuje niejasno kontekstualizowane i niekrytyczne podejście do przedsiębiorczości społecznej; Jednak ostatnie badania dotyczące współpracy społeczności i sieci przedstawiają pewne niuanse podejścia do skalarności i niejednoznaczności. Implikacje dla teorii i praktyki: Istniejące badania mogłyby odnieść korzyści z jawnej i szerszej teorii współpracy, z analizy niejednoznacznych doświadczeń i kontekstów oraz zajęcia się wzajemnym oddziaływaniem między codziennymi praktykami a zmianami instytucjonalnymi na większą skalę. Artykuł przedstawia skompilowaną bazę referencyjną i daje wskazówki dotyczące przyszłych badań i praktyki ponownego przemyślenia przedsiębiorstwa społecznego jako przedsięwzięcia opartego na współpracy. Oryginalność i wartość: Artykuł wnosi wkład do badań nad przedsiębiorczością społeczną poprzez uporządkowanie dziedziny i wzmocnienie krytycznej teorii na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is, firstly, to explore and structure the emerging research on collaboration in social entrepreneurship, and secondly to tackle the identified gaps in the literature with a research agenda based on the communities and networks of practice theory. Methodology: The article relies on a systematic literature review, which summarizes the existing evidence base and critically evaluates major theoretical approaches. The analytical focus is on ambiguity and scales of collaboration. Findings: Three main research strands have been identified: first, community and public sector collaboration focusing on the participatory initiation of services by local communities; second, collaboration for resources and employment focusing on power relations between established organizations; and third, network- and micro-level collaboration focusing on collaborative governance of complex networks. A vaguely contextualized and non-critical approach to social entrepreneurship remains prominent; however, recent studies on community and network collaboration present nuanced approaches to scalarity and ambiguity. Implications for theory and practice: Existing research could benefit from explicit and broader theorization of collaboration, the analysis of ambiguous experiences and contexts and attending to the interplay between daily practices and larger-scale institutional change. The paper presents a compiled reference base and gives directions about future research and practice re-thinking social enterprise as a collaborative endeavor. Originality and value: The article contributes to social entrepreneurship studies by structuring the field and enhancing critical theory on the topic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin, A., Cameron, A., & Hudson, R. (2002). Placing the Social Economy. London, UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203166123
 2. Amin, A., & Roberts, J. (2008). Knowing in action: Beyond communities of practice. Research Policy, 37(2), 353-369. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.11.003
 3. Bachnik, K., & Szumniak-Samolej, J. (2017). Social initiatives in food consumption and distribution as part of sustainable consumption and sharing economy. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 14(2), 101-122. https://doi.org/10.7341/20181425
 4. Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23(5-6), 373-403. https://doi.org/10.1080/08985626.2011.577242
 5. Barinaga, E. (2013). Politicising social entrepreneurship - Three social entrepreneurial rationalities toward social change. Journal of Social Entrepreneurship, 4(3), 347-372. http://dx.doi.org/10.1080/19420676.2013.823100
 6. Bauer, C. M., Guzmán, C., & Santos, F. J. (2012). Social capital as a distinctive feature of social economy firms. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(4), 437-448. https://doi.org/10.1007/s11365-012-0230-7
 7. Becker, S., Kunze, C., & Vancea, M. (2017). Community energy and social entrepreneurship: Addressing purpose, organisation and embeddedness of renewable energy projects. Journal of Cleaner Production, 147, 25-36. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.048
 8. Bendt, P., Barthel, S., & Colding, J. (2013). Civic greening and environmental learning in public-access community gardens in Berlin. Landscape and Urban Planning, 109(1), 18-30. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.10.003
 9. Blackmore, C. (Ed.). (2010). Social Learning Systems and Communities of Practice. London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2
 10. Borzaga, C., & Galera, G. (2016). Innovating the provision of welfare services through collective action: The case of Italian social cooperatives. International Review of Sociology, 26(1), 31-47. https://doi.org/10.1080/03906701.2016.1148336
 11. Bradbury, S., & Middlemiss, L. (2015). The role of learning in sustainable communities of practice. Local Environment, 20(7), 796-810. https://doi.org/10.1080/13549839.2013.872091
 12. Brown, J. S., & Duguid, P. (2001). Knowledge and organization: A social-practice perspective. Organization Science, 12(2), 198-213. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.198.10116
 13. Cho, A. H. (2008). Politics, values and social entrepreneurship: A critical appraisal. In J. Mair, J. A. Robinson, & K. Hockerts (Eds.), Social Entrepreneurship (pp. 34-56). New York, N. Y: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230625655
 14. Christmann, G. B. (2014). Social entrepreneurs on the periphery: Uncovering emerging pioneers of regional development. The Planning Review, 50(1), 43-55. https://doi.org/10.1080/02513625.2014.926725
 15. Contu, A., & Willmott, H. (2003). Re-embedding situatedness: The importance of power relations in learning theory. Organization Science, 14(3), 283-296. https://doi.org/10.1287/orsc.14.3.283.15167
 16. Dacin, P. A., Dacin, M. T., & Matear, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here. Academy of Management Perspectives, 24(3), 37-57. https://doi.org/10.5465/amp.24.3.37
 17. Dart, R. (2004). The legitimacy of social enterprise. Nonprofit Management and Leadership, 14(4), 411-424. https://doi.org/10.1002/nml.43
 18. de Beer, M. (2018). Local social value creation by neighborhood-based entrepreneurs: Local embeddedness and the role of social networks. Social Enterprise Journal, 14(4), 450-469. https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2018-0005
 19. de Bruin, A., Shaw, E., & Lewis, K. V. (2017). The collaborative dynamic in social entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 29(7-8), 575-585. https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1328902
 20. Dedeurwaerdere, T., De Schutter, O., Hudon, M., Mathijs, E., Annaert, B., Avermaete, T., Bleeckx, T., de Callataÿ, C., De Snijder, P., Fernández-Wulff, P., Joachain, H., & Vivero, J.-L. (2017). The governance features of social enterprise and social network activities of collective food buying groups. Ecological Economics, 140, 123-135. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.04.018
 21. Dey, P., & Steyaert, C. (2012). Social entrepreneurship: Critique and the radical enactment of the social. Social Enterprise Journal, 8(2), 90-107. https://doi.org/10.1108/17508611211252828
 22. Dey, P., & Teasdale, S. (2016). The tactical mimicry of social enterprise strategies: Acting 'as if' in the everyday life of third sector organizations. Organization, 23(4), 485-504. https://doi.org/10.1177/1350508415570689
 23. Dufays, F., & Huybrechts, B. (2014). Connecting the dots for social value: A review on social networks and social entrepreneurship. Journal of Social Entrepreneurship, 5(2), 214-237. https://doi.org/10.1080/19420676.2014.918052
 24. Duguid, P. (2008). 'The art of knowing': Social and tacit dimensions of knowledge and the limits of the community of practice. In A. Ash & J. Roberts (Eds.), Community, Economic Creativity and Organisation. (pp. 69-89). Oxford, UK and New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199545490.001.0001
 25. Dunham, L. C. (2010). From rational to wise action: Recasting our theories of entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 92(4), 513-530. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0170-5
 26. Figueiredo, V., & Franco, M. (2018). Wine cooperatives as a form of social entrepreneurship: Empirical evidence about their impact on society. Land Use Policy, 79, 812-821. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.022
 27. Forster, F., & Grichnik, D. (2013). Social entrepreneurial intention formation of corporate volunteers. Journal of Social Entrepreneurship, 4(2), 153-181. https://doi.org/10.1080/19420676.2013.777358
 28. Füg, F., & Ibert, O. (2019). Assembling social innovations in emergent professional communities. The case of learning region policies in Germany. European Planning Studies, 28(3), 541-562. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1639402
 29. George, C., & Reed, M. G. (2016). Building institutional capacity for environmental governance through social entrepreneurship: Lessons from Canadian biosphere reserves. Ecology and Society, 21(1). https://doi.org/10.5751/ES-08229-210118
 30. Gibson-Graham, J. K. (2006). Postcapitalist Politics. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. https://www.upress.umn.edu/book-division/books/a-postcapitalist-politics
 31. Haugh, H. (2007). Community-led social venture creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(2), 161-182. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00168.x
 32. Helfrich, S., & Bollier, D. (2019). Frei, Fair und Lebendig - Die Macht der Commons. Bielefeld, Germany: Transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839445303
 33. Houtbeckers, E. (2017a). The everyday experiences of a sustainable entrepreneur: Brokering for social innovation at the intersection of networks of practice. In K. Nicolopoulou, M. Karataş-Özkan, & F. Janssen (Eds.), Sustainable Entrepreneurship and Social Innovation. London, UK and New York, NY: Routledge.
 34. Houtbeckers, E. (2017b). Researcher subjectivity in social entrepreneurship ethnographies: The entanglement of stories in a co-working cooperative for social innovation. Social Enterprise Journal, 13(2), 128-143. https://doi.org/10.1108/SEJ-07-2016-0025
 35. Huybrechts, B., & Nicholls, A. (2013). The role of legitimacy in social enterprise-corporate collaboration. Social Enterprise Journal, 9(2), 130-146. https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2013-0002
 36. Huybrechts, B., Nicholls, A., & Edinger, K. (2017). Sacred alliance or pact with the devil? How and why social enterprises collaborate with mainstream businesses in the fair trade sector. Entrepreneurship & Regional Development, 29(7-8), 586-608. https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1328905
 37. Imperatori, B., & Ruta, D. C. (2015). Designing a social enterprise. Social Enterprise Journal, 11(3), 321-346. https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2014-0034
 38. Jack, S. L., & Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 17(5), 467-487. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00076-3
 39. Jenner, P. (2016). Social enterprise sustainability revisited: An international perspective. Social Enterprise Journal, 12(1), 42-60. https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2014-0042
 40. Kasabov, E. (2016). Investigating difficulties and failure in early-stage rural cooperatives through a social capital lens. European Urban and Regional Studies, 23(4), 895-916. https://doi.org/10.1177/0969776415587121
 41. Kimmitt, J., & Muñoz, P. (2018). Sensemaking the 'social' in social entrepreneurship. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 36(8), 859-886. https://doi.org/10.1177/0266242618789230
 42. Kwong, C., Tasavori, M., & Wun-mei Cheung, C. (2017). Bricolage, collaboration and mission drift in social enterprises. Entrepreneurship & Regional Development, 29(7-8), 609-638. https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1328904
 43. Laratta, R. (2009). Autonomy and accountability in social services nonprofits: Japan and UK. Social Enterprise Journal, 5(3), 259-281. https://doi.org/10.1108/17508610911004331
 44. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355
 45. Lewis, D. (2017). Should we pay more attention to south-north learning? Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 41(4), 327-331. https://doi.org/10.1080/23303131.2017.1366222
 46. Littlewood, D., & Khan, Z. (2018). Insights from a systematic review of literature on social enterprise and networks: Where, how and what next? Social Enterprise Journal, 14(4), 390-409. https://doi.org/10.1108/SEJ-11-2018-068
 47. Mair, J., & Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36-44. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.002
 48. Mauksch, S. (2012). Beyond managerial rationality: Exploring social enterprise in Germany. Social Enterprise Journal, 8(2), 156-170. https://doi.org/10.1108/17508611211252864
 49. McRobbie, A. (2013). Fashion matters Berlin; city-spaces, women's working lives, new social enterprise? Cultural Studies, 27(6), 982-1010. https://doi.org/10.1080/09502386.2012.733171
 50. Meyer, M., Maier, F., Ferrarini, A., Filho, G. C., Gaiger, L. I., Hillenkamp, I., Kitajima, K., Laville, J.-L., Lemaître, A., Sadik, Y., Veronese, M., & Wanderley, F. (2015). The future of civil society organization governance: Beyond managerialism. In J.-L. Laville, D. R. Young, & P. Eynaud (Eds.), Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy (pp. 45-57). London, UK and New York, NY: Routledge.
 51. Mitzinneck, B. C., & Besharov, M. L. (2018). Managing value tensions in collective social entrepreneurship: The role of temporal, structural, and collaborative compromise. Journal of Business Ethics, 159, 381-400. https://doi.org/10.1007/s10551-018-4048-2
 52. Montgomery, A. W., Dacin, P. A., & Dacin, M. T. (2012). Collective social entrepreneurship: Collaboratively shaping social good. Journal of Business Ethics, 111(3), 375-388. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1501-5
 53. Muñoz, S.-A. (2010). Towards a geographical research agenda for social enterprise. Area, 42(3), 302-312. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2009.00926.x
 54. Newth, J. (2016). Social Enterprise innovation in context: Stakeholder influence through contestation. Entrepreneurship Research Journal, 6(4), 369-399. https://doi.org/10.1515/erj-2014-0029
 55. Nicholls, A. (Ed.). (2006). Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. New York NY: Oxford University Press. https://dhriiti.com/wp-content/uploads/2018/01/Social-Entrepreneurship-New-Models-of-Sustainable-Social-Change.pdf
 56. Nyssens, M., & Petrella, F. (2015). The social and solidarity economy and Ostrom´s approach to common pool resources. Towards a better understanding of institutional diversity. In J.-L. Laville, D. R. Young, & P. Eynaud (Eds.), Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy (pp. 178-190). London, UK and New York, NY: Routledge.
 57. Olinsson, S. B. (2017). Social entrepreneurship-Committing theory to practice. Journal of Social Entrepreneurship, 8(2), 225-247. https://doi.org/10.1080/19420676.2017.1375547
 58. Oreszczyn, S., Lane, A., & Carr, S. (2010). The role of networks of practice and webs of influencers on farmers' engagement with and learning about agricultural innovations. Journal of Rural Studies, 26(4), 404-417. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.03.003
 59. Pais, C. A., & Parente, C. (2015). Representations of team work among organizations with a social entrepreneurship profile: A multiple case-study. Team Performance Management: An International Journal, 21(1/2), 65-84. https://doi.org/10.1108/TPM-07-2014-0042
 60. Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. Malden, MA: Blackwell. https://www.wiley.com/en-us/Systematic+Reviews+in+the+Social+Sciences%3A+A+Practical+Guide-p-9781405121101
 61. Picciotti, A. (2017). Towards sustainability: The innovation paths of social enterprise. Annals of Public and Cooperative Economics, 88(2), 233-256. https://doi.org/10.1111/apce.12168
 62. Pret, T., & Carter, S. (2017). The importance of 'fitting in': Collaboration and social value creation in response to community norms and expectations. Entrepreneurship & Regional Development, 29(7-8), 639-667. https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1328903
 63. Richter, R. (2017). Rural social enterprises as embedded intermediaries: The innovative power of connecting rural communities with supra-regional networks. Journal of Rural Studies, 70, 179-187. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005
 64. Richter, R. (2018). The Janus face of participatory governance: How inclusive governance benefits and limits the social innovativeness of social enterprises. The Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 7(1), 61-87. https://doi.org/10.5947/jeod.2018.004
 65. Ridley-Duff, R. (2009). Co-operative social enterprises: Company rules, access to finance and management practice. Social Enterprise Journal, 5(1), 50-68. https://doi.org/10.1108/17508610910956408
 66. Roberts, J. (2006). Limits to communities of practice. Journal of Management Studies, 43(3), 623-639. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00618.x
 67. Rossignoli, C., Ricciardi, F., & Bonomi, S. (2018). Organizing for commons-enabling decision-making under conflicting institutional logics in social entrepreneurship. Group Decision and Negotiation, 27(3), 417-443. https://doi.org/10.1007/s10726-018-9564-z
 68. Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). The community reclaims control? Learning experiences from rural broadband initiatives in the Netherlands. Sociologia Ruralis, 57, 555-575. https://doi.org/10.1111/soru.12150
 69. Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(3), 418-434. https://doi.org/10.1108/14626000710773529
 70. Smeets, D. J. A. (2017). Collaborative learning processes in social impact bonds: A case study from the Netherlands. Journal of Social Entrepreneurship, 8(1), 67-87. https://doi.org/10.1080/19420676.2017.1299034
 71. Snyder, W. M., & Wenger, E. (2010). Our world as a learning system: A communities-of-practice approach. In C. Blackmore (Ed.), Social Learning Systems and Communities of Practice (pp. 107-124). London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2_7
 72. Sonnino, R., & Griggs-Trevarthen, C. (2013). A resilient social economy? Insights from the community food sector in the UK. Entrepreneurship & Regional Development, 25(3-4), 272-292. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.710268
 73. Steinerowski, A. A., & Steinerowska-Streb, I. (2012). Can social enterprise contribute to creating sustainable rural communities? Using the lens of structuration theory to analyse the emergence of rural social enterprise. Local Economy, 27(2), 167-182. https://doi.org/10.1177/0269094211429650
 74. Stubbs, P., & Vidović, D. (2017). Social Enterprise in transition: A case study of ACT group. Drustvena Istrazivanja, 26(2), 143-163. https://doi.org/10.5559/di.26.2.01
 75. Tandon, A. (2014). Investigating learning in social enterprises: A boundary perspective. Social Enterprise Journal, 10(2), 155-172. https://doi.org/10.1108/SEJ-05-2013-0022
 76. Thompson, J. L. (2008). Social enterprise and social entrepreneurship: Where have we reached? A summary of issues and discussion points. Social Enterprise Journal, 4(2), 149-161. https://doi.org/10.1108/17508610810902039
 77. Tracey, P., Phillips, N., & Haugh, H. (2005). Beyond philanthropy: Community enterprise as a basis for corporate citizenship. Journal of Business Ethics, 58(4), 327-344. https://doi.org/10.1007/s10551-004-6944-x
 78. Tregear, A. (2011). Progressing knowledge in alternative and local food networks: Critical reflections and a research agenda. Journal of Rural Studies, 27(4), 419-430. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.06.003
 79. Utting, P. (2015). Introduction: The challenge of scaling up social and solidarity economy. In P. Utting (Ed.), Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe (pp. 1-37). London, UK: Zed Books. http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/89748F9EB30DE128C1257E0E004889D4
 80. van der Horst, D. (2008). Social enterprise and renewable energy: Emerging initiatives and communities of practice. Social Enterprise Journal, 4(3), 171-185. https://doi.org/10.1108/17508610810922686
 81. Velvin, J., Bjørnstad, K., & Krogh, E. (2016). Social value change, embeddedness and social entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 10(3), 262-280. https://doi.org/10.1108/JEC-08-2014-0015
 82. Vestrum, I. (2014). The embedding process of community ventures: Creating a music festival in a rural community. Entrepreneurship & Regional Development, 26(7-8), 619-644. https://doi.org/10.1080/08985626.2014.971076
 83. Wenger, E. (2008). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity (16th pr). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932
 84. Woods, M. (2007). Engaging the global countryside: Globalization, hybridity and the reconstitution of rural place. Progress in Human Geography, 31(4), 485-507. https://doi.org/10.1177/0309132507079503
 85. Wynne-Jones, S. (2017). Understanding farmer co-operation: Exploring practices of social relatedness and emergent affects. Journal of Rural Studies, 53, 259-268. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211713
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu